G. Landsbergis: „Durų užrėmę nelaikysime“
Vis gar­siau kal­bant, kad Sei­mo rin­ki­mų lai­mė­to­jos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pos­tais vi­lio­ja at­ski­rus dėl bend­ro dar­bo tar­tis at­si­sa­kiu­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) na­rius, kon­ser­va­to­rių ly­de­ris par­eiš­kė, kad per prie­var­tą par­ti­ja nie­ko ne­lai­kys.

„Ne pir­mas ir ne pa­sku­ti­nis iš­ban­dy­mas mū­sų bend­ruo­me­nei“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo G. Lands­ber­gis. Pa­sak jo, šį­kart TS-LKD te­ko „iš­ban­dy­mas R. Kar­baus­kiu“. „Ar ti­krai ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad ne­bus at­ska­lū­nų? Ne, to šian­dien pa­sa­ky­ti ne­ga­li­me. Kal­ba­ma, kad siū­ly­ti net mi­nis­trų pos­tai. Su­pran­tu, kad tai ga­li vi­lio­ti, gal net ap­suk­ti gal­vą, kai kas ga­li pra­dė­ti ti­kė­ti, kad R. Kar­baus­kis leis nu­veik­ti dar­bus. Na, bet bend­ruo­me­nė du­rų už­rė­mu­si ne­lai­kys. Jei pos­tai, val­džia be jo­kių pri­nci­pų ir bet ko­kia kai­na yra svar­biau­sia, o ne dar­bai ir ti­kro­sios ver­ty­bės, tai gal mums ti­krai ne pa­ke­liui“, – ra­šo TS-LKD pir­mi­nin­kas.

Tam ti­kras šur­mu­lys TS-LKD gre­to­se ki­lo gru­pei par­ti­jos pre­zi­diu­mo na­rių par­agi­nus aps­vars­ty­ti koa­li­ci­jos su LVŽS ga­li­my­bes. Ta­čiau pre­zi­diu­mas pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­tas ne­bu­vo, nors da­lis pre­zi­diu­mo na­rių su­rin­ko par­ašus. Tei­gia­ma, kad ga­li­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo su LVŽS idė­ja pa­trauk­liau­sia TS-LKD Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų bend­ruo­me­nei.

„Ne­su eks­tra­sen­sas ir ne­ga­liu ži­no­ti, ką kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri gal­vo­je“, – pa­klaus­tas, apie ko­kius pos­tus ir pre­ten­den­tus į juos kal­ba par­ti­jos pir­mi­nin­kas, „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė krikš­čio­nių de­mo­kra­tų spar­no at­sto­vas Pa­ulius Sau­dar­gas. Jis ti­ki­no, kad krik­de­mai ti­krai nie­ko ne­ži­no apie jo­kius R. Kar­baus­kio siū­ly­mus. „An­tras da­ly­kas, mes ti­krai ne­itu­me“, – tei­gė po­li­ti­kas. Pa­sak jo, TS-LKD ir LVŽS bend­ras dar­bas įma­no­mas tik to­kiu at­ve­ju, jei tam pri­tar­tų par­ti­jos ta­ry­ba – vie­nin­te­lis or­ga­nas, tu­rin­tis tei­sę spręs­ti dėl koa­li­ci­jų. Bet tai bū­tų da­ro­ma tik tuo at­ve­ju, jei „vals­tie­čiai“ ne­su­si­kal­bė­tų su so­cial­de­mo­kra­tais.

P. Sau­dar­gas ma­no, kad krik­de­mai su ne­va eg­zis­tuo­jan­čiais R. Kar­baus­kio siū­ly­mais bu­vo su­sie­ti dėl ke­lių da­ly­kų. „Pir­miau­sia, daug kas vie­šo­jo­je erd­vė­je dis­ku­ta­vo, ar ne­sus­kils R. Kar­baus­kio par­ti­ja, nes yra du aiš­kūs ly­de­riai, ku­rie ne vi­sa­da kal­ba vie­nu bal­su. Dėl to gi­mė ne­ma­žai in­terp­re­ta­ci­jų. Gal­būt dėl to at­si­ra­do kal­bų apie esą vyks­tan­tį mū­sų par­ti­jos ski­li­mą ir at­ska­lū­nų lau­kian­tį R. Kar­baus­kį. Aš taip su­pran­tu šią ži­nu­tę. An­tras da­ly­kas, mū­sų par­ti­jo­je vi­sa­da yra įvai­rių nuo­mo­nių, ji di­na­miš­ka, įvai­ria­ly­pė ir de­mo­kra­tiš­ka. Mes ne­ven­gia­me ir ne­bi­jo­me iš­sa­ky­ti skir­tin­gų nuo­mo­nių. Tuo­met gal ir leng­va iš pirš­to iš­lauž­ti įvai­rias są­moks­lo teo­ri­jas“, – tei­gė P. Sau­dar­gas.