G. Grušas: pabėgėliams reikia mūsų pagalbos
Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas ra­gi­na ne­ats­tum­ti pa­bė­gė­lių iš ka­ro siau­bia­mų pa­sau­lio ša­lių, kaip ki­tų tau­tų žmo­nės pra­ėju­sia­me šimt­me­ty­je ne­ats­tū­mė nuo so­vie­tų oku­pa­ci­jos pa­bė­gu­sių ar iš­trem­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

"Drą­siai žvel­ki­me į tuos, ku­rių dau­ge­lis ne­no­ri ma­ty­ti - tarp to­kių, de­ja, ir pa­bė­gė­liai. Kiek mū­sų tau­tie­čių pra­ėju­sia­me am­žiu­je bu­vo pri­glaus­ti pa­sau­lio pla­ty­bė­se? Si­bi­re su iš­trem­tai­siais vie­ti­niai da­li­jo­si na­mų kam­pu, pa­sku­ti­niu duo­nos kąs­niu, bė­gan­tiems nuo trem­ties ir ka­ro bai­sy­bių pa­sto­gę su­tei­kė pa­bė­gė­lių sto­vyk­los Va­ka­rų Eu­ro­po­je, ke­liau­jan­tį pri­glaus­ti tuo­met ne­pa­bi­jo­jo JAV ūki­nin­kai. Šian­die­nos pa­bė­gė­liai iš Si­ri­jos, Ira­ko, ki­tų ša­lių yra ne skai­čiai, o žmo­nės, šei­mos, ku­rioms rei­kia mū­sų pa­gal­bos, kaip kaž­ka­da jos rei­kė­jo mū­sų tė­vams, se­ne­liams ir pro­se­ne­liams", - sa­ky­da­mas ho­mi­li­ją Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je Ge­du­lo ir vil­ties die­nai skir­to­se šv. Mi­šio­se kal­bė­jo G.Gru­šas.

Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos va­do­vas ra­gi­no ne­ats­tum­ti ir varg­šų Lie­tu­vo­je, nes gai­les­tin­gu­mas su­tei­kia žmo­gui vil­tį.

"Kur ir kaip ga­li­me pa­ma­ty­ti ti­kin­čio­jo vil­tį? Pra­ėju­siais me­tais Vil­niaus Ca­ri­tas pa­kvie­tė ti­kin­čių­jų bend­ruo­me­nes kar­tą per mė­ne­sį at­ei­ti į so­cia­li­nį cen­trą "Be­ta­ni­ja" ir bend­rau­ti su žmo­nė­mis, ku­rie sto­ko­ja mais­to ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Šį iš­šū­kį pri­ėmę žmo­nės šian­dien liu­di­ja apie nuo­sta­bius Vieš­pa­ties dar­bus. "Be­ta­ni­ja" ta­po skir­tin­gų žmo­nių su­si­ti­ki­mų ir drau­gys­čių vie­ta. Tiek vie­niems, tiek ki­tiems at­si­ve­ria akys, pa­ma­to­me ki­ta­me bran­gų Die­vo kū­ri­nį - žmo­gų. Vil­tį at­sklei­džia gai­les­tin­gu­mo dar­bai", - sa­kė Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas.