G. Landsbergis neatmeta galimybės likti opozicijoje
Rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­ju­sios Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­at­me­ta ga­li­my­bės lik­ti Sei­mo opo­zi­ci­jo­je ir ne­sieks už­kirs­ti ke­lio ga­li­mai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­jai.

„Vi­siš­kai jo­kie va­rian­tai nė­ra at­me­ta­mi. Aš pats prieš va­lan­dą pa­skel­biau so­cia­li­nia­me tink­le, kad į koa­li­ci­ją su da­bar­ti­niais val­dan­čiai­siais aš ti­krai ne­si­ver­šiu ir ke­lio ne­užt­venk­siu, ne­už­da­ry­siu tiems, ku­rie ver­žia­si. Gal­būt ir pats Kar­baus­kis (LVŽS va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis – BNS) su so­cial­de­mo­kra­tais eis“, – LNK ži­nioms tei­gė jis, pa­klaus­tas, ar ne­at­me­ta ga­li­my­bės lik­ti opo­zi­ci­jo­je.

G.Lands­ber­gis at­me­ta svars­ty­mus dirb­ti „vai­vo­rykš­ti­nė­je“ koa­li­ci­jo­je su so­cial­de­mo­kra­tais, nes rin­kė­jai, anot jo, val­dan­tie­siems pa­siun­tė ži­nią, kad ne­no­ri jų ma­ty­ti val­džio­je.

„Ma­no po­žiū­riu, bet ko­kios dis­ku­si­jos su so­cial­de­mo­kra­tais ar­ba bet ku­riais iš da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų yra ne­įma­no­mos“, – sa­ko G.Lands­ber­gis.

Jis R.Kar­baus­kio žo­džius, jog LVŽS an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re ne­už­si­ti­kri­nus per­ga­lės, val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ga­li bur­tis so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai, ver­ti­na kaip ga­li­mą ži­nią ki­toms par­ti­joms ar rin­kė­jams. Kal­bė­da­mas apie ga­li­mą so­cial­de­mo­kra­tų ir LVŽS są­jun­gą po rin­ki­mų, G.Lands­ber­gis sa­ko, kad no­rė­tų pa­žiū­rė­ti, kaip LVŽS rin­kė­jai „rea­guo­tų į to­kį akib­rokš­tą“.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis 1995-io­se iš 1996 apy­lin­kių, TS-LKD su­rin­ko be­veik 21,7 proc. rin­kė­jų bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re, LVŽS li­ko an­tri su dau­giau nei 21,5 proc. bal­sų, so­cial­de­mo­kra­tai – tre­ti su 14,4 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mu. Šios par­ti­jos po pir­mo­jo tu­ro tu­rė­tų ati­tin­ka­mai gau­ti 20, 19 ir 13 vie­tų Sei­me.

Į par­la­men­tą, ver­ti­nant tik dau­gia­man­da­tę apy­gar­dą, kur ren­ka­ma 70 Sei­mo na­rių, taip pat pa­ten­ka aš­tuo­ni Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio (LLS) at­sto­vai, par­ti­jai su­rin­kus 9 proc. rin­kė­jų bal­sų, taip pat po pen­kis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vus – abi par­ti­jos ga­vo po dau­giau nei 5 proc. rin­kė­jų bal­sų.

An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras, ku­ria­me bus var­žo­ma­si dėl 68 Sei­mo na­rių man­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, vyks spa­lio 23 die­ną. Tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se par­la­men­ta­rai iš­rink­ti jau per pir­mą­jį tu­rą.

Lie­tu­vos Sei­mą su­da­ro 141 par­la­men­ta­ras.