G. Landsbergis: gerdami kavą konsultuojamės
Rin­ki­mų nak­tį pra­si­dė­jo dvie­jų par­ti­jų – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ir Li­be­ra­lų są­jū­džio po­kal­biai dėl ga­li­mo to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo.  

Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vai at­vy­ko pa­svei­kin­ti pa­gal pel­ny­tus rin­kė­jų bal­sus Sei­mo rin­ki­muo­se kol kas an­tro­je vie­to­je esan­čių kon­ser­va­to­rių. Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ir par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Re­nal­das Vaisb­ro­das ne­tru­kus su­sė­do prie sta­lo su TS-LKD pir­mi­nin­ku Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu, kon­ser­va­to­riais Ta­du Lan­gai­čiu, Dai­niu­mi Krei­viu bei Jo­nu Su­rvi­la.

G. Lands­ber­gis sa­kė, kad su li­be­ral­są­jū­die­čiais spė­jo pa­si­džiaug­ti vie­ni ki­tų re­zul­ta­tais. „Kol kas jo­kių kon­kre­čių po­kal­bių dar nė­ra, nes ne­aiš­kūs re­zul­ta­tai. Ta­čiau ger­da­mi ka­vą kon­sul­tuo­ja­mės. Ne pa­slap­tis, žiū­ri­me, kas mū­sų to­liau lau­kia. Yra kai ku­rios vien­man­da­tės, kur gal­būt ga­li­ma svar­ty­ti apie pa­gal­bą vie­ni ki­tiems ir pa­na­šūs klau­si­mai. Ta­čiau tai va­di­nu tik leng­vo­mis kon­sul­ta­ci­jo­mis“, – tei­gė jis.

R. Ši­ma­šius aiš­ki­no, kad kon­ser­va­to­riai kol kas vie­nin­te­liai, ku­riuos su ge­rais re­zul­ta­tais svei­ki­no li­be­ral­są­jū­die­čiai. „La­bai na­tū­ra­liai ar­ti­mą kon­tak­tą tu­ri­me su TS-LKD. Ti­krai la­bai džiau­gia­mės, kad jiems ge­rai pa­vy­ko. Be abe­jo, kal­bė­si­me ir su ki­to­mis par­ti­jo­mis – tai ne pa­slap­tis“, – ti­ki­no jis.

Klau­sia­mas, ar no­rė­tų, kad TS-LKD ir Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jos bū­tų trak­tuo­ja­mos kaip vie­nas blo­kas de­ry­bo­se dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, R. Ši­ma­šiaus aiš­ki­no, kad yra yra tam ti­krų klau­si­mų, kur su kon­ser­va­to­riais su­ta­ria­ma ge­riau nei su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis. „Jei­gu no­ri­te, ga­li­te va­din­ti tai blo­ku, bet vėl­gi, šią nak­tį dar per anks­ti rim­tai kal­bė­ti. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad yra niuan­sų, kur žen­gia­me ko­ja ko­jon“, – tvir­ti­no jis.

Tuo pa­čiu R. Ši­ma­šius tei­gė, kad da­bar li­be­ral­są­jū­die­čiams svar­biau­sia iš­siaiš­kin­ti, „už ką yra TS-LKD ir vals­tie­čiai ža­lie­ji“. „Jei­gu li­be­ra­lai la­bai aiš­ku – už žmo­gaus tei­ses, ma­žes­nius mo­kes­čius, tai mums la­bai smal­su,ko­kie bus ak­cen­tai, ku­ria kryp­ti­mi suks Tė­vy­nės są­jun­ga, vals­tie­čiai ir bet kas ki­tas. Nuo to, kas bus de­da­ma ant de­ry­bų sta­lo, pri­klau­sys ir de­ry­bų baig­tis“, – pa­žy­mė­jo R. Ši­ma­šius.