G. Landsbergio taktika gresia maištu
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio sie­kį įleis­ti švie­žio krau­jo į par­ti­ją pri­trau­kiant nau­jų vei­dų, at­nau­ji­nant sky­rius, pa­lan­kiai ver­ti­na ne vi­si. Ma­no­ma, kad ga­li pra­si­dė­ti po­zi­ci­jas bi­jan­čių pra­ras­ti sen­bu­vių bruz­dė­ji­mai.

G. Lands­ber­gio pra­dė­ta TS-LKD at­si­nau­ji­ni­mo po­li­ti­ka „ma­te­ria­li­zuo­ja­si“. Kon­ser­va­to­rių gre­tas pa­pil­dė žur­na­lis­tas, fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras And­rius Na­vic­kas, ke­ti­nan­tis da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, kiek anks­čiau – ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų or­ga­ni­za­to­rius Vy­tau­tas Ker­na­gis jau­nes­ny­sis. Tei­gia­ma, kad jie – ne pa­sku­ti­niai nau­ji ži­no­mi vei­dai par­ti­jo­je. Taip pat sie­kia­ma iš­ju­din­ti „už­sis­to­vė­ju­sį van­de­nį“ TS-LKD sky­riuo­se.

Dėl to­kių per­mai­nų kai ku­rie įta­kin­gi par­ti­jos sen­bu­viai jau grie­žia dan­ti­mis.

Sie­kia svei­kos konkurencijos

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, ini­cia­ty­va at­nau­jin­ti par­ti­ją yra la­bai svar­bi ir rei­ka­lin­ga. Sie­kis pri­trauk­ti nau­jų žmo­nių į TS-LKD yra na­tū­ra­lus.

„Il­gą lai­ką jau­tė­me stip­rų pa­lai­ky­mą iš įvai­rių žmo­nių, to pa­ties A. Na­vic­ko ir ki­tų, ku­rie bu­vo ša­lia mū­sų par­ti­jos. Vie­ni bu­vo su­stab­dę na­rys­tę tam ti­kru me­tu dėl ko­kių nors ne­su­ta­ri­mų ar nuo­mo­nių iš­sis­ky­ri­mo. Lai­kas at­sta­ty­ti til­tus. La­bai tuo ti­kė­da­mas ėmiau­si šios už­duo­ties. Kiek tik lai­kas ir jė­gos lei­džia, su­si­tin­ku su įvai­riais žmo­nė­mis, bu­vu­siais ša­lia mū­sų par­ti­jos, kal­buo­si su jais ir džiau­giuo­si, kad kai ku­rie jų pa­ti­kė­jo nau­ja TS-LKD va­do­vy­be, idė­jo­mis ir pri­si­jun­gė bend­ram dar­bui“, – kal­bė­jo jis.

Per­mai­nos bręs­ta ir par­ti­jos sky­riuo­se, jau pra­de­dan­čiuo­se kel­ti kan­di­da­tus į Sei­mą vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. Ne­abe­jo­ja­ma, kad kai ku­rie se­nie­ji kon­ser­va­to­riai tu­rės už­leis­ti po­zi­ci­jas jau­nes­niems po­li­ti­kams. „Ti­kiuo­si, kad at­si­nau­ji­ni­mas bus ir čia. Kai kur jo aki­vaiz­džiai rei­kia. At­ro­do, kad šen ten bu­vo pri­mirš­ti pa­pras­ti mū­sų sky­rių na­riai. Aps­kri­tai kai kur, va­din­ki­me, už­sis­to­vė­jo van­duo. No­ri­si ju­dė­ji­mo, svei­kos kon­ku­ren­ci­jos, pa­si­var­žy­mo, kad par­ti­jos na­riai ga­lė­tų pri­sta­ty­ti nau­jas idė­jas, nau­jus žmo­nes“, – pa­brė­žė G. Lands­ber­gis.

Ne vi­si kon­ser­va­to­riai pa­ten­kin­ti TS-LKD pir­mi­nin­ko vyk­do­ma at­si­nau­ji­ni­mo po­li­ti­ka, ta­čiau vie­šai apie tai kal­bė­ti ven­gia.

G. Lands­ber­gis pa­ti­ki­no, kad ki­ti par­ti­jos va­do­vai, pa­vyz­džiui, TS-LKD pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ire­na De­gu­tie­nė, jį pa­lai­ko. Par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mo bū­ti­ny­bę jis ti­ki­na be­sis­ten­gian­tis pla­čiau iš­aiš­kin­ti sky­riams, pa­pras­tiems bend­ra­žy­giams.

Gre­sia po­li­ti­nė mirtis

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, pa­si­kei­ti­mus TS-LKD iš tie­sų ga­li­ma va­din­ti at­si­nau­ji­ni­mu. Vyks­ta per­so­na­li­jų ro­ki­ruo­tės, at­ei­na ne­ma­žai jau­no­sios kar­tos at­sto­vų. Jei­gu pa­sit­vir­tins in­for­ma­ci­ja apie tai, kad il­ga­me­čius par­ti­jos kan­di­da­tus kai ku­rio­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se ga­li pa­keis­ti jau­nes­ni kon­ser­va­to­riai, po­ky­čiai bus dar ryš­kes­ni.

