G. Landsbergis konsultacijas dėl koalicijos vadina chaosu
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ini­ci­juo­tas kon­sul­ta­ci­jas dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo va­di­na chao­su ir tei­gia, kad ka­muo­lys da­bar yra „vals­tie­čių“ ran­ko­se.

„Aš, pa­vyz­džiui, da­bar ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kaip aš ver­ti­nu va­kar įvy­ku­sį Sau­liaus Skver­ne­lio ir Al­gir­do But­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mą. Gal jau jie de­ra­si? Aš ne­su­si­pa­ži­nęs, ką jie kal­bė­jo. (...) Aš ma­tau chao­są, ne­ap­sisp­ren­di­mą. Tai, tie­są sa­kant, ma­ne ir trik­do, ir gąs­di­na. Nes pa­tvir­ti­na­mos de­ry­bi­nin­kų gru­pės, bet ta­da ki­ti žmo­nės – va­do­vai – ei­na kal­bė­tis, de­ry­bi­nin­kai mums iš­sa­ko vie­nus žo­džius, ta­čiau kai ku­rios nuo­sta­tos pa­nei­gia­mos va­do­vų. Yra ka­muo­lys jų pu­sė­je, jie tu­rė­tų da­bar su­si­dė­lio­ti sa­vo de­ry­bų ar kon­sul­ta­ci­jų stra­te­gi­ją, kaip jie no­ri va­din­ti, ir jos lai­ky­tis. Ta­da ir ga­li­miems par­tne­riams bū­tų su­pran­ta­ma, da­bar ti­krai nė­ra su­pran­ta­ma“, – aiš­ki­no G.Lands­ber­gis.

Jis taip pat tei­gė, kad kon­ser­va­to­riai šiuo me­tu lau­kia „vals­tie­čių“ pa­siū­ly­mų dėl koa­li­ci­jos.

„Bet ko, kaž­ko – ką jie siū­lo, ką jie pa­tei­kia. Mes taip su­pran­ta­me de­ry­bų pro­ce­są, kon­sul­ta­ci­jų pro­ce­są – ve­dan­ty­sis kon­sul­ta­ci­jas pri­sta­to sa­vo prog­ra­mą, sa­vo ti­krą­sias rau­do­nas li­ni­jas, nuo ko ti­krai ne­si­trauks, ko­kius dar­bus jis pri­va­lo įgy­ven­din­ti ir taip to­liau, ir ta­da mes ga­li­me ma­ty­ti, ar mes to­je si­tua­ci­jo­je sa­ve ran­da­me. Mū­sų bu­vo pa­klaus­ta, kaip mes ma­to­me tą pa­dė­tį, mes iš­sa­kė­me ke­le­tą sa­vo po­zi­ci­jų. Tai yra ap­ta­kūs mū­sų nuo­gąs­ta­vi­mus at­spin­din­tys po­žiū­riai, po­zi­ci­jos, ir da­bar mes jau lau­kia­me iš jų. Ką jie da­rys – nai­kins krep­še­lius, steigs vals­ty­bi­nį ban­ką, vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, kels mo­kes­čius ka­pi­ta­lui?“, – aiš­ki­no G.Lands­ber­gis.

Jis sa­kė, kad su LVŽS pir­mi­nin­kus Ra­mū­nu Kar­baus­kiu pa­sku­ti­nį kar­tą ma­tė­si prieš sa­vai­tę – ket­vir­ta­die­nį prieš rin­ki­mus, o su S.Skver­ne­liu – sek­ma­die­nį po rin­ki­mų.

„Mes ne­vaikš­to­me, ir jie, kiek ma­tau, ne­si­ver­žia su­si­tik­ti“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė G.Lands­ber­gis.

Sei­mo rin­ki­mu­sios LVŽS są­ra­šo ly­de­ris S.Skver­ne­lis tre­čia­die­nio po­pie­tę Vy­riau­sy­bė­je su­si­ti­ko su prem­je­ru, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu A.But­ke­vi­čiu­mi. Iš­ėjęs iš Vy­riau­sy­bės S.Skver­ne­lis BNS sa­kė, kad čia lan­kė­si as­me­ni­niu rei­ka­lu ir jo ne­de­ta­li­za­vo. Prem­je­ro at­sto­vo tei­gi­mu, ne­skelb­tas su­si­ti­ki­mas vy­ko S.Skver­ne­lio ini­cia­ty­va – jis esą at­vy­ko pa­si­do­mė­ti ki­tų me­tų biu­dže­tu ir su sta­tu­ti­nių dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mu su­si­ju­siais klau­si­mais.

„Vals­tie­čiai“ yra su­da­rę kon­sul­ta­ci­nę gru­pę, ku­ri čią sa­vai­tę bu­vo su­si­ti­ku­si su kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vais ap­tar­ti pa­si­ren­gi­mo de­ry­boms dėl koa­li­ci­jos. Kon­sul­ta­ci­nės gru­pės va­do­vas Po­vi­las Urb­šys tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė, kad LVŽS ir so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos dau­ge­liu at­ve­jų su­tam­pa.

Vis­gi prem­je­ras A.But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė, kad so­cial­de­mo­kra­tai yra la­biau lin­kę dirb­ti opo­zi­ci­jo­je: „70 proc. – opo­zi­ci­jo­je, 30 proc. – po­zi­ci­jo­je“.

G.Lands­ber­gis sa­vo ruo­žtu ne­de­ta­li­zuo­ja, ko­kia po­zi­ci­ja dėl da­ly­va­vi­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je vy­rau­ja kon­ser­va­to­rių par­ti­jo­je.

„Tur­būt sa­ky­čiau, kad par­ti­jos va­do­vy­bė­je ir ins­ti­tu­ci­jo­je, ku­rios bu­vo su­si­rin­ku­sios, nuo­mo­nė yra la­bai at­sar­gi kal­bant apie ga­li­mą koa­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.