G. Landsbergio ir M. Adomėno įžeistas rektorius kreipėsi į konservatorius
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) va­do­vy­bei iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ir ki­tų kon­ser­va­to­rių vie­šo­sios re­to­ri­kos.

Apie tai, kad kon­ser­va­to­riai su­lau­kė VDU rek­to­riaus laiš­ko, pra­ne­šė Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas. Jis – vie­nas iš tų, ku­rių kal­bo­mis pa­si­pik­ti­no J. Au­gu­tis.

„Po su­si­ti­ki­mo grį­žau į ka­bi­ne­tą Sei­me, o ten – VDU rek­to­riaus laiš­kas. Ne­pa­ten­kin­tas ma­no ir Gab­rie­liaus re­to­ri­ka (Gab­rie­lius pa­va­di­no VDU „leis­gy­viu“, aš pri­ly­gi­nau jį „ne­be pir­mos jau­nys­tės mo­te­riš­kei“), Jo Mag­ni­fi­cen­ci­ja nu­spren­dė mus aps­kųs­ti tie­siai TS-LKD Ta­ry­bos ir Pre­zi­diu­mo na­riams: kaip jie drį­so?! Ne pa­tei­kė ar­gu­men­tus, ko­dėl VDU ir Lie­tu­vos Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) jun­gi­ma­sis (į ku­rį rea­ga­vo­me) pa­kels moks­lo ly­gį šiuo­se uni­ver­si­te­tuo­se, ne­pa­pa­sa­ko­jo, ko­kių prie­mo­nių im­ama­si stu­di­jų ly­giui pa­kel­ti (bū­tų su­nku tai pa­da­ry­ti, nes VDU prieš­ina­si mi­ni­ma­laus sto­ja­mo­jo ba­lo įve­di­mui) – bet tie­siog įskun­dė. Tai toks no­menk­la­tū­ri­nis, pri­plė­ku­siu so­vie­tiz­mu dvel­kian­tis veiks­mas, kad pa­si­jun­ti kaž­ko­kio­je vi­sai ki­to­kio­je vi­sa­to­je“ – feis­bu­ke par­ašė M. Ado­mė­nas.

Jis taip pat įgė­lė J. Au­gu­čiui at­kreip­da­mas dė­me­sį į klai­dą, pa­da­ry­tą rek­to­riaus laiš­ke. „Na ir bai­gia­ma­sis akor­das: laiš­kas, ku­rį mes, frak­ci­jos na­riai, ga­vo­me, už­va­din­tas „Krei­pi­mą­sis“. Ačių, kaip sa­ko­ma, Rek­to­riau! Ir lai­ky­ki­tės ten – tur­būt grei­čiau ak­muo pa­virs į vaš­ką, Lie­tu­vos aka­de­mi­nė sis­te­ma su­grius, ne­gu su­abe­jo­si­te, kad gal rei­kė­tų kaž­ką iš es­mės keis­ti“, – iro­ni­za­vo M. Ado­mė­nas.