G. Grušas: sugyventinių santykiai turėtų būti sprendžiami sutartimis
Kar­tu gy­ve­nan­čių, bet ne­įsi­pa­rei­go­jan­čių žmo­nių san­ty­kiams trūks­ta tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, ta­čiau to­kiems ry­šiams įfor­min­ti už­tek­tų su­tar­čių ne­įtei­sint par­tne­rys­tės kaip ci­vi­li­nės būk­lės, sa­ko Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas.

„Daug yra Lie­tu­vo­je su­gy­ven­ti­nių, žmo­nių, ku­rie gy­ve­na kar­tu, ir tei­si­nio pa­grin­do tam, ma­ty­ti, trūks­ta. Tiek tarp he­te­ro­sek­sua­lų, tiek tarp ho­mo­sek­sua­lų. Kai žmo­nės gy­ve­na kar­tu, no­ri už­ti­kri­ni­mo dėl tur­ti­nių san­ty­kių, li­go­ni­nių pri­ėmi­mo. Ieš­ko­me bū­do tą už­ti­krin­ti vi­siems žmo­nėms ir pa­siū­ly­mas bū­tų kaip tik, kad par­tne­rys­tė iš ti­krų­jų ne­be­bū­tų ci­vi­li­nės būk­lės są­ra­še, bet bū­tų kaž­koks su­tar­ti­mis par­em­tas tur­ti­nių san­ty­kių už­ti­kri­ni­mas“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ket­vir­ta­die­nį sa­kė ar­ki­vys­ku­pas.

Jis tvir­ti­no, kad to­kią po­zi­ci­ją Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­to pro­jek­to, ku­riuo nu­ma­to­ma įtei­sin­ti par­tne­rys­tės san­ty­kius tarp vy­ro ir mo­ters.

G.Gru­šas aiš­ki­no, kad san­tuo­ka ir iš jos ky­lan­čios šei­mos na­rių tei­sės bei par­ei­gos ne­tu­ri bū­ti sie­ja­mos tie­siog su bend­ru gy­ve­ni­mu.

„Ma­to­me, kad žmo­nės tu­ri bū­ti lais­vi ap­sisp­ręs­ti ir lais­vai įei­ti į san­tuo­ką, tai ne­ga­li bū­ti kaž­koks vals­ty­bės įver­ti­ni­mas, kad dviem žmo­nėms gy­ve­nant kar­tu kaž­kaip vals­ty­bė nu­spręs­tų, kad ten yra san­tuo­ki­niai ar šei­mos ry­šiai. Žmo­gus tu­ri pats ap­sisp­ręs­ti“, - aiš­ki­no dva­si­nin­kas.

Kar­tu gy­ve­nan­čių as­me­nų san­ty­kių ge­res­niu reg­la­men­ta­vi­mu, anot ar­ki­vys­ku­po, su­in­te­re­suo­ti ir, pa­vyz­džiui, vie­nuo­ly­nai.

„Vie­nuo­lės, kai pa­kliū­va į li­go­ni­nę, tai no­rė­tu­me, kad vie­nuo­ly­no vy­res­nio­ji - jų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai yra per įža­dus, ne šei­mos - ga­lė­tų gau­ti pil­ną in­for­ma­ci­ją apie tam vie­nuo­ly­nui pri­klau­san­čią vie­nuo­lę. Tas įei­tų į tą - nors ir keis­tai - į bend­rai gy­ve­nan­čių žmo­nių san­ty­kius, api­for­mi­ni­mą tei­sės ak­tais“, - kal­bė­jo G.Gru­šas.

Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos at­sto­vas tei­si­niais klau­si­mais Vy­gan­tas Ma­li­naus­kas sa­vo ruo­žtu žur­na­lis­tams aiš­ki­no, jog baž­ny­čia pa­brė­žia, kad ne­ga­li­ma pre­ziu­muo­ti šei­mos san­ty­kių, jei žmo­nės jų vie­šai ne­dek­la­ruo­ja.

„Ci­vi­li­nės būk­lės sta­tu­so ne­tai­ky­ti par­tne­rys­tės at­ve­jui nė­ra Baž­ny­čios idė­ja, tai bu­vo ir anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pro­jek­te, anks­tes­nio tei­sin­gu­mo mi­nis­tro tei­kia­mam pro­jek­te, tai yra ir da­bar­ti­nia­me pro­jek­te. Gal­būt prob­le­ma yra ne pa­ti būk­lė, bet tai, jog ne­bū­tų pre­ziu­muo­ja­ma - kad jei­gu gy­ve­ni kar­tu, kad au­to­ma­tiš­kai jūs esa­te su­sie­ti šei­mos tei­si­niais san­ty­kiais“, - tei­gė V.Ma­li­naus­kas.

Anot jo, su­gy­ven­ti­nius baž­ny­čia siū­lo lai­ky­ti tie­siog bend­rai gy­ve­nan­čiais as­me­ni­mis ir ne­va­din­ti to par­tne­rys­te.

„Mū­sų siū­ly­mas - da­ly­kus įvar­dy­ti taip, ko­kie jie yra (...). Pa­va­di­ni­mas es­mės ne­kei­čia, bet vis tiek vi­suo­me­nė su­pran­ta, kad jei­gu yra kal­ba­ma apie par­tne­rys­tę, tai la­biau tu­ri­me ome­ny­je dvie­jų as­me­nų bend­rą gy­ve­ni­mą, ku­ris taip pat api­ma in­ty­mų ry­šį. Ka­dan­gi mū­sų po­zi­ci­ja ir to­kia, kad jei­gu jie to ne­dek­la­ruo­ja, tai ir vals­ty­bė ne­tu­rė­tų jiems to pri­mes­ti, to­dėl ma­no­me, kad tie­siog tas pa­va­di­ni­mas „bend­ras gy­ve­ni­mas“ ne­su­ku­riant šei­mos tei­si­nių san­ty­kių bū­tų tiks­les­nis“, - aiš­ki­no Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos at­sto­vas.

Jis taip tei­gė, jog Baž­ny­čia ne­pri­ta­ria ki­tam pro­jek­tui, ku­ris leis­tų tiek skir­tin­gos, tiek tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę. To­kias pa­tai­sas ko­vo pa­bai­go­je Sei­me įre­gis­tra­vo de­vy­ni li­be­ra­lai ir so­cial­de­mo­kra­tai.

„Baž­ny­čiai nė­ra pri­im­ti­nas toks va­rian­tas, ką siū­lo jū­sų mi­nė­ti de­vy­ni Sei­mo na­riai, nes tai pa­neig­tų pri­gim­tį ar­ba žmo­gaus ly­tį kaip svar­bų ar bū­ti­ną as­pek­tą at­si­ras­ti šei­mos tei­si­niams san­ty­kiams“, - pa­brė­žė V.Ma­li­naus­kas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas dėl par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo bai­gia­mas de­rin­ti su Ka­ta­li­kų baž­ny­čia ir tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ki­tą sa­vai­tę Vy­riau­sy­bė­je.