G. Landsbergio delegacijos vizomis pasirūpins Dūmos komiteto vadovas
Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­se­jus Puš­ko­vas par­agi­no Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) de­le­ga­ci­ją at­vyk­ti į Mask­vą ir pa­ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti, kad eu­ro­par­la­men­ta­rams bū­tų iš­duo­tos vi­zos.

Tai jis par­eiš­kė Stras­bū­re pir­ma­die­nio va­ka­rą su­si­ti­ki­me su EP Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tu, ku­rio na­riai prie­kaiš­ta­vo dėl Ru­si­jos at­si­sa­ky­mo įsi­leis­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro Gab­rie­liaus Lands­ber­gio de­le­ga­ci­ją.

„No­rė­čiau pa­kvies­ti EP na­rių gru­pę, nes jūs kri­ti­kuo­ja­te, kaip mes anks­čiau el­gė­mės. Mes su de­le­ga­ci­ja bu­vo­me Stras­bū­re pra­ėju­sių me­tų ko­vo mė­ne­sį, tai­gi da­bar jū­sų ei­lė at­vyk­ti pas mus į Mask­vą. Man bus ma­lo­nu jus pri­im­ti Mask­vo­je, to­dėl pra­šau su­si­sie­ki­te su ma­ni­mi, jei­gu jums įdo­mu, ir aš pa­si­rū­pin­siu, kad jūs gau­tu­mė­te vi­zas“, - aiš­ki­no A.Puš­ko­vas.

Kal­bė­da­mas su eu­ro­par­la­men­ta­rais jis taip pat pa­brė­žė, kad ne Ru­si­ja pra­dė­jo „šį žai­di­mą“, kai žmo­nės trau­kia­mi į juo­duo­sius są­ra­šus.

Sau­sį pra­neš­ta, kad Ru­si­ja at­si­sa­kė įsi­leis­ti G.Lands­ber­gio de­le­ga­ci­ją į Mask­vą, kur po­li­ti­kas ke­ti­no lan­ky­tis su ofi­cia­lia mi­si­ja.

Spa­lio mė­ne­sį EP Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­ve­dė kon­ser­va­to­riui G.Lands­ber­giui par­eng­ti at­as­kai­tą apie Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ru­si­jos san­ty­kius. Rink­ti me­džia­gą šiam do­ku­men­tui G.Lands­ber­gis Mask­vo­je ke­ti­no sau­sio 29-31 die­no­mis.

A.Puš­ko­vo kvie­ti­mu G.Lands­ber­gis džiaug­tis kol kas ne­sku­ba.

„Ne­bu­vo ga­li­my­bės dar la­bai aiš­kiai iš­girs­ti, ką jis tu­ri gal­vo­je sa­ky­da­mas, kad jis iš­duos vi­zas. Ne jis iš­duo­da vi­sas, jas iš­duo­da Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­rios at­sto­vai Briu­se­ly­je la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad vi­zos ne­bus iš­duo­tos de­le­ga­ci­jai ir de­le­ga­ci­ja ne­ga­li vyk­ti“, - BNS pir­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras.