Fondo parama – ateities Lietuvai
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je, pa­si­bai­gus moks­lo me­tams, pa­gerb­ti šios se­niau­sios Lie­tu­vo­je aukš­to­sios mo­kyk­los il­ga­me­čiai dar­buo­to­jai, ga­biau­si moks­li­nin­kai ir ab­sol­ven­tai. Jau tam­pa gra­žia tra­di­ci­ja, kad pa­žan­giau­si ma­gis­tran­tai iš­kil­mių me­tu įver­ti­na­mi Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do sti­pen­di­jo­mis.

Va­kar Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je vy­ku­sio­se stu­di­jų me­tų pa­bai­gos iš­kil­mė­se „Fi­nis an­ni aca­de­mi­ci“ nau­ja­sis Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius prof. ha­bil. dr. Ar­tū­ras Žu­kaus­kas dė­ko­jo ko­le­goms už il­ga­me­tį triū­są, ap­do­va­no­jo ge­riau­sių moks­lo dar­bų au­to­rius, pa­ger­bė pa­žan­giau­sius ab­sol­ven­tus ir ak­ty­viau­sius stu­den­tus.

„Vil­niaus uni­ver­si­te­to dip­lo­mai nė­ra vien pro­fe­si­nių kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mas: kar­tu su jo­mis mū­sų ab­sol­ven­tai iš­si­ne­ša iš sa­vo se­no­sios Al­ma Ma­ter ir tai, kas va­di­na­ma kul­tū­ra. Ty­ri­mai ro­do, kad kul­tū­ri­nis pa­ma­tas le­mia 50 proc. darb­da­vių pa­si­rin­ki­mo, to­dėl di­džiuo­ja­mės, kad mū­sų ab­sol­ven­tai iš­moks­ta ne tik kon­kre­čių da­ly­kų, bet ir įgy­ja la­bai svar­bų bruo­žą – ge­bė­ji­mą sa­va­ran­kiš­kai mo­ky­tis. To­dėl ti­kuo­si, kad jie drą­siai im­sis nau­jų dar­bų, ne­siž­val­gys at­gal, ne­bi­jos po­ky­čių ir sėk­min­gai kurs Lie­tu­vos bei pa­sau­lio at­ei­tį“, - kal­bė­jo rek­to­rius.

Pa­ska­ta geriausiems

Jau an­trus me­tus Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­di­jų me­tų pa­bai­gos iš­kil­mė­se ab­sol­ven­tams už ge­riau­sius bai­gia­muo­sius ma­gis­tro dar­bus tei­kia­mos Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do var­di­nės sti­pen­di­jos. Šiais me­tais stu­den­tams pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­kė Li­di­ja Lu­bie­nė.

„Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­dui di­de­lė gar­bė pri­si­dė­ti prie se­niau­sias ir gi­liau­sias tra­di­ci­jas tu­rin­čio Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nės veik­los vys­ty­mo. Tai bū­tų bu­vę svar­bu ir švie­saus at­mi­ni­mo dr. B. Lu­biui, ku­ris pui­kiai su­pra­to, kaip svar­bu rem­ti sa­vo ša­lies moks­li­nin­kus, uni­ver­si­te­tus, juo­se at­lie­ka­mus ty­ri­mus ir ren­gia­mus moks­lo dar­bus. Dr. B. Lu­bys ti­kė­jo, kad stip­riai ir pa­žan­giai vals­ty­bei bū­ti­na iš­si­la­vi­nu­si vi­suo­me­nė, bran­dus moks­lo eli­tas bei ino­va­ci­jos, pa­sie­kia­mos vers­lo ir moks­li­nin­kų bend­ra­dar­bia­vi­mo dė­ka. Moks­las vi­sa­da bu­vo vie­na pri­ori­te­ti­nių ak­ty­vios dr. B. Lu­bio me­ce­na­tys­tės sri­čių, ku­ria jis už­siė­mė ne tik as­me­niš­kai, bet ir ska­ti­no da­ry­ti jo įkur­tam kon­cer­nui „A­che­mos gru­pė“ pri­klau­san­čias įmo­nes“, - kal­bė­jo fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­kė.

L. Lu­bie­nė pa­si­džiau­gė, kad šian­dien dau­gu­ma gru­pės įmo­nių – „A­che­ma“, „Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­ja“, „I­re­mas“ ir ki­tos glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su uni­ver­si­te­tais ir moks­li­nin­kais, kur­da­mos nau­jus che­mi­jos pro­duk­tus, to­bu­lin­da­mos tech­no­lo­gi­nius pro­ce­sus, reng­da­mos aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos che­mi­kus ir in­ži­nie­rius. Ne­ma­žai dar­buo­to­jų moks­lus bai­gė jau dirb­da­mi kon­cer­no įmo­nė­se, da­lis jų uni­ver­si­te­tuo­se įgy­tas ži­nias pri­tai­kė po to, kai šios bend­ro­vės fi­nan­sa­vo jų stu­di­jas, mo­kė­jo sti­pen­di­jas.

