G. Landsbergis atsiprašo
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko at­sip­ra­šan­tis dėl rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ku­rie ne­bu­vo sėk­min­gi kon­ser­va­to­riams, ta­čiau pa­grin­do trauk­tis iš par­ti­jos va­do­vų tei­gia ne­ma­tąs.

„Aš nuo sa­vęs at­sip­ra­šau, jei­gu ti­kė­jo­mės ge­res­nių re­zul­ta­tų, bet sa­kau, ki­tą sy­kį ti­krai bus ge­riau“, – tei­gė jis.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­ko rin­ki­mai tu­rė­tų vyk­ti 2017 me­tų ge­gu­žę.

„Mū­sų par­ti­ja yra vie­nin­te­lė par­ti­ja, ku­ri tu­ri de­mo­kra­ti­nę pro­ce­dū­rą pir­mi­nin­kui rink­ti ir ki­tų me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį ar­tė­ja par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai, kur, be abe­jo­nės, bū­siu įver­tin­tas, ar tas re­zul­ta­tas dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš ti­krų­jų yra tin­ka­mas ir ar pa­si­rink­tas par­ijos ke­lias, ku­riuo mes ėjo­me dve­jus me­tus, yra tei­sin­gas“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nio ry­tą sa­kė G.Lands­ber­gis.

Jis pa­brė­žė, kad rin­ki­mus lai­mė­ju­sių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tu­ri pa­si­rink­ti kryp­tį, ku­ria no­ri su­kti – į kai­rę ar de­ši­nę. To­dėl de­ry­bos abiem kryp­ti­mis, anot G.Lands­ber­gio, kon­ser­va­to­riams iš es­mės ne­priim­ti­nos.

„De­ry­bos vie­nu me­tu ne­ga­li vyk­ti su so­cial­de­mo­kra­tais ir Tė­vy­nės są­jun­ga. Ir ki­ta są­ly­ga yra, kad de­ry­bo­se tu­ri­me da­ly­vau­ti mes, de­ši­nie­ji, drau­ge“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

„Jei­gu mes ži­no­si­me, kad ti­krai de­ry­bos vyks­ta su de­ši­nią­ja pu­se ir „vals­tie­čiai“ sa­ve po­zi­cio­nuo­ja bū­tent de­ši­nio­jo­je pu­sė­je, ta­da mes kvie­čia­me į de­ry­bas jung­tis li­be­ra­lus ir ta­da ten yra to­kios de­ry­bos, ku­rio­se mes da­ly­vau­ja­me“, – aiš­ki­no jis.

Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­kas taip pat iš­sa­kė nuo­gas­ta­vi­mų, ko­kios yra ti­kro­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) nuo­sta­tos už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais.

„I­deo­lo­giš­kai šian­dien kai ku­rios nuo­sta­tos, ku­rias mes gir­di­me iš vals­tie­čių ir ža­lių­jų, tie­są sa­kant, vie­na ki­tai prieš­ta­rau­ja (...). Už­truks šiek tiek lai­ko, kol mes ga­lė­si­me tiks­liai pa­sa­ky­ti, ku­rio­je spek­tro pu­sė­je ši­ta par­ti­ja yra. Eko­no­miš­kai, kaip aš esu sa­kęs, kai ku­rios nuo­sta­tos yra kai­res­nės ne­gu so­cial­de­mo­kra­tų, kai ku­riais so­cia­li­niais klau­si­mais jie yra la­biau kon­ser­va­ty­vūs ne­gu mū­sų par­ti­ja. Be abe­jo­nės, ri­zi­kų yra daug, mes jas ma­to­me, as­me­niš­kai aš ver­ti­nu kaip di­džiau­sias ri­zi­kas tai, kas su­si­ję su už­sie­nio po­li­ti­ka, gy­ny­ba. Iš ti­krų­jų ma­to­me di­de­lį pa­vo­jų Lie­tu­vai dėl to, kad mes ma­tė­me, kaip kai ku­rios ki­tos vals­ty­bės ne­ti­kė­tai nors ir pa­si­rink­da­mos ne­va kon­ser­va­ty­vų ke­lią iš ti­krų­jų ar­tė­ja link ge­res­nių san­ty­kių su Mask­va“, – kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

Kar­tu jis kri­tiš­kai įver­ti­no ga­li­my­bę, kad prem­je­ru tap­tų LVŽS eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė. Rin­ki­mus lai­mė­ju­sios LVŽS pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis B.Ro­pę, kaip ga­li­mą par­ti­jos kan­di­da­tą į prem­je­rus, įvar­di­ja gre­ta Sau­liaus Skver­ne­lio.

„Čia to­kia nau­ja in­for­ma­ci­ja, aš, tie­są sa­kant, ne­spė­jau rim­tai įsi­gi­lin­ti, kiek čia yra rim­tas pa­siū­ly­mas, šiuo me­tu su­nkiai įsi­vaiz­duo­ju, bet ste­buk­lų bū­na vi­so­kių“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

Par­la­men­to rin­ki­muo­se kon­ser­va­to­riai iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, nors ti­kė­jo­si 40–45 vie­tų nau­jos su­dė­ties Sei­me. Ge­riau­siai Sei­mo rin­ki­muo­se pa­si­ro­dė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ga­vu­si 56 vie­tas Sei­me.