G. Landsbergis – neginčijamas konservatorių lyderis
Šį­va­kar, va­sa­rio 12-ąją, pa­si­bai­gu­siuo­se Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rin­ki­muo­se trium­fa­vęs lig­šio­li­nis pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­vo pa­grin­di­nį var­žo­vą, krik­de­mų re­mia­mą Pa­ulių Sau­dar­gą, ap­len­kė dau­giau nei tri­gu­bai.

„Svei­ki­nu Gab­rie­lių su gra­žia per­ga­le!“, – sek­ma­die­nio, va­sa­rio 12-osios va­ka­rą, pre­li­mi­na­rų Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko rin­ki­mų lai­mė­to­ją Gab­rie­lių Lands­ber­gį pa­svei­ki­no jo kon­ku­ren­tas My­ko­las Ma­jaus­kas.

Pa­gal duo­me­nis iš TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mų šta­bo, da­bar­ti­nis par­ti­jos pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis bus per­rink­tas jau pir­ma­me tu­re. „Svei­ki­nu Gab­rie­lių su gra­žia per­ga­le! Steng­siuos, jog per at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus tai virs­tų vi­sos Lie­tu­vos lai­mė­ji­mu“, – sek­ma­die­nio va­ka­rą pa­skel­bė vie­nas iš tri­jų G. Lands­be­gio kon­ku­ren­tų dėl pir­mi­nin­ko pos­to M. Ma­jaus­kas.

TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mai vy­ko va­sa­rio 11–12 die­no­mis. Jų da­ta bu­vo pa­anks­tin­ta, kai to prieš ke­lis mė­ne­sius par­ti­jos Ta­ry­bos su­si­rin­ki­me par­ei­ka­la­vo G. Lands­ber­gis. Ei­li­niai TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mai, šau­kia­mi po Sei­mo rin­ki­mų, tu­rė­jo vyk­ti šį pa­va­sa­rį, ta­čiau tarp kon­ser­va­to­rių dėl prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų ki­lo itin daug dis­ku­si­jų, taip pat ir dėl par­ti­jos ly­de­rio vaid­mens.

TS-LKD rin­ki­muo­se var­žė­si ke­tu­ri kan­di­da­tai: da­bar­ti­nis ly­de­ris G. Lands­ber­gis, krik­de­mų flan­gui at­sto­vau­jan­tis Pa­ulius Sau­dar­gas, bu­vęs am­ba­sa­do­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ir sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ir smur­to te­mo­mis kal­ban­tis M. Ma­jaus­kas.

Va­sa­rio 12-osis va­ka­rą ta­po aki­vaiz­du, kad TS-LKD to­liau va­do­vaus 34 me­tų G. Lands­ber­gis. Už jį sa­vo bal­sus ati­da­vė 62 proc. par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­kė­jų (5539 bal­sai).

An­tro­je vie­to­je li­ku­sį TS-LKD krik­de­miš­ko­jo spar­no at­sto­vą 37-erių P. Sau­dar­gą pa­lai­kė 19 proc. rin­kė­jų (1696 bal­sai). Tre­čio­jo­je vie­to­je li­kęs dip­lo­ma­tas 45 me­tų Ž. Pa­vi­lio­nis už­si­ti­kri­no 12 proc. kon­ser­va­to­rių par­amą (1065 bal­sai). Ket­vir­to­je vie­to­je – bu­vęs prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas 35-erių M. Ma­jaus­kas, ku­rį pa­lai­kė 6 proc. par­ti­jos rin­kė­jų (577 bal­sai).

Kaip pri­mi­nė BNS, pa­gal TS-LKD įsta­tus, par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­mai lai­ko­mi įvy­ku­siais, jei­gu bal­suo­ti at­ėjo dau­giau kaip pu­sė ga­lin­čių­jų bal­suo­ti ir jei­gu ku­ris nors kan­di­da­tas su­rin­ko dau­giau kaip pu­sę jų bal­sų.

Ko­vo 4 die­ną nu­ma­ty­tas par­ti­jos su­va­žia­vi­mas, per ku­rį nau­ja­sis pir­mi­nin­kas įgis įga­lio­ji­mus ei­ti par­ei­gas.

Per spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus par­ti­ja su­rin­ko dau­giau­sia – be­veik 22 proc. – rin­kė­jų bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ta­čiau po an­tro­jo tu­ro pa­gal man­da­tų skai­čių li­ko an­tri.