G.Kildišienė stabdo partijos vicepirmininkės įgaliojimus
Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kiu­si Gre­ta Kil­di­šie­nė stab­do sa­vo kaip Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos įga­lio­ji­mus.

To­kiam jos pra­šy­mui tre­čia­die­nį pri­ta­rė Sei­me po­sė­džia­vu­si par­ti­jos val­dy­ba.

„Par­ti­ja, ga­vu­si Gre­tos Kil­di­šie­nės pra­šy­mą, pri­ta­rė, kad lai­ki­nai su­stab­do jos bu­vi­mą par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­go­se“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams pra­ne­šė LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kė ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

G.Kil­di­šie­nė lie­ka par­ti­jos na­re. Kol kas ne­aiš­ku, ar ji to­liau va­do­vaus LVŽS Pa­ne­vė­žio sky­riui.

„Pa­gal mū­sų įsta­tus, sky­rius spren­di­mą pri­ima pats, to­dėl val­dy­ba ne­tu­ri jo­kios tei­sės už­siim­ti to­mis funk­ci­jo­mis, ku­rias tu­ri at­lik­ti sky­rius. (...) Ma­nau, kad ana­lo­giš­kas spren­di­mas bus jos pa­čios“, – tei­gė R.Baš­kie­nė.

LVŽS val­dy­ba taip pat val­dy­bos pir­mi­nin­ku per­rin­ko eu­ro­par­la­men­ta­rą Bro­nį Ro­pę.

Taip pat par­ti­jos kan­di­da­tu vien­man­da­tė­je Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je pa­tvir­tin­tas eks­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Bau­ra, šiuo me­tu dir­ban­tis Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ju.

Rin­ki­mai mi­nė­to­je apy­gar­do­je vyks G.Kil­di­šie­nei, per­nai spa­lį iš­rink­tai į Sei­mą Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je, at­si­sa­kius par­la­men­ta­rės man­da­to.

Čia rin­ki­mai vyks ba­lan­džio 23 die­ną kar­tu su me­rų rin­ki­mais Jo­na­vo­je bei Ša­kiuo­se.

G.Kil­di­šie­nė at­si­sa­kė man­da­to ki­lus abe­jo­nėms dėl jos gy­ve­ni­mo ne pa­gal pa­ja­mas ir pa­aiš­kė­jus, kad ji va­ži­nė­ja LVŽS pir­mi­nin­kui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui pri­klau­san­čio „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu, kad nuo par­ti­jos bend­ra­žy­gių nu­slė­pė prieš de­šimt­me­tį pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų. Ty­ri­mas nu­trauk­tas, at­ly­gi­nus ža­lą.