G.Landsbergis: EP priėmus santykių su Rusija ataskaitą, Europos vadovai galės su ja kalbėti griežčiau
Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) pri­ėmus san­ty­kių su Ru­si­ja at­as­kai­tą, Eu­ro­pos va­do­vai tu­rės pa­pil­do­mą sver­tą griež­čiau kal­bė­ti su šia ša­li­mi, sa­ko do­ku­men­to ren­gė­jas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Jei­gu jie (Eu­ro­pos va­do­vai) ieš­kos su­si­tel­ki­mo griež­tes­niam teks­tui prieš Ru­si­ją, sank­ci­jų pra­tę­si­mo, jie vi­są lai­ką tu­rės pa­pil­do­mą sver­tą sa­ky­da­mi, kad di­de­lis skai­čius par­la­men­to na­rių pri­ta­rė at­as­kai­tai. Tai bus di­des­nis po­li­ti­nis svo­ris“, - penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te sa­kė G.Lands­ber­gis.

At­as­kai­to­je, dėl ku­rios ki­tą sa­vai­tę bus bal­suo­ja­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je, Ru­si­ja at­vi­rai įvar­di­ja­ma kaip ka­ro Ukrai­no­je kurs­ty­to­ja, o Eu­ro­pa ra­gi­na­ma at­si­sa­ky­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ru­si­ja, kol ši ne­vyk­dys tarp­tau­ti­niais su­si­ta­ri­mais pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

G.Lands­ber­gio par­eng­to­je at­as­kai­to­je dar kar­tą smer­kia­ma Ru­si­jos vyk­do­mas „ne­pas­kelb­tas ka­ras“ prieš Ukrai­ną, Kry­mo anek­si­ja, taip pat anks­tes­ni ka­ri­niai veiks­mai prieš Gru­zi­jos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą Pie­tų Ose­ti­jo­je ir Ab­cha­zi­jo­je, nu­ro­do­ma ir Ru­si­jos at­sa­ko­my­bė dėl ki­tų įšal­dy­tų konf­lik­tų Pa­dnies­trė­je bei Kal­nų Ka­ra­ba­che.

Kon­ser­va­to­rius ti­ki­si, kad jo at­as­kai­ta ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je bus pri­im­ta, nes dėl jos bal­suo­jant EP Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te do­ku­men­tą pa­lai­kė dau­gu­mos par­la­men­to frak­ci­jų at­sto­vai.

„53 ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo už ma­no pa­teik­tą pro­jek­tą ir tik de­šimt prieš. Tai reiš­kia, kad pa­vy­ko su­telk­ti pa­grin­di­nes gru­pes: bal­sa­vo soc­de­mai, bal­sa­vo li­be­ra­lai, bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai ir re­for­mis­tai, taip pat ža­lie­ji. Bal­sa­vo prieš tik ke­lios ra­di­ka­lios gru­pės“, - sa­kė G.Lands­ber­gis.

„Daž­niau­siai to­kia pa­ti nuo­tai­ka per­si­ke­lia ir į ple­na­ri­nę sa­lę. Tai mes to pa­na­šiai ir ti­ki­mės“, - pri­dū­rė jis.

Do­ku­men­te įver­ti­na­ma, kad Ru­si­ja sa­vo veiks­mais pa­my­nė dau­gy­bę tarp­tau­ti­nių su­si­ta­ri­mų ir tai „il­gam lai­kui pa­ken­kė sa­vo san­ty­kiams su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) bei su­kė­lė pa­vo­jų pa­ma­ti­niams Eu­ro­pos sau­gu­mo pri­nci­pams“. Re­mian­tis šiais ar­gu­men­tais, do­ku­men­te ES ša­lys ra­gi­na­mos per­žiū­rė­ti bet ko­kį ka­ri­nį, eko­no­mi­nį ar po­li­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ru­si­ja, iš­lai­ky­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją dėl di­des­nės šios vals­ty­bės izo­lia­ci­jos jai ir to­liau ig­no­ruo­jant su­si­ta­ri­mus, stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su NA­TO, taip pat ak­ty­viau ko­vo­ti su pro­pa­gan­da ir Krem­liaus po­li­ti­ką re­mian­čių da­ri­nių for­ma­vi­mui­si ES bei Ry­tų Par­tne­rys­tės vals­ty­bė­se.