G. Kirkilas perspėja dėl „katastrofos“ konservatoriams išrinkus G. Landsbergį
So­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las Sei­mo va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­si­trau­ki­mą iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų pa­va­di­no „va­ka­rie­tiš­ku“ poel­giu, o kal­bė­da­mas apie kon­ser­va­to­rių ly­de­rių kai­tą par­eiš­kė, kad Gab­rie­liaus Lands­ber­gio iš­rin­ki­mas bū­tų „ka­tas­tro­fa“ Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams.

„Aš ma­nau, kad ji (L.Grau­ži­nie­nė) kaip tik pa­siel­gė vi­siš­kai va­ka­rie­tiš­kai: pra­lai­mė­jo rin­ki­mus, at­sis­ta­ty­di­no“, - Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė G.Kir­ki­las, ku­ris yra Sei­mo ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Kon­ser­va­to­rių va­do­vo A.Ku­bi­liaus spren­di­mą ne­be­siek­ti per­rin­ki­mo G.Kir­ki­las pa­va­di­no pa­vė­luo­tu, ir at­krei­pė dė­me­sį į men­ką A.Ku­bi­liaus re­mia­mo G.Lands­ber­gio pa­tir­tį.

„Ma­ne ste­bi­na A.Ku­bi­liaus po­zi­ci­ja - aš at­sis­ta­ty­di­nau (iš par­ti­jos pir­mi­nin­kų) ir nie­ko ne­re­ko­men­da­vau, bu­vo ke­le­tas kan­di­da­tų, ku­rie pa­tys de­mo­kra­tiš­kai ko­vo­jo dėl par­ti­jos ly­de­rys­tės (...). Aš ma­nau, kad šiai par­ti­jai šio po­li­ti­ko iš­rin­ki­mas bū­tų ka­tas­tro­fa ir pa­bai­ga“, - sa­kė G.Kir­ki­las.

So­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vas pats pa­ti­ki­no, kad so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vy­bė­je ne­tu­rė­tų bū­ti di­de­lių per­mai­nų, ta­čiau ne­at­me­tė, kad kai ku­rių sky­rių va­do­vai bus kei­čia­mi.

„Aiš­ku, at­sis­ta­ty­di­ni­mų sky­riuo­se bus. Ma­nau, par­ti­jos su­va­žia­vi­mas pa­keis bent iš da­lies par­ti­jos va­do­vy­bę. Bet kol par­ti­ja yra val­džio­je, at­sa­kin­ga už Vy­riau­sy­bę, keis­ti kaž­ką bū­tų da­bar ne­tei­sin­ga ir ne­pro­tin­ga“, - sa­kė G.Kir­ki­las.