G. Landsbergis: nevalia menkinti savanoriškumo idėjos
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­agi­no prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių sa­vi­kri­tiš­kai ver­tin­ti emig­ra­ci­jos prie­žas­tis.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­agi­no prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių sa­vi­kri­tiš­kai ver­tin­ti emig­ra­ci­jos prie­žas­tis ir liau­tis men­kin­ti sa­va­no­rių ryž­tą gin­ti tė­vy­nę.

Ver­tin­da­mas Vy­riau­sy­bės va­do­vo so­cial­de­mo­kra­to A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­nius esą dėl iš­au­gu­sios emig­ra­ci­jos yra kal­tas šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę, G. Lands­ber­gis kons­ta­ta­vo, kad to­kie „prem­je­ro par­eiš­ki­mai ma­ži­na pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne bei žei­džia žmo­nes, pa­si­ren­gu­sius sa­va­no­riš­kai gin­ti sa­vo vals­ty­bę“. „Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad sau­sio 13-osios – Lais­vės gy­nė­jų die­nos – iš­va­ka­rė­se yra men­ki­na­mas Lie­tu­vos žmo­nių sa­va­no­riš­kas pa­si­ren­gi­mas gin­ti sa­vo Tė­vy­nę ir pa­ti sa­va­no­riš­ku­mo idė­ja. Kvie­čiu prem­je­rą sa­vi­kri­tiš­kai įver­tin­ti sa­vo vy­riau­sy­bės veik­lą ir ne­iš­te­sė­tus pa­ža­dus eko­no­mi­nė­je bei so­cia­li­nė­je sri­ty­se, di­dė­jan­čią so­cia­li­nę at­skir­tį ir prie­žas­čių emig­ra­ci­jai ieš­ko­ti bū­tent čia“, – tei­gė G. Lands­ber­gis. Pa­sak TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­ko, di­džiu­lis šie­met pri­si­jun­gu­sių prie ka­riuo­me­nės sa­va­no­rių skai­čius, spar­čiai au­gan­ti na­rys­tė Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jo­je bei pla­čiai ži­niask­lai­do­je ap­ra­šy­ti pa­vyz­džiai, kai jau­nuo­liai sa­va­no­riš­kai grįž­ta iš už­sie­nio at­lik­ti Lie­tu­vo­je ka­ri­nės tar­ny­bos, ro­do, kad emig­ra­ci­ją sie­ti su šau­ki­mu į ka­riuo­me­nę yra ne­ko­rek­tiš­ka.

Prem­je­ras in­ter­viu LRT ra­di­jui šian­dien sa­kė, kad vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, lė­mu­sių emig­ra­ci­jos di­dė­ji­mą, bu­vo per­nai at­nau­jin­tas šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. „Rei­kia pa­sa­ky­ti at­vi­rai ir ne­bi­jo­ti to pa­sa­ky­ti, kad emig­ruo­jan­čių­jų skai­čius la­bai iš­au­go, ypač ba­lan­džio mė­ne­sį ir ki­tais mė­ne­siais, ka­da pra­si­dė­jo šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. Aš ma­nau, kad tai bu­vo di­džiau­sias po­vei­kis jau­ni­mui, vis dėl­to kai ku­rie, ma­tyt, taip nu­spren­dė ir pa­gal­vo­jo, kad tam ti­kru lai­ko­tar­piu ga­lė­tų pa­dir­bė­ti už­sie­ny­je“, – tei­gė A. But­ke­vi­čius.

Iš­vyks­tan­čių­jų gy­ven­ti ir dirb­ti į ki­tas ša­lis skai­čiaus di­dė­ji­mą A.But­ke­vi­čius taip pat aiš­ki­no in­for­ma­ci­jos apie įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes jau­ni­mui Lie­tu­vo­je sto­ka. Be to, anot prem­je­ro, Lie­tu­vo­je at­ly­gi­ni­mai įvai­riuo­se sek­to­riuo­se dar ge­ro­kai ma­žes­ni nei kai ku­rio­se la­biau iš­si­vys­čiu­sio­se Eu­ro­pos ša­ly­se. „Ti­kiu, kad ge­riau­sia pa­ska­ta grįž­ti ar ne­iš­vyk­ti yra be­si­ku­rian­čios dar­bo vie­tos ir di­dė­jan­tys at­ly­gi­ni­mai. Mū­sų įmo­nės per­nai su­kau­pė di­džiu­lius pel­nus, at­ro­do, 3,3 mlrd. eu­rų. (...) Tai tam ti­kri fi­nan­si­niai re­zer­vai yra, kaip ga­li­ma bū­tų pa­di­din­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus“, – svars­tė A.But­ke­vi­čius.