G. Landsbergis: „Esu atstovas šeimos, kuri buvo nepilna, bet kupina atjautos ir meilės“
Sei­mas šian­dien po pir­mo­jo svars­ty­mo pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri šei­mą apib­rė­žia per san­tuo­ką. Sa­vo nuo­mo­nę apie šią pa­tai­są so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ iš­sa­kė ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Jis pats tei­gė, kad dėl šios pa­tai­sos bal­suo­da­mas bū­tų su­si­lai­kęs.

„Šian­dien daug kas klau­sia, ką ma­nau apie Sei­me svars­to­mą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są. Nie­ka­da ne­sup­ra­tau ko­vos ten, kur jau se­niai bu­vo ga­li­ma nu­veik­ti kur kas dau­giau ge­rų ir rei­ka­lin­gų dar­bų. Nors sa­ko­ma, kad ši ko­va yra „už“, man pa­na­šiau, jog ko­vo­ja­ma prieš. Ka­dan­gi ne­su Sei­mo na­rys, ga­liu kal­bė­ti, tik kaip šei­mos at­sto­vas. Šei­mos, ku­ri jau be­veik še­šio­li­ka me­tų au­gi­na vai­kus. Da­bar jau vi­sus ke­tu­ris. Au­gi­na gal ir ne­to­bu­lai (vi­sa­da juk ga­li­ma ge­riau), bet taip, kaip mo­ka ge­riau­siai ir kaip iš­mo­ko iš sa­vo tė­vų. Esu at­sto­vas šei­mos, ku­rios da­lis jau pu­sę am­žiaus gy­ve­na Aus­tra­li­jo­je ir, ne­pai­sant to, vi­sa­da ži­no­me, kad jie – mū­siš­kiai, o mes – jų mū­siš­kiai. Šei­mos, ku­rio­je vie­tą at­ras­da­vo vi­si ir nie­kam jos ne­pri­trūk­da­vo. Nei vie­tos, nei mei­lės. Ma­no ba­ba, pro­fe­so­rė Ele­na Bu­ke­lie­nė kas va­sa­rą kvies­da­vo į mū­sų šei­mos so­dy­bą stu­den­tus, ku­riems pa­dė­da­vo ruo­štis eg­za­mi­nams. Kai ku­rie stu­den­tai lik­da­vo iki pat ru­dens, dar ki­ti tap­da­vo šei­mos drau­gais. Užau­gęs ste­bė­jau­si su­ži­no­jęs, kad jie ne­bu­vo gi­mi­nai­čiai. Esu at­sto­vas šei­mos, ku­ri bu­vo ne­pil­na, bet ku­pi­na at­jau­tos ir mei­lės. Vi­si šie žmo­nės, ku­rie bu­vo, yra ir ti­kiuo­si, kad bus ša­lia, ku­rie ma­ne for­ma­vo, lei­do man for­muo­tis gre­ta yra ma­no šei­ma. Ir man to pa­keis­ti ne­ga­li joks įsta­ty­mas“, – ra­šo G. Lands­ber­gis.

Šis Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ly­de­rio įra­šas su­kė­lė dau­gy­bę ko­men­ta­rų. Dau­ge­ly­je jų klau­sia­ma tie­siai švie­siai – o kaip dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos bal­suo­tų pats G. Lands­ber­gis. „Su­si­lai­ky­čiau“, – in­te­re­sa­tan­tams at­sa­kė TS-LKD pir­mi­nin­kas.