G. Landsbergis: nedirbsime su nesąžiningomis partijomis
Kon­ser­va­to­riai ne­dirb­tų vie­no­je koa­li­ci­jo­je su ne­są­ži­nin­go­mis par­ti­jo­mis, sa­ko sek­ma­die­nį Vil­niu­je bal­suo­ti at­vy­kęs Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, iki šiol bu­vo kal­ba­ma­si su įvai­rio­mis par­ti­jo­mis, bet de­ry­bų dėl ga­li­mų koa­li­ci­jų kol kas ne­vy­ko.

„Kal­ba­mės vi­są lai­ką su vi­sais, yra įvai­rių kal­bų su dau­ge­liu par­ti­jų, bet de­ry­bi­nių kal­bų dar ne­bu­vo“, – sek­ma­die­nio ry­tą ati­da­vęs sa­vo bal­są Sei­mo rin­ki­muo­se žur­na­lis­tams sa­kė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Anot jo, de­ry­bos dėl koa­li­ci­jos tu­rė­tų pra­si­dė­ti pa­aiš­kė­jus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tams – ne­bū­ti­nai sek­ma­die­nį.

„E­su pa­si­rin­kęs to­kį ke­lią ne­sa­ky­ti „ne“, bet tie, ku­rie per­ka bal­sus, tie, ku­rie ne­są­ži­nin­gi yra, yra ne­gar­bin­gi, man nė­ra pri­im­ti­ni“, – tei­gė jis.

Su žmo­na ir ke­tu­riais vai­kais į Švy­tu­rio rin­ki­mų apy­lin­kę Vil­niu­je at­vy­kęs G.Lands­ber­gis ra­gi­no pi­lie­čius rin­ki­muo­se bū­ti ak­ty­vius ne­pai­sant to, ko­kią par­ti­ją pa­lai­ko.

„Ne­no­rė­čiau ver­ti­ni, kad vie­nai ar ki­tai par­ti­jai ak­ty­vu­mas tu­ri bū­ti nau­din­gas. Tai yra pi­lie­ti­nė par­ei­ga, žmo­nės tu­ri at­ei­ti bal­suo­ti ir aš vi­sus tuos, ku­rie dar spės pa­ma­ty­ti ma­no žo­džius iki už­si­da­rant bal­sa­vi­mo apy­gar­doms, ti­krai kvie­čiu at­ei­ti bal­suo­ti – ne­prik­lau­so­mai, už ku­rią par­ti­ją“, – kal­bė­jo jis.

G.Lands­ber­gis sa­kė be­si­džiau­gian­tis rin­kė­jų ak­ty­vu­mu per ke­lias iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas ir tei­gė be­si­ti­kįs, jog rin­ki­muo­se iki šiol opo­zi­ci­jo­je bu­vę kon­ser­va­to­riai iš­ko­vos 40 – 45 man­da­tus.

Sei­mo rin­ki­muo­se šią sa­vai­tę iš anks­to jau bal­sa­vo per 137 tūkst. žmo­nių – 26 tūkst. dau­giau nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012 me­tais Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko 15 proc. bal­sų, o po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro iš vi­so lai­mė­jo 33 man­da­tus Sei­me. Pa­sta­ro­sios ka­den­ci­jos Sei­me kon­ser­va­to­riai bu­vo pa­sis­kel­bę opo­zi­ci­ne frak­ci­ja.

Bal­sa­vi­mas apy­lin­kė­se sek­ma­die­nį vyks iki 20 val.