G. Landsbergis pasiruošęs užimti premjero postą
TS-LKD rin­ki­mų re­zul­ta­tų lau­kia vie­na­me sos­ti­nės Žvė­ry­no ra­jo­no res­to­ra­ne. Prie su­si­rin­ku­sių­jų pri­si­jun­gė ir par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. 

Vy­res­nių­jų par­tie­čių su­si­rin­kę ma­žai – dau­giau­sia jau­ni­mas. Tarp esan­čių par­ti­jos sen­bu­vių – And­rius Ku­bi­lius, Ri­man­tas Da­gys, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

Su­si­rin­ku­sie­ji svei­ki­na da­bar­ti­nį pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lands­ber­gį. At­mos­fe­ra pa­ki­li, vai­ši­na­ma­si vy­nu ir ki­tais tau­riai­siais gė­ri­mais.

Į dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lo lzi­nios.lt klau­si­mą ar jis pa­si­ren­gęs tap­ti prem­je­ru, G. Lands­ber­gis at­sa­kė kad taip, vi­siš­kai pa­si­ruo­šęs.

Kar­tu su G. Lands­ber­giu rin­ki­mų re­zul­ta­tų lau­kia ir vi­sa par­ti­jos pir­mi­nin­ko šei­ma.