G. Landsbergis: abejoju, ar A. Butkevičius dar yra premjeras
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fce­book“ šian­dien kir­to iš pe­ties: tu­rė­tu­mė­te ei­ti lauk, rė­žė jis val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos mi­nis­tams.

„Kęs­tu­tis Tre­čio­kas (par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ de­le­guo­tas ap­lin­kos mi­nis­tras – red.), Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė (Dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­jan­ti že­mės ūkio mi­nis­trė – red.), Juo­zas Ole­kas (so­cial­de­mo­kra­tų kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras – red.), aūū, ar dar yra ten dir­ban­čių pas jus? Ar vi­si už­siė­mę dangs­ty­mu(si)? Jūs ne pre­zi­den­tę tu­rė­tu­mė­te pul­ti, o ei­ti pa­ga­liau lauk“, – šian­dien sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le pa­skel­bė G. Lands­ber­gis.

„Jei­gu rim­tai, aš abe­jo­ju, ar Al­gir­das But­ke­vi­čius aps­kri­tai dar yra prem­je­ras ir ar tu­rė­tų bū­ti to­kiu va­di­na­mas iki ka­den­ci­jos ga­lo“, – ra­šė kon­ser­va­to­rių va­do­vas.

TS-LKD, jau ku­ris lai­kas va­di­na­mos pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės ša­li­nin­ke, ly­de­ris taip rea­ga­vo į šian­dien iš­sa­ky­tą so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­ją po to, kai ša­lies va­do­vė preiš­kė, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas dėl „auk­si­nių šaukš­tų“ skan­da­lo tu­ri trauk­tis iš pos­to, kad ne­komp­ro­mi­tuo­tų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ir vals­ty­bės.

Ne­tru­kus po to so­cial­de­mo­kra­tai par­eiš­kė abe­jo­jan­tys, ar ki­tų at­sa­ko­my­bės rei­ka­lau­jan­ti pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė pa­ti ge­ba vyk­dy­ti tie­sio­gi­nes par­ei­gas. Tuo pa­čiu par­ti­ja dar kar­tą pa­kar­to­jo pa­lai­kan­tys J. Ole­ką. Jų tei­gi­mu, pre­zi­den­tė, rei­ka­lau­da­ma kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro at­sa­ko­my­bės „dėl jo pa­ties su­kon­tro­liuo­to ir tei­sė­sau­gai per­duo­to per­ne­lyg bran­gaus vie­šo­jo pir­ki­mo“ šio­je is­to­ri­jo­je ne­ma­to sa­vo at­sa­ko­my­bės dėl vi­siš­kai ne­at­sa­kin­go pro­ku­ro­rų dar­bo.

Skan­da­las J. Ole­ko va­do­va­vi­mo sfe­ro­je – ne vie­nin­te­lis pa­sta­ruo­ju me­tu val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją iš­ti­kęs ne­ma­lo­nu­mas. Ke­lio­mis sa­vai­tė­mis tei­sin­tis te­ko „dar­bie­čių“ mi­nis­trei V. Bal­trai­tie­nei – opo­zi­ci­ja gra­si­na jai in­ter­pe­lia­ci­ja dėl skan­da­lų užk­lup­to Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­ci­jos va­do­vo Jo­no Mi­liaus suo­rga­ni­zuo­tos va­ka­rie­nės su me­džiok­le, pri­imant Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­trą, ku­rio­je da­ly­va­vo ir ke­li vers­li­nin­kai. Šian­dien V. Bal­trai­tie­nė pa­skel­bė pa­ga­liau ga­vu­si sąs­kai­tą ir už va­ka­rė­lį su­si­mo­kė­ju­si 202 eu­rus.

Ap­lin­kos mi­nis­trui K. Tre­čio­kui prieš ke­lis mė­ne­sius te­ko aiš­kin­tis dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro skan­da­lo.