G. Kirkilui – Garbės legiono ordinas
Lie­tu­vos Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ap­do­va­no­tas Pra­ncū­zi­jos gar­bės le­gio­no ka­ri­nin­ko or­di­nu.

Ap­do­va­no­ji­mą G.Kir­ki­lui Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as sky­rė sau­sio 12 die­nos de­kre­tu. Apie tai laiš­ku pra­ne­šė Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Ma­ry­se Ber­niau.

Kaip tei­gia­ma am­ba­sa­do­rės laiš­ke, šiuo aukš­tu ap­do­va­no­ji­mu Pra­ncū­zi­ja įver­ti­no G.Kir­ki­lo in­dė­lį ku­riant Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) ir „jo nuo­la­ti­nį įsi­pa­rei­go­ji­mą dirb­ti kuo gi­liau die­giant bend­ri­jos po­li­ti­kas“ bei pa­brė­žė, kad to­kiu bū­du Pra­ncū­zi­ja at­si­dė­ko­ja jam už jo gi­lų at­si­da­vi­mą ES vie­ni­jan­čioms ver­ty­bėms.

Ap­do­va­no­ji­mas G.Kir­ki­lui bus įteik­tas Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­dos su­reng­to ofi­cia­laus pri­ėmi­mo me­tu, pra­ne­šė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

Gar­bės Le­gio­no or­di­ną, ku­ris iki šiol yra aukš­čiau­sias Pra­ncū­zi­jos ap­do­va­no­ji­mas, 1802 me­tais įstei­gė im­pe­ra­to­rius Na­po­leo­nas. Juo ap­do­va­no­da­vo žmo­nes ne pa­gal vi­suo­me­ni­nę pa­dė­tį, o už nar­są mū­šiuo­se ar 20 me­tų ne­prie­kaiš­tin­gos tar­ny­bos. Or­di­nas tu­ri tris laips­nius – ka­va­lie­riaus, ka­ri­nin­ko ir ko­man­do­ro.