G. Landsbergis: lietuviams klausyti A. Tsipro labai sunku
Po šian­dien Eu­ro­pos Par­la­men­to po­sė­dy­je Stras­bū­re nu­skam­bė­ju­sio Grai­ki­jos prem­je­ro Ale­xio Tsip­ro pa­si­sa­ky­mo, ža­dant ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­ti nau­ją pla­ną, kaip iš­ves­ti ša­lį iš kri­zės, Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai li­ko skep­tiš­ki. Esą šio po­li­ti­ko kal­bo­je tarp ei­lu­čių nu­skam­bė­jo aiš­kus pa­gei­da­vi­mas, kad už Grai­ki­jos sko­las mo­kė­tų vi­sa Eu­ro­pa.

„A. Tsip­ro po­zi­ci­ja man pa­li­ko ne­vie­na­reikš­mį įspū­dį. Su­si­da­ro įspū­dis, kad ES jis ieš­ko kvai­le­lių: kal­ti­na bu­vu­sią val­džią dėl vi­sų bė­dų, kal­ba, kad ana Grai­ki­jos Vy­riau­sy­bė jau tiek pa­da­rė nuo­lai­dų, kad ne­bė­ra kur čia ką dau­giau da­ry­ti ir pa­na­šiai. Tarp ei­lu­čių bu­vo aiš­kiai gir­dė­ti A. Tsip­ro no­ras, kad už Grai­ki­jos sko­las su­mo­kė­tų vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES)“, - sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ iš kar­to po A. Tsip­ro pa­si­sa­ky­mo pa­skel­bė eu­ro­par­la­men­ta­ras Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Pri­ta­riąs to­kiai nuo­mo­nei tvir­ti­no ir Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Neiš­gir­do­me nė vie­no kons­truk­ty­vaus pa­siū­ly­mo. Ša­lia sė­din­tis ko­le­ga eu­ro­par­la­men­ta­ras tei­sin­gai pa­sa­kė: pu­sę me­tų lau­kė­me, kad A. Tsip­ras ga­lų ga­le pa­siū­lys ra­cio­na­lų įvyk­do­mą spren­di­mą, ku­ris ro­dy­tų jo po­li­ti­nę va­lią im­tis re­for­mų. Ta­čiau net sto­vint ant vi­siš­kos be­dug­nės kraš­to, kur šiuo me­tu, at­ro­do, yra Grai­ki­ja, jos Vy­riau­sy­bės va­do­vas, užuot spau­dęs stab­džius, ir to­liau spau­džia grei­čio pe­da­lą, kal­tin­da­mas ES, ban­kus, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją – vi­sus ap­lin­kui, tik ne sa­ve“, - pik­ti­no­si TS-LKD ly­de­ris.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, su­nkiau­sia A. Tsip­ro kal­bos me­tu bu­vo žiū­rė­ti į ne­to­lie­se sė­dė­ju­sius Eu­ro­pos Va­do­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­ką Do­nal­dą Tus­ką, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Jea­ną-Clau­de'ą Junc­ke­rį, ki­tus as­me­nis, gal net iš­ti­są nak­tį da­ly­va­vu­sius de­ry­bo­se, jau ne pir­mą kar­tą ban­džiu­sius at­ras­ti op­ti­ma­liau­sius spren­di­mus, bet pri­vers­tus klau­sy­ti, kaip, kon­ser­va­to­riaus tei­gi­mu, „po­pu­lis­tas su pla­čia šyp­se­na vei­de į vi­sas pu­ses taš­ko­si kal­ti­ni­mais“.

„Kar­tais, klau­sy­da­mas A. Tsip­ro kal­bų, pa­gal­vo­ju, kad jis net ne­la­bai su­vo­kia, ko­kia ri­zi­ka gre­sia jo ša­liai pa­si­trau­kus iš eu­ro­zo­nos. Ką ta­da pa­sa­kys jo rin­kė­jai, ku­rie grei­čiau­siai net duo­nos ne­ga­lės įpirk­ti? Ta­da Eur­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ko Mar­ti­no Schul­zo pa­sa­ky­mas, kad tu­ri­me reng­tis hu­ma­ni­ta­ri­nei kri­zei Grai­ki­jo­je skam­ba la­bai rea­lis­tiš­kai“, - sa­kė jis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, Lie­tu­vos, kaip ir Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ai­ri­jos at­sto­vai Grai­ki­jos po­li­ti­ko pa­si­ro­dy­mą ver­ti­na ypa­tin­gai griež­tai , mat šios ša­lys sa­vo me­tu ėmė­si ryž­tin­gų tau­py­mo veiks­mų. „tie da­ly­kai, ku­riuos kal­ba A. Tsip­ras, mums la­bai ne­priim­ti­ni. Jis kal­ba: ko­dėl grai­kai tu­ri tau­py­ti, ko­dėl tu­ri ma­žin­ti pen­si­jas, ko­dėl tu­ri at­si­sa­ky­ti try­lik­to, ke­tu­rio­lik­to at­ly­gi­ni­mo vals­ty­bės sek­to­riu­je? Lie­tu­viams, ku­rie sa­va­no­riš­kai pe­rė­jo su­nkiau­sius me­tus, to klau­sy­ti la­bai su­nku. Taip pat re­guo­ja lat­viai, es­tai, ai­riai – vi­sos vals­ty­bės, pri­ėmu­sios ne­pap­ras­tai su­dė­tin­gus po­li­ti­nius spren­di­mus. Iš tie­sų sim­pa­ti­jų Eu­ro­pos Par­la­men­te A. Tsip­ras su­lau­kė la­bai ma­žai“, - tei­gė G. Lands­ber­gis.

Kaip ži­nia, ne­pai­sant skep­tiš­ko eu­ro­par­la­men­ta­rų po­žiū­rio, Grai­ki­jos prem­je­ras šian­dien pa­ža­dė­jo, kad ar­ti­miau­siu me­tu jo ša­lis pa­teiks nau­ją pla­ną, kaip iš­ei­ti iš kri­zės.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras V. Ma­zu­ro­nis, sa­vo ruo­žtu, tvir­ti­no, kad spren­di­mas šio­je įtemp­to­je si­tua­ci­jo­je bus bet ku­riuo at­ve­ju. „ES pre­zi­den­tas D. Tus­kas tei­gė, kad ki­ta sa­vai­tė bus bai­gia­mo­ji Grai­ki­jos klau­si­mu: bus pa­si­rink­tas vie­nas ar ki­tas bū­das, kaip iš­ei­ti iš su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos. Dar kiek anks­ti ką nors prog­no­zuo­ti, rei­kia pa­lauk­ti ir Grai­ki­jos ga­lu­ti­nio pa­siū­ly­mo, bet pa­na­šu, kad ryž­tas pa­ga­liau už­baig­ti šį rei­ka­lą yra. Bent jau iš ES pu­sės tai ti­krai“, - tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.