G. Landsbergis: „Kyšininkai užkniso juodai“
Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų – pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­tru­ko su­rea­guo­ti į nau­jus fak­tus va­di­na­mo­jo­je „MG Bal­tic“ by­lo­je ir ga­li­mą „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio ky­ši­nin­ka­vi­mą.

„Ky­ši­nin­kai užk­ni­so juo­dai. Taip jūs, krei­piuo­si į jus vi­sus, ku­rie kiau­lės aki­mis ma­nė­te (o gal dar vis ma­no­te), kad čia tik ne­di­de­lis ky­še­lis. Nes juk „vi­si taip da­ro“. Jūs griau­na­te vals­ty­bę, ėda­te jos pa­ma­tus. Jūs esa­te su­pu­vę ir jū­sų su­pu­vi­mas nuo­di­ja ki­tus. De­ja, ko­rup­ci­jai nė­ra nau­jo­sios ar se­no­sios kar­tos. Jei ėmė­te ne­šva­rius pi­ni­gus, jūs ne­sa­te jo­kia nau­jo­ji kar­ta. Jūs – to­kia pa­ti sa­va­nau­diš­ka no­menk­la­tū­ra, ku­riai tiks­las – sa­vo ir bend­ri­nin­kų ge­ro­vė – pa­tei­si­na vi­sas prie­mo­nes. Ži­nau vie­na – kai va­ka­re vis­kas nu­rims­ta, ty­lo­je jūs gir­di­te pa­bai­gos žings­nius. Jū­sų pa­bai­gos“, – sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je par­eiš­kė G. Lands­ber­gis.