G. Kirkilas tikisi koalicijoje matyti ir „darbiečius“
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ne­abe­jo­ja, kad pa­gal pir­mi­nius rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tus, ži­no­mus vi­dur­nak­tį, pa­na­šu, jog Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tai ga­li nau­ja­me Sei­me ne­be­tu­rė­ti tiek man­da­tų, kiek tu­rė­jo šio­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je, bet ne­abe­jo­ti­nai da­ly­vaus for­muo­jant nau­ją koa­li­ci­ją.

Da­bar­ti­nia­me Sei­me Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja tu­ri 40 vie­tų, o šiuo me­tu prog­no­zuo­ja­ma, jog ši par­ti­ja gaus apie 30 man­da­tų nau­jos su­dė­ties Sei­me.

G. Kir­ki­las sa­ko, kad ne­pai­sant ne­blo­gų šios par­ti­jos rei­tin­gų šiuo me­tu, vis dėl­to ket­ve­ri me­tai val­džio­je esą lė­mė, jog yra daug ne­pa­ten­kin­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių šios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bu, be to, jis pri­pa­žįs­ta, kad vie­šuo­siuo­se ry­šiuo­se pa­da­ry­ta klai­dų – ne vi­sur ir ne vi­sa­da veik­ta tin­ka­mai.

Vis dėl to G. Kir­ki­las ne­at­me­ta, kad so­cial­de­mo­kra­tams dėl nau­jos koa­li­ci­jos su­da­ry­mo ga­li tek­ti de­rė­tis ir su kon­ser­va­to­riais TS-LKD bei su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Vis dėl­to jei­gu su­sik­los­ty­tų to­kia si­tua­ci­ja, kad so­cial­de­mo­kra­tams tek­tų ieš­ko­ti par­tne­rių nau­jai po­li­ti­nei koa­li­ci­jai, G. Kir­ki­las ne­ma­no, jog Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga at­kak­liai lai­ky­tų­si pir­mi­nės po­zi­ci­jos ne­bend­ra­dar­biau­ti su Dar­bo par­ti­ja. „Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pra­di­nė po­zi­ci­ja dėl Da­ro par­ti­jos de­ry­boms vyks­tant ga­li keis­tis“, – sa­kė G. Kir­ki­las.

Algirdas Butkevičius./Romo Jurgaičio nuotrauka

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų šta­be vi­dur­nak­tį ap­si­lan­kęs par­ti­jos pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, kad, jo duo­me­ni­mis, kol kas rin­ki­muo­se pir­mau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. „Ma­tau, svars­tyk­lių pri­nci­pas ir to­liau ga­lio­ja: tiems, ku­rie yra val­džio­je, pa­si­ti­kė­ji­mas yra ma­žes­nis,“ – sa­kė par­ti­jos va­do­vas.

Prem­je­ras ne­si­lei­do į kal­bas, ar so­cial­de­mo­kra­tai dar tu­ri ga­li­my­bių lai­mė­ti dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. „Kol kas esa­me an­tri,“ – sa­kė jis.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris taip pat tei­gė, kad kol kas ne­vyks­ta jo­kios de­ry­bos dėl nau­jos koa­li­ci­jos, ku­rio­je da­ly­vau­tų so­cial­de­mo­kra­tai, su­da­ry­mo.

A. But­ke­vi­čius at­sar­giai kri­ti­ka­vo Vy­riau­sios rin­kių ko­mi­si­jos (VRK) ir jos va­do­vo Ze­no­no Vai­gaus­ko dar­bą dėl to, kad, kaip ži­nia, rin­ki­mų nak­tį strin­ga VRK įdieg­ta nau­jo­ji bal­sų skai­čia­vi­mo sis­te­ma. Prem­je­ras ne­pa­si­sa­kė, ar Z. Vai­gaus­kas tu­rė­tų dėl to at­sis­ta­ty­din­ti. „Kol kas ne­ži­no­me, dėl ko­kių da­ly­kų įvy­ko šie stri­gi­mai“, – san­tū­riai ver­ti­no VRK ne­sėk­mę A. But­ke­vi­čius.