Anot A. Kru­pa­vi­čiaus, to­kie pa­si­kei­ti­mai par­ti­jo­je ga­li su­kel­ti tam ti­krą pa­sip­rie­ši­ni­mą. „Ga­li bū­ti, kad se­no­ji kar­ta bus ne­pa­ten­kin­ta ga­na spar­čia per­so­na­li­jų kai­ta par­ti­jos vir­šū­nė­se. Kai ku­riems se­no­sios kar­tos kon­ser­va­to­riams tai reiš­kia ir jų po­li­ti­nės kar­je­ros pa­bai­gą. Ar daug jų yra su­si­tai­kę su pers­pek­ty­va baig­ti po­li­ti­nę kar­je­rą, klau­si­mas yra at­vi­ras. Maiš­ti­nin­kų par­ti­jos gre­to­se ga­li bū­ti“, – pa­žy­mė­jo jis.

A. Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, es­mi­nis klau­si­mas, ky­lan­tis ste­bint pa­si­kei­ti­mus TS-LKD, – ko­kį po­li­ti­nį kur­są vyk­dys nau­jie­ji par­ti­jos po­li­ti­niai vei­dai. Kol kas į šį klau­si­mą esą nė­ra at­sa­ky­mų, ir su­si­da­ro įspū­dis, kad per­so­na­li­jų kai­ta vyks­ta tik dėl pa­čių as­me­ny­bių pa­si­kei­ti­mo.

Ar toks TS-LKD at­si­nau­ji­ni­mas ga­li pa­da­ry­ti įspū­dį rin­kė­jams? A. Kru­pa­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad kon­ser­va­to­rių rin­kė­jai yra vy­res­nio am­žiaus. Nau­ji ly­de­riai la­biau su­si­tel­kia į jau­nes­nią­ją kar­tą, dėl to ga­li at­si­ras­ti ko­mu­ni­ka­ci­jos prob­le­mų, ne­su­si­kal­bė­ji­mo tarp jų ir jų tra­di­ci­nių rin­kė­jų.

„Daž­niau­siai par­ti­jos dras­tiš­kų ar kraš­tu­ti­nių po­ky­čių ven­gia ir sten­gia­si, kad vyks­tant ly­de­rių kai­tai nau­jo­se ko­man­do­se iš­lik­tų da­lis se­no­sios gvar­di­jos po­li­ti­kų, o ki­tą da­lį su­da­ry­tų nau­ji žmo­nės. Kon­ser­va­to­rių gre­to­se da­bar vyks­ta ra­di­ka­les­nis per­sit­var­ky­mas. Bū­si­muo­se Sei­mo rin­ki­muo­se ga­li da­ly­vau­ti daug nau­jų po­li­ti­kų. Ar jie bus at­pa­žįs­ta­mi tra­di­ci­nių kon­ser­va­to­rių rin­kė­jų, klau­si­mas at­vi­ras. Rei­kės ne­ma­žai pa­stan­gų iš­ti­ki­muo­sius TS-LKD rin­kė­jus įti­kin­ti, kad jie vėl bal­suo­tų už par­ti­ją, už ku­rią bal­suo­da­vo“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas.

Ne­pa­ten­kin­tie­ji ne­pa­jė­gūs pasipriešinti

TS-LKD vyks­tan­čius pro­ce­sus po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas va­di­no ban­dy­mu at­si­nau­jin­ti. „A­pie at­si­nau­ji­nu­sią par­ti­ją bus ga­li­ma kal­bė­ti tik po ku­rio lai­ko. Ge­riau­sias at­si­nau­ji­ni­mo ko­ky­bės ro­dik­lis bus rin­kė­jų pa­lan­ku­mas. Jei­gu rin­kė­jai įver­tins šias pa­stan­gas, jos bus sėk­min­gos. Ta­čiau jau pats ban­dy­mas at­si­nau­jin­ti, no­ras ką nors keis­ti yra svei­kin­ti­nas“, – aiš­ki­no jis.

B. Iva­no­vas įžvel­gė G. Lands­ber­gio sie­kį pa­trauk­ti jau­nus, li­be­ra­liai orien­tuo­tus rin­kė­jus. Ar pa­vyks tai pa­da­ry­ti, par­odys po me­tų vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai.

Pa­klaus­tas, ar įžvel­gia ga­li­my­bę, kad į an­trą pla­ną stu­mia­mi se­no­sios kar­tos kon­ser­va­to­riai ga­li su­kel­ti maiš­tą, B. Iva­no­vas pri­mi­nė, kad TS-LKD bū­ta ne vie­no su­ki­li­mo. Kaip to­liau ga­li klos­ty­tis si­tua­ci­ja, pri­klau­sys nuo ap­sisp­ren­di­mo: pa­isy­ti da­lies se­no­jo par­ti­nio eli­to in­te­re­sų ar siek­ti pri­trauk­ti dau­giau rin­kė­jų.

„Ma­nau, čia pa­si­rin­ki­mas la­bai aiš­kus. Tur­būt pa­sip­rie­ši­ni­mo ne­pa­vyks iš­veng­ti, bet la­bai abe­jo­ju, ar ne­pa­ten­kin­ta­sis ak­ty­vas aps­kri­tai pa­jė­gus pa­sip­rie­šin­ti“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.