„To­dėl ti­kiu, kad Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das, ku­ris tę­sia il­ga­me­čio pre­zi­den­to me­ce­na­tys­tės ir veik­los tra­di­ci­jas, to­liau pa­lai­kys mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą, moks­lo ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo bei Lie­tu­vos, kaip pa­žan­gios vals­ty­bės, kū­ri­mo idė­jas, ir mū­sų bend­ra­vi­mas tę­sis dar il­gus me­tus. Įteik­da­ma var­di­nes sti­pen­di­jas la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems Vil­niaus Uni­ver­si­te­to che­mi­jos ir ma­te­ma­ti­kos spe­cia­ly­bių ab­sol­ven­tams, fon­do var­du no­riu pa­dė­ko­ti jums už pa­sie­ki­mus pa­si­rink­tos sri­ties moks­li­nė­je veik­lo­je bei pa­ska­tin­ti to­liau gi­lin­tis į che­mi­jos ir ma­te­ma­ti­kos sri­tis“, - sa­kė fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­kė.

Didžiausios stipendijos laureatui Algirdui Neniškiui įteiktas ir specialus Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo medalis. / Alinos Ožič nuotrauka

Pa­sie­ki­mų kulminacija

Di­džiau­sia – 3 475 eu­rų – Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do var­di­nė sti­pen­di­ja bei spe­cia­lus me­da­lis šiais me­tai skir­ta Che­mi­jos fa­kul­te­to Che­mi­jos nuo­la­ti­nių ma­gis­tro stu­di­jų ab­sol­ven­tui Al­gir­dui Ne­niš­kiui. Che­mi­jos fa­kul­te­to Che­mi­jos nuo­la­ti­nių ma­gis­tro stu­di­jų ab­sol­ven­tas Man­tas Jo­nu­šis ap­do­va­no­tas 2 317 eu­rų sti­pen­di­ja, Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to Kom­piu­te­ri­nio mo­de­lia­vi­mo nuo­la­ti­nių ma­gis­tro stu­di­jų ab­sol­ven­tas Vi­lius Okoc­kis – 1 448 eu­rų sti­pen­di­ja.

„Jau­čiuo­si taip, lyg ši sti­pen­di­ja bū­tų vi­sų ma­no stu­di­jų, vi­so įdė­to dar­bo kul­mi­na­ci­ja. Moks­li­nę veik­lą pra­dė­jau nuo pir­mo kur­so, ir la­bai džiu­gu, kad tai, ką da­rau, bu­vo įver­tin­ta ne tik ma­no ar­ti­mų­jų, bet ir pla­tes­niu mąs­tu“, - gau­tu ap­do­va­no­ji­mu džiau­gė­si A. Ne­niš­kis. Stu­den­to tei­gi­mu, Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do sti­pen­di­ja jam ta­po ypač ma­lo­nia staig­me­na. „Dar ban­dau at­si­gau­ti po to­kios ži­nios. No­riu ra­miau pa­gal­vo­ti, kur pa­nau­do­siu ap­do­va­no­ji­mo pi­ni­gus“, - kal­bė­jo ma­gis­tran­tas.

A. Ne­niš­kis, pa­si­rin­kęs or­ga­ni­nių ka­ta­li­za­to­rių (ne­su­dė­tin­gų fer­men­tų) ty­ri­mų kryp­tį ir ke­ti­nan­tis to­liau stu­di­juo­ti dok­ta­ran­tū­ro­je, ne­slė­pė, kad su­teik­ta sti­pen­di­ja taps rim­ta pa­spir­ti­mi sie­kiant dak­ta­ro laips­nio. „Sa­vo to­les­nę veik­lą sie­ju tik su che­mi­ja. Dok­to­ran­tū­ros stu­di­joms taip pat pa­si­rin­kau Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, pa­skui gal pa­vyks iš­vyk­ti į sta­žuo­tę. Vis dėl­to sa­vo at­ei­tį kur­ti no­rė­čiau Lie­tu­vo­je“, - kal­bė­jo ab­sol­ven­tas.

