FSB: Rusijoje sulaikytas „šnipas“ dirbo Lietuvai
Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­tis Jev­ge­ni­jus Ma­tai­tis rin­ko duo­me­nis Lie­tu­vos ka­ri­nei žval­gy­bai, dėl to Ru­si­jo­je jis įta­ria­mas tė­vy­nės iš­da­vi­mu, pra­ne­šė šios ša­lies Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB).

„Bir­že­lio 24 die­ną Ru­si­jo­je, Ka­li­ning­ra­do sri­ties So­vets­ko mies­te, įta­rus nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­ma­ty­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 275 straips­ny­je (tė­vy­nės iš­da­vi­mas), pa­da­ry­mu, su­lai­ky­tas nuo­lat Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis Ru­si­jos ir Lie­tu­vos pi­lie­tis Jev­ge­ni­jus Ma­tai­tis, gi­męs 1977 me­tais“, - Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ pra­ne­šė FSB.

Šios tar­ny­bos tei­gi­mu, su­lai­ky­ta­sis pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę.

Anot FSB, J.Ma­tai­tis, „vyk­dy­da­mas An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis (ka­ri­nė žval­gy­ba ir kontrž­val­gy­ba) rin­ko ka­ri­nius duo­me­nis apie Ru­si­jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, jų pa­te­ki­mas į už­sie­nį pa­da­ry­tų rim­tą vals­ty­bės gy­ny­bi­niams pa­jė­gu­mams“.

Ket­vir­ta­die­nį pra­neš­ta, kad J.Ma­tai­tį Mask­vos Le­for­to­vo teis­mas lei­do su­im­ti dviem mė­ne­siams.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja.

Ge­gu­žės 19 die­ną Mask­vo­je Ru­si­jos FSB su­lai­kė Lie­tu­vos pi­lie­tį Aris­ti­dą Ta­mo­šai­tį. Tuo­met pra­neš­ta, kad lie­tu­vis su­lai­ky­tas su įro­dy­mais, kai esą ga­vo slap­tos in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos pi­lie­čio. Teig­ta, kad A.Ta­mo­šai­tis ne­va pri­si­pa­ži­no dir­ban­tis An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te. Jam taip pat bu­vo skir­tas dvie­jų mė­ne­sių su­ėmi­mas.

A.Ta­mo­šai­tis bu­vo su­im­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis.

Lie­tu­va ne­pat­vir­ti­na Ru­si­jos pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos, kad A.Ta­mo­šai­tis dir­ba Lie­tu­vos ka­ri­nė­je žval­gy­bo­je.