G. Kildišienė kreipėsi į VTEK
Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Gre­ta Kil­di­šie­nė pra­šo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­aiš­kin­ti, ar jai rei­kė­jo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti, kad nau­do­ja­si ar­ti­mo gi­mi­nai­čio iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pirk­tu au­to­mo­bi­liu.

„Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­si­nua­ci­joms ne­va Gre­ta Kil­di­šie­nė yra ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vu­si san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, Sei­mo na­rė krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir pra­šo iš­aiš­kin­ti, ar Sei­mo na­riai pri­va­lo pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti ne tik sa­vo bei su­tuok­ti­nių, bet ir vi­sus ki­tus at­ve­jus, ka­da ar­ti­mie­ji gi­mi­nai­čiai su­da­ro san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis“, – ra­šo­ma pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me LVŽS In­fo­cen­tro pra­ne­ši­me.

G.Kil­di­šie­nė tei­gia pa­gal nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus už­pil­džiu­si ir pa­tei­ku­si pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją.

„Pa­gal įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus jo­se nė­ra tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie ar­ti­mų­jų gi­mi­nai­čių su­da­ro­mus san­do­rius. Vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mą au­to­mo­bi­lį prieš be­veik me­tus iš­si­mo­kė­ti­nai iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pir­kęs ar­ti­mas Sei­mo na­rės tie­sio­gi­nis gi­mi­nai­tis, ku­ris lei­džia, esant po­rei­kiui, juo ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis. To­dėl jo­kio in­te­re­sų konf­lik­to nė­ra ir ne­ga­li bū­ti“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Anot jo, Sei­mo na­rė ti­ki­si, kad VTEK iš­va­da pa­dės taš­ką in­terp­re­ta­ci­joms dėl jos vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos tei­sin­gu­mo.

LVŽS pir­mi­nin­kas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis šeš­ta­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad jo pa­va­duo­to­ja par­la­men­ta­rė G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“. Jis pra­ne­šė, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du šį au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ja ki­tam ne­įvar­di­ja­mam pri­va­čiam as­me­niui. O pa­sta­ra­sis, anot R.Kar­baus­kio, tei­sė­tais bū­dais lei­džia juo nau­do­tis Sei­mo na­rei. Kaip daž­nai par­la­men­ta­rė nau­do­ja­si šiuo au­to­mo­bi­liu, „vals­tie­čių“ ly­de­ris sa­kė ne­ži­nan­tis. Jis ti­ki­no, kad įsta­ty­mams šiuo at­ve­ju ne­nu­si­žen­gia­ma.