G. Landsbergis atsisako europarlamentaro mandato
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­to.

„Šian­dien pra­de­dam pro­ce­dū­rą, krei­piau­si į Eu­ro­pos Par­la­men­to ge­ne­ra­li­nį se­kre­to­rių raš­tu, pra­šy­da­mas pra­dė­ti nu­trau­ki­mo pro­ce­dū­rą“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, pri­im­ti spren­di­mą pa­ska­ti­no nu­si­vy­li­mo nuo­tai­kos, su­si­ju­sios su ket­vir­ta­die­nio pra­ne­ši­mu, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas pa­ėmęs ky­šį.

Pra­ei­tą sa­vai­tę G.Lands­ber­gis sa­kė, kad man­da­to at­si­sa­kys „ne vė­liau ne­gu lie­pos mė­ne­sį“, kai par­ti­jo­je bus baig­tas for­muo­ti rin­ki­mų są­ra­šas.

„Ma­nau, kad svar­biau­si – nu­si­vy­li­mo nuo­tai­kos, ku­rias tur­būt va­kar jau­tė­me vi­si Lie­tu­vo­je, ypač tarp jau­nų žmo­nių, po­li­tiš­kai ap­sisp­ren­du­sių, po­li­tiš­kai są­mo­nin­gų žmo­nių. (...) Aš ma­nau, kad mes vi­si at­sa­kin­gi po­li­ti­kai ne­ga­li­me to leis­ti. Lie­tu­va tu­ri at­vers­ti nau­ją pus­la­pį va­ka­rie­tiš­kos, skaid­rios po­li­ti­kos. Ir aš bū­tent no­riu pa­dė­ti grą­žin­ti tą pa­si­ti­kė­ji­mą, kiek man jė­gos leis“, – penk­ta­die­nį kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

Jis tei­gia, kad nuo penk­ta­die­nio at­si­dės tik Lie­tu­vos rei­ka­lams.

„Ma­nau, tai yra sim­bo­lio pra­smė pa­ti svar­bi. Ži­niask­lai­da ma­nęs daž­nai klau­si­nė­da­vo – ar ti­krai grįž­ti, ar ti­krai čia ne­bus jo­kios ap­gau­lės. Ir nors aš bu­vau dau­gy­bę kar­tų pa­tvir­ti­nęs, kad ti­krai grįž­tu, vi­suo­me­nė dar ga­lė­jo įtar­ti kaž­ko­kius ne­ge­rus kės­lus, tai da­bar tie klau­si­mai yra at­sa­ky­ti“, – kal­bė­jo Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS penk­ta­die­nį sa­kė, kad kol kas pra­šy­mo iš G.Lands­ber­gio ko­mi­si­ja dar nė­ra ga­vu­si.