G. Landsbergis bus Vilties balsas
Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je pra­si­dė­ju­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) XXI su­va­žia­vi­me par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis kvie­tė pa­si­ti­kė­ti, kad Lie­tu­vo­je yra ga­li­ma va­ka­rie­tiš­ka, skaid­ri, at­sa­kin­ga po­li­ti­ka. Jis tei­gė ti­kin­tis, kad „bū­si­me Vil­ties bal­sas ko­rup­ci­jos skan­da­lų įaud­rin­tai Lie­tu­vai“.

Pa­sak jo, TS-LKD, ir pra­ei­ty­je siek­da­ma stra­te­gi­nių vals­ty­bės tiks­lų – įsto­ji­mo į NA­TO, Eu­ro­pos Są­jun­gą, ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės, bei da­bar, siū­ly­da­ma nau­ją Pla­ną Lie­tu­vai – vi­sa­da skaid­riai, aiš­kiai ir tvir­tai dek­la­ra­vo, ką ke­ti­na pa­siek­ti, ra­šo­ma TS-LKD iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Toks yra mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas. Ir kar­tu kvie­ti­mas pa­si­ti­kė­ti. Pa­si­ti­kė­ti, kad Lie­tu­vo­je yra ga­li­ma va­ka­rie­tiš­ka, skaid­ri, at­sa­kin­ga po­li­ti­ka. To­dėl anks­čiau lai­ko at­si­sa­kiau Eu­ro­pos Par­la­men­to man­da­to. To­dėl nuo šian­dien pra­de­du kam­pa­ni­ją po Lie­tu­vą „A­teik bal­suo­ti!“. Su­si­tik­siu su tūks­tan­čiais žmo­nių, kvie­siu ne­nu­si­vil­ti ir iš­reikš­ti sa­vo va­lią rin­ki­muo­se. Ti­kiu, kad bū­si­me Vil­ties bal­sas ko­rup­ci­jos skan­da­lų įaud­rin­tai Lie­tu­vai“, – sa­vo kal­bo­je pa­žy­mė­jo G. Lands­ber­gis.

TS-LKD pir­mi­nin­kas tei­gė, kad pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­ne sis­te­ma bus sie­kia­ma at­sta­ty­ti stip­ri­nant Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, su­tei­kiant dau­giau ne­prik­lau­so­my­bės ži­niask­lai­dai, įstei­giant ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro ins­ti­tu­ci­ją po­li­ti­nei ko­rup­ci­jai tir­ti.

G.Lands­ber­gis pa­žy­mė­jo, kad ke­ti­na su žmo­nė­mis vi­so­je ša­ly­je kal­bė­tis apie nau­ją Pla­ną Lie­tu­vai: apie tai, kad vers­las Lie­tu­vo­je su­kurs pu­san­tro šim­to tūks­tan­čių dar­bo vie­tų, o žmo­nės ne­iš­va­žiuos, nes ga­lės už­dirb­ti, o iš­va­žia­vę grįš, nes Lie­tu­va jų lau­kia.

„Prieš ke­le­tą sa­vai­čių pir­mą kar­tą pri­sta­ty­da­mas mū­sų pla­ną sa­kiau, kad tai pir­miau­sia Vil­ties, o ne at­ly­gi­ni­mų pla­nas. Vil­ties, kad Lie­tu­vo­je ga­li­ma gy­ven­ti ki­taip. Ras­ti ge­rą dar­bą, už­dirb­ti orų at­ly­gi­ni­mą ir ti­kė­tis ko­ky­biš­ko iš­si­la­vi­ni­mo sa­vo vai­kams. Vil­ties, kad vai­kai ir anū­kai grįš iš Ai­ri­jos ar Nor­ve­gi­jos ir at­eis ap­lan­ky­ti sa­vait­ga­lį, o ne tik per at­os­to­gas. Vil­tis, kad se­nat­vės lauk­si­me ne su bai­me, o su ra­my­be ir pa­si­ti­kė­ji­mu. Ir ši Vil­tis ti­kra, nes grįs­ta įsi­pa­rei­go­ji­mu ir nuo­sek­laus dar­bo de­šimt­me­čiais. Mes ne tik ži­no­me kaip įgy­ven­din­ti pla­ną, bet įsi­pa­rei­go­ja­me, kad jis ti­krai bus įgy­ven­din­tas“, – sa­kė G. Lands­ber­gis.

Sa­vo kal­bo­je jis taip pat dė­me­sį sky­rė švie­ti­mo, so­cia­li­nei sri­čiai, vals­ty­bės ener­ge­ti­niam sau­gu­mui, tei­gia­ma TS-LKD pra­ne­ši­me.