G. Kirkilas neatmeta vaivorykštės koalicijos galimybės
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ne­at­me­ta ga­li­my­bės po 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų dirb­ti vai­vo­rykš­ti­nė­je koa­li­ci­jo­je su kon­ser­va­to­riais.

„Vai­vo­rykš­tė vi­sa­da ga­li­ma. Juk ma­to­me pa­na­šių ten­den­ci­jų vi­so­je Eu­ro­po­je, kur rei­kia at­sis­pir­ti po­pu­liz­mui, ra­di­ka­liz­mui ir eu­ros­kep­tiš­ku­mui, ku­rie ne­sus­to­ja plis­ti po že­my­ną. Tik di­džio­sios kla­si­ki­nes, tra­di­ci­nes par­ti­jas vie­ni­jan­čios koa­li­ci­jos ga­li tap­ti efek­ty­viu bū­du bend­ro­mis pa­stan­go­mis su­stab­dy­ti tą ra­di­ka­lė­ji­mą. Kar­tais tam pri­rei­kia ir tam ti­kro po­li­ti­nio pa­siau­ko­ji­mo iš vi­sų to­kio­se vai­vo­rykš­ti­nė­se koa­li­ci­jo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų pu­sės. Tai­gi ne­at­me­tu, kad ir Lie­tu­vo­je tai ga­li įvyk­ti“, – in­ter­viu „Vers­lo ži­nioms“ sa­kė G.Kir­ki­las.

Jo tei­gi­mu, vis­kas pri­klau­sys ir nuo to, kiek bal­sų su­rinks da­bar­ti­niai so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­jos par­tne­riai.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų spa­lio 9 die­ną.