Fotogalerija: Lietuvos karių ir JAV rotacinių pajėgų karių pratybos
Ko­vo 27–29 d. Gai­žiū­nų po­li­go­ne (Jo­na­vos r.) Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai kar­tu su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riais tre­ni­ra­vo­si bū­rių si­tua­ci­nė­se tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se. Ka­riai vyk­dė gy­ny­bi­nes ope­ra­ci­jas in­teg­ruo­da­mi tan­kų par­amą ir ne­tie­sio­gi­nę ug­nį.

Ga­le­ri­ja 3202

Pa­sak pra­ty­bų va­do­vo vy­res­nio­jo lei­te­nan­to My­ko­lo Rut­kaus­ko, bū­rių va­dai to­bu­li­no koor­di­na­vi­mą, pa­gi­li­no ži­nias apie abie­jų pa­jė­gų gink­luo­tės, tech­ni­kos ga­li­my­bes ir, svar­biau­sia, bu­vo pa­siek­tas pra­ty­bų tiks­las – in­teg­ruo­ti JAV pa­jė­gų ug­nies sis­te­mas vyk­dant gy­ny­bą.