G. Landsbergis: premjeras „vinguriavo kaip slidus žaltys“
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio nuo­mo­ne, Sei­mo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų su­kvies­ta­me po­sė­dy­je da­ly­va­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius „iš vi­sų klau­si­mų iš­vin­gu­ria­vo kaip sli­dus žal­tys“.

So­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book sa­vo pa­sky­ro­je G. Lands­ber­gis pa­ste­bi, kad įdo­miau­sia su­si­ti­ki­mo da­lis – prem­je­ro kal­ti­ni­mai mo­ky­to­jams.

„Į­sik­lau­sy­ki­te, kaip tai skam­ba. Strei­kų aki­vaiz­do­je ne jū­sų at­ly­gi­ni­mai yra ma­ži, o „jūs Ru­si­jos įta­ko­ja­mi“. Tai spė­čiau, kad ir Ne­ri­jus Ma­čiu­lis, ir Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas su skai­čiais ir len­te­lė­mis, grei­čiau­siai, tam ti­krų tar­ny­bų nuo­mo­ne, yra Ru­si­jos agen­tai. Net Sei­mo pir­mi­nin­kė bu­vo kons­truk­ty­ves­nė, pri­pa­ži­nu­si, kad opo­zi­ci­jai iš­ties yra ati­mtos kons­ti­tu­ci­nės tei­sės kon­tro­liuo­ti Vy­riau­sy­bę, bei tai, kad mi­nis­te­ri­jos ne­dir­ba efek­ty­viai“, – ra­šo TS-LKD ly­de­ris.

Pa­sak jo, su­in­tri­ga­vo ir Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio per su­si­ti­ki­mą už­duo­tas klau­si­mas apie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją dėl Lie­tu­vos po­li­ti­kų tu­ri­mų sąs­kai­tų Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se. „Kan­triai lauk­si­me at­sa­ky­mų iš A. But­ke­vi­čiaus, bet ka­dan­gi prem­je­ras nė­ra at­sa­kin­gas už skaid­ru­mą ir at­sa­ko­my­bę, kaž­kas man kuž­da, kad šios Vy­riau­sy­bės bė­dos ir skan­da­lai dar ne­si­bai­gė, o dar­bai kaip ne­vy­ko taip ir ne­vyks“, – ra­šo kon­ser­va­to­rius.

Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ir Vy­riau­sy­bės va­do­vo su­si­ti­ki­mas su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis, jų kvie­ti­mu, vy­ko šian­dien ry­te. Ren­gi­nio tiks­las iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl val­dan­tie­ji ne­lei­do opo­zi­ci­jai su­reng­ti ne­ei­li­nę se­si­ją ir taip pa­my­nė jų kons­ti­tu­ci­nę tei­sę. Ne­ei­li­nė se­si­ja bu­vo su­šauk­ta pra­ėju­sį tre­čia­die­nį, ta­čiau tru­ko vos va­lan­dą, nes val­dan­tie­ji su­kri­ti­ka­vo opo­zi­ci­jos par­eng­tą se­si­jos dar­bot­var­kę.