G. Landsbergis mato liberalus ir „valstiečius“ kaip realiausius koalicijos partnerius
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis Li­be­ra­lų są­jū­dį ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą nu­ro­do kaip rea­liau­sius par­tne­rius po rin­ki­mų for­muo­jant Vy­riau­sy­bę.

„Aš esu sa­kęs, kad pir­mi mū­sų par­tne­riai tai yra li­be­ra­lai. Aš ma­nau, kad jei­gu mums rei­kia tre­čių par­tne­rių, tai mes tu­rė­tu­me vi­sai su­de­ri­na­mą Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą tarp šių tri­jų par­ti­jų: mū­sų, Tė­vy­nės są­jun­gos, li­be­ra­lų ir „vals­tie­čių“, – lai­do­je „Se­no Sei­mo iš­leis­tu­vės su „Lais­vės TV“ ir „Man ne dzin“ sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sta­ro­sios ka­den­ci­jos Sei­me vers­li­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­rė­jo vie­ną at­sto­vę Sei­me, per 2012 me­tų rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ši par­ti­ja ne­per­žen­gė 5 proc. bar­je­ro.

Ta­čiau šių me­tų prieš­rin­ki­mi­nės vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos šiai par­ti­jai prog­no­zuo­ja sėk­mę – apie 13–14 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai su Li­be­ra­lų są­jū­džiu dir­bo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je po 2008 me­tų par­la­men­to rin­ki­mų.