G.Kaminskaitė-Salters tapo Vilniaus šilumos tinklų vadove
Sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai, ku­ri iš „Vil­niaus ener­gi­jos“ 2017 me­tais pe­rims sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį, va­do­ve pa­skir­ta bu­vu­si pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Gied­rė Ka­mins­kai­tė-Sal­ters tei­gia, kad jos pa­grin­di­nis tiks­las bus skaid­riai pe­rim­ti sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį.

„Ma­no pa­grin­di­nė už­duo­tis bus skaid­riai ir efek­ty­viai pe­rim­ti Vil­niaus ši­lu­mos ūkį. Dar rei­kės iš­siaiš­kin­ti, koks tur­tas, kiek į jį in­ves­tuo­ta“, - BNS sa­kė G.Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

Ji ti­ki­no, kad komp­ro­mi­sų dėl skaid­ru­mo pe­ri­mant tur­tą ne­bus. Nau­jo­ji ši­lu­mos tink­lų va­do­vė pri­pa­ži­no, kad lai­ko pa­si­ruoš­ti tur­to pe­rė­mi­mui nė­ra daug. „Aš ma­nau, kad lai­ko tar­pas ne­di­de­lis, reiks la­bai in­ten­sy­viai dirb­ti“, - sa­kė ji.

G.Ka­mins­kai­tė-Sal­ters tei­gė, kol kas ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, ko­kie po­ky­čiai lau­kia pa­čių ši­lu­mos tink­lų, mat pir­miau­siai jai rei­kės su­si­pa­žin­ti su ko­lek­ty­vu, įmo­nės fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi. Nuo ket­vir­ta­die­nio pa­keis bu­vu­sį Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų va­do­vą Arū­ną Ke­se­raus­ką.

„Šian­dien su­si­rin­ku­si val­dy­ba at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu va­do­vu ir nuo ry­to­jaus pa­sky­rė Gied­rę“, - BNS pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir ši­lu­mos tink­lų įmo­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rys My­ko­las Ma­jaus­kas. Jis tei­gė, jog svar­bu, kad nau­jo­ji va­do­vė yra ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė va­sa­rio pa­bai­go­je jau pra­dė­jo ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo iš „Vil­niaus ener­gi­jos“ pro­ce­dū­rą - su­for­ma­vo dar­bo gru­pę, ku­ri rū­pi­na­si tur­to pe­rė­mi­mu.

2002 me­tais va­sa­rį pa­si­ra­šy­ta sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos tink­lų nuo­mos su­tar­tis su „Vil­niaus ener­gi­ja“ bai­gia­si 2017 me­tais va­sa­rį. „Vil­niaus ener­gi­ja“ tvir­ti­na, kad iki 2014 me­tų į ši­lu­mos ūkį yra in­ves­ta­vu­si 162,4 mln. eu­rų (557,2 mln. li­tų) - maž­daug 96 proc. su­mos, ku­rią įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti.

2010 me­tų bir­že­lį mies­to ta­ry­ba ne­pri­ta­rė siū­ly­mui dar dvi­de­šim­čiai me­tų - nuo 2017 iki 2037 me­tų pra­tęs­ti ūkio nuo­mą kon­cer­nui „Dal­kia“. Tuo­met skelb­ta, kad tik su to­kia są­ly­ga „Dal­kia“ su­tik­tų in­ves­tuo­ti į bio­ku­ro ka­ti­lus.

G.Ka­mins­kai­tė-Sal­ters pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja eko­no­mi­kai dir­bo nuo 2014 me­tų rug­sė­jo. Iki tol ji dir­bo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Ji stu­di­ja­vo Lon­do­no eko­no­mi­kos mo­kyk­lo­je, Oks­for­do uni­ver­si­te­te, kur ap­si­gy­nė tarp­tau­ti­nių po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tro laips­nį, Ny­der­lan­dų Mas­trich­to uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo ener­ge­ti­kos tei­sę ir ap­si­gy­nė tei­sės dak­ta­ro laips­nį. Be to, ji spe­cia­li­za­vo­si ko­mer­ci­nė­je ener­ge­ti­kos tei­sė­je, il­gą lai­ko dir­bo ad­vo­ka­te Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, pa­sta­ro­sios Vy­riau­sy­bės Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių de­par­ta­men­te, Elek­tros ir du­jų rin­kų tar­ny­bo­je.