G. Kirkilas: „A. Butkevičius jau turėjo palikti partijos vairą“
LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ma­no, kad da­bar­ti­nis par­ti­jos va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tu­rė­jo trauk­tis iš par­ti­jos pir­mi­nin­kų po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro.

„Tai sa­vai­me su­pran­ta­ma, tai eu­ro­pie­tiš­kas spren­di­mas. To­kia po­li­ti­kos lo­gi­ka“, – „In­fo TV“ sa­ke G.Kir­ki­las. LSDP re­zul­ta­tus jis ver­ti­no kaip pra­lai­mė­ji­mą. Ao­cial­de­mo­kra­to nuo­mo­ne, A. But­ke­vi­čiui lauk­ti LSDP su­va­žia­vi­mo, kad ga­lė­tų at­sis­ta­ty­din­ti, nė­ra jo­kio rei­ka­lo. Ypač, pa­aiš­kė­jus, kad ne­sėk­mė par­ti­jos ly­de­rį iš­ti­ko ir vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. „Nep­rik­lau­so­mai nuo to, bū­si­me ar ne koa­li­ci­jo­je, per­mai­nos par­ti­jo­je tu­ri vyk­ti“, – ma­no G. Kir­ki­las. Pa­sak jo, LSDP pra­lai­mė­ji­mą šiuo­se rin­ki­muo­se lė­mė dvi prie­žas­tys – vyk­dy­ta po­li­ti­ka ir pra­sta rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Pats A. But­ke­vi­čius į par­ti­jos bi­čiu­lio ra­gi­ni­mą trauk­tis rea­ga­vo klau­si­mu: „Gal pats G. Kir­ki­las no­rė­tų bū­ti par­ti­jos pir­mi­nin­kas? Ne G.Kir­ki­las par­ti­jo­je pri­ima spren­di­mus“. Sa­vo pra­lai­mė­ji­mą vien­man­da­tė­je so­cial­de­mo­kra­tas aiš­ki­no re­tais ap­si­lan­ky­mais Vil­ka­viš­ky­je, per ma­žu bend­ra­vi­mu su rin­kė­jais.