G. Landsbergis: matau pagrindą stabiliai Vyriausybei
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad bū­si­mos koa­li­ci­jos for­ma­vi­mas ga­li pra­si­dė­ti jau sek­ma­die­nio va­ka­rą, ir tei­gia, kad ma­to ga­li­my­bių, jog nau­ja val­džia bū­tų sta­bi­li.

„Kal­bant apie tuos pa­čius li­be­ra­lus, vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip ga­li bū­ti de­ri­na­mos prog­ra­mos. Šian­dien kol kas yra daug mo­men­tų dia­me­tra­liai prieš­in­gų, bet aš nie­ka­da nie­kam ne­sa­kau „ne“. Ma­tau ga­li­my­bę su vi­sais dirb­ti“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

S.Skver­ne­lis sek­ma­die­nį at­vy­ko bal­suo­ti Ne­men­či­nės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Pla­ti­niš­kių apy­lin­kė­je. Šio­je apy­gar­do­je į an­trą­jį tu­rą pa­te­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tė Edi­ta Ta­ma­šu­nie­nė ir kon­ser­va­to­rius Vai­das Ša­la­še­vi­čius.

Jis taip pat ti­ki­na, kad par­ti­ja nė­ra at­me­tu­si ga­li­my­bės de­rė­tis ir su so­cial­de­mo­kra­tais, ku­rių ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sek­ma­die­nį pri­pa­ži­no, jog so­cial­de­mo­kra­tams grei­čiau­siai teks dirb­ti opo­zi­ci­jo­je.

„Aš ma­nau, kad jei gal­būt prem­je­ras įsi­ti­ki­nęs – gal jie to­kį spren­di­mą yra pri­ėmę par­ti­jos vi­du­je. Ne, mes jo­kio spren­di­mo ne­sa­me pri­ėmę“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pats S.Skver­ne­lis ti­ki­si „vals­tie­čių“ per­ga­lės po ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų šian­dien vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ir tei­gia, kad koa­li­ci­jos for­ma­vi­mas pra­si­dės tik tuo­met, kai pa­aiš­kės, ku­ri po­li­ti­nė jė­ga ga­vo di­džiau­sią rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. Po­li­ti­kas abe­jo­ja, ar de­ry­bų re­zul­ta­to bus su­lauk­ta jau sek­ma­die­nį.

Kon­ser­va­to­rių va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jis der­byo­se no­rė­tų ma­ty­ti ne R.Kar­baus­kį, o S.Skver­ne­lį.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, par­ti­jo­je pri­im­tas spren­di­mas, jog de­ry­bo­se da­ly­vaus jie abu su R.Kar­baus­kiu.

S.Skver­ne­lis taip pat pri­pa­žįs­ta, kad pre­zi­den­tės nuo­mo­nė bu­rian­tis val­dan­tie­siems bus la­bai svar­bi, bet ne le­mia­ma.

„Ma­nau, kad bus la­bai svar­bi nuo­mo­nė, bet pir­mo­je vie­to­je yra žmo­nių pa­si­rin­ki­mas. Tas žmo­nių pa­si­rin­ki­mas tai po­li­ti­nei jė­gai, ku­ri tu­rės dau­giau­sia pa­si­ti­kė­ji­mo. Po to tai pri­klau­sys nuo bend­ra­dar­bia­vi­mo su pre­zi­den­te“, – tvir­ti­no LVŽS są­ra­šo ly­de­ris.

Jis ne­igia, kad LVŽS vi­du­je esa­ma įtam­pų ir vi­di­nių prieš­ta­ra­vi­mų. Jis sa­ko, kad tai yra in­terp­re­ta­ci­jos, nu­lem­tos bai­mės, kad LVŽS par­ti­jos prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos „tu­ri rea­laus pa­grin­do bū­ti įgy­ven­din­tos“.

Pir­mą­kart rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tis S.Skver­ne­lis žur­na­lis­tams pri­si­pa­ži­no, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­ja kai­na­vo „daug pa­stan­gų ir svei­ka­tos“, bet sa­ko ne­si­gai­lin­tis.

Spa­lio 9 die­ną per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­rink­ta 70 par­la­men­ta­rų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir trys – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis – aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.