An­trą­ja sti­pen­di­ja ap­do­va­no­tas M. Jo­nu­šis LŽ sa­kė, kad šis ap­do­va­no­ji­mas jam pir­miau­sia reiš­kia pri­pa­ži­ni­mą. „Jau nuo an­tro­jo kur­so dir­bau moks­li­nė­je la­bo­ra­to­ri­jo­je. At­lie­kant ap­do­va­no­tą­jį moks­lo ti­ria­mą­jį dar­bą, pa­vy­ko pa­siek­ti įdo­mių re­zul­ta­tų – su­sin­te­ti­no­me mo­le­ku­les, ku­rios gal­būt pa­si­žy­mi bio­lo­gi­niu ak­ty­vu­mu: at­ei­ty­je gal ban­dy­si­me pri­tai­ky­ti šį at­ra­di­mą prieš­vė­ži­nių jun­gi­nių kū­ri­mui. Lai­mė­ta sti­pen­di­ja la­bai džiau­giuo­si – ne­si­ti­kė­jau to­kio di­de­lio įver­ti­ni­mo“, - kal­bė­jo dok­to­ran­tū­ro­je to­liau stu­di­juo­ti be­si­ren­gian­tis ab­sol­ven­tas.

Ska­ti­na siek­ti daugiau

Šiais me­tais ge­riau­si ma­gis­tran­tų dar­bai bu­vo at­rink­ti iš aš­tuo­nių ver­ti­ni­mui pa­teik­tų pro­jek­tų. Į Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do sti­pen­di­ją ga­li pre­ten­duo­ti pa­žan­gūs Che­mi­jos fa­kul­te­to che­mi­jos stu­di­jų prog­ra­mos, Eko­no­mi­kos fa­kul­te­to fi­nan­sų stu­di­jų prog­ra­mos bei Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to in­for­ma­ti­kos ir kom­piu­te­ri­nio mo­de­lia­vi­mo stu­di­jų prog­ra­mų an­tros pa­ko­pos an­tro­jo kur­so stu­den­tai, ga­vę aukš­čiau­sius ma­gis­tro bai­gia­mo­jo dar­bo įver­ti­ni­mus.

„A­trink­ti lai­mė­to­jus bu­vo la­bai su­nku – juk vi­si par­aiš­kas pa­tei­kę ab­sol­ven­tai ga­vo de­šim­tu­kus iš bai­gia­mų­jų dar­bų. To­dėl ko­mi­si­jos pa­si­rin­ki­mą nu­lė­mė ne tik jau­nuo­lių pa­siek­ti re­zul­ta­tai, bet ir ak­ty­vu­mas moks­li­nė­je veik­lo­je per vi­są stu­di­jų lai­ko­tar­pį: at­siž­vel­gė­me į da­ly­va­vi­mą moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, skelb­tus moks­li­nius straips­nius ir gau­tus ap­do­va­no­ji­mus“, - kal­bė­jo Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do va­do­vė Li­na Pa­ulaus­kė.

Fon­do at­sto­vės tei­gi­mu, ski­riant sti­pen­di­jas ma­gis­tran­tū­ros stu­di­jas bai­gu­siems stu­den­tams, ti­ki­ma­si, kad tai su­teiks jiems pa­ska­tą to­liau tęs­ti moks­li­nę veik­lą, gi­lin­ti ži­nias, ei­ti pa­si­rink­ta kryp­ti­mi. „Sie­kia­me, kad Lie­tu­va tu­rė­tų kuo dau­giau jau­nų pers­pek­ty­vių moks­li­nin­kų, ga­lin­čių bend­ra­dar­biau­ti su vers­lu, įgy­ven­din­ti sa­vo ge­bė­ji­mus pra­kti­ko­je“, - sa­kė ji.

Šiais me­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­tui Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das iš vi­so sky­rė 225 tūkst. li­tų (65,2 tūkst. eu­rų). Da­lis šių pi­ni­gų – 200 tūkst. li­tų (58 tūkst. eu­rų) – bus pa­nau­do­ta moks­li­nin­kų bei ty­rė­jų ino­va­ci­nei veik­lai ir ino­va­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui 2015-2016 me­tais. Li­ku­sio­ji par­amos da­lis – 25 tūkst. li­tų (maž­daug 7,2 tūkst. eu­rų) – pa­skirs­ty­ta sti­pen­di­joms ga­biau­siems stu­den­tams, at­rink­tiems kon­kur­so bū­du, ska­tin­ti.

2013 me­tų pa­sa­rį veik­lą pra­dė­jęs Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das tę­sia kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ pra­di­nin­ko me­ce­na­tys­tės veik­lą, ku­ri gar­sė­jo ak­ty­via par­ama ir dė­me­siu kul­tū­ros ren­gi­niams, kny­gų lei­dy­bai, me­no ir moks­lo plė­trai. Pa­grin­di­nis Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do veik­los tiks­las - rem­ti moks­lo, švie­ti­mo, me­no, re­li­gi­jos bei ki­tas vi­suo­me­nei nau­din­go­mis ir ne­sa­va­nau­diš­ko­mis pri­pa­žįs­ta­mas sri­tis, ku­rios su­lau­kia ma­žiau vals­ty­bės lė­šų ir dė­me­sio.