FNTT vadovui K.Jucevičiui bus grąžintas leidimas dirbti su slapta informacija
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius vėl ga­lės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, pra­ne­šė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

„Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad nė­ra pa­grin­do FNTT di­rek­to­riui K.Ju­ce­vi­čiui pa­nai­kin­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. Toks spren­di­mas bu­vo pa­teik­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui“, - žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Nor­ke­vi­čius.

Jis va­do­vau­ja spe­cia­lia­jai eks­per­tų ko­mi­si­jai, ku­ri spren­džia dėl ga­li­my­bės as­me­nims dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

„Ki­to pa­si­rin­ki­mo ne­tu­riu, kaip su­tik­ti su spe­cia­lio­sios eks­per­tų ko­mi­si­jos siū­ly­mu“, - tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis. Jis sa­kė, kad ki­tu at­ve­ju bū­tų pa­žeis­ti įsta­ty­mai ir lauk­tų „teis­mi­nės pro­ce­dū­ros bei tei­si­nės pa­sek­mės“.

S.Skver­ne­lis pri­dū­rė, kad ty­ri­mo iš­va­das pa­si­ra­šė tre­čia­die­nį ir K.Ju­ce­vi­čius jau nuo ket­vir­ta­die­nio ga­li dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

Jis taip pat sa­kė, kad ty­ri­mo tiks­las „ne­bu­vo su­si­do­ro­ti ar bet ko­kia kai­na pa­ša­lin­ti va­do­vą“, ta­čiau bu­vo sie­kia­ma pa­neig­ti ar­ba pa­tvir­tin­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją dėl FNTT di­rek­to­riaus gal­būt ne­skaid­rios ar ko­rup­ci­nės veik­los.

„Ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad šian­dien ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai - tiek Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių, tiek Po­lig­ra­fo įsta­ty­mas - jie gal­būt dau­giau sau­go gal­būt ati­tin­ka­mų par­ei­gū­nų in­te­re­sus nei vals­ty­bės in­te­re­sus, ku­rie su­si­ję su vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių tu­rė­ji­mu ir sau­go­ji­mu. Ma­nau, kad mū­sų už­da­vi­nys ar­ti­miau­sias yra šį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą pa­keis­ti“,- in­for­ma­vo mi­nis­tras.

Ty­ri­mui va­do­va­vęs Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) ge­ne­ra­li­nis ins­pek­to­rius Gied­rius Ci­ni­nas ti­ki­no, kad at­lie­kant ty­ri­mą in­for­ma­ci­jos pra­šy­ta ke­lių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų - ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) bei Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT).

„Jos iš es­mės ne­pa­tei­kė jo­kios nau­jos in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą FNTT di­rek­to­riaus ne­skaid­rią ar ko­rup­ci­nę veik­lą, ku­ri bū­tų pa­grin­das nai­kin­ti jam lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja“, - žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė G.Ci­ni­nas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mo me­tu taip pat nu­sta­ty­ta, jog K.Ju­ce­vi­čiaus tur­tas ati­tin­ka jo gau­na­mas pa­ja­mas.

Anot G.Ci­ni­no, K.Ju­ce­vi­čius at­vy­ko į ti­kri­ni­mo po­lig­ra­fu pro­ce­dū­rą Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te, ta­čiau ją at­lik­ti at­si­sa­kė vos iš­gir­dęs klau­si­mus.

„Su­pa­žin­din­tas su klau­si­mais, K.Ju­ce­vi­čius at­si­sa­kė ti­krin­tis. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad ty­ri­mas po­lig­ra­fu at­lik­tas ne­bu­vo pa­sta­ra­jam at­si­sa­kius ti­krin­tis“, - sa­kė G.Ci­ni­nas.

Jis pri­mi­nė, kad pa­ti­kri­ni­mas po­lig­ra­fu nė­ra pri­va­lo­mas ir ga­li bū­ti at­lie­ka­mas tik as­me­niui su­ti­kus. At­si­sa­ky­mas esą tik tam ti­krais at­ve­jais ga­li bū­ti įver­tin­tas kaip ne­igia­ma po­lig­ra­fo iš­va­da, ta­čiau tai „sa­vai­me ne­su­da­ro tei­si­nio pa­grin­do nai­kin­ti lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja“. Le­mia­mą reikš­mę, anot jo, to­kiais at­ve­jais tu­ri ty­ri­me su­rink­ta me­džia­ga.

G.Ci­ni­nas pa­tvir­ti­no, kad klau­si­mai K.Ju­ce­vi­čiui bu­vo su­for­mu­luo­ti re­mian­tis tu­ri­ma me­džia­ga, ta­čiau jis at­si­sa­kė ti­krin­tis mo­ty­vuo­da­mas, kad į klau­si­mus jau at­sa­kė per apk­lau­są pro­ku­ro­rams.

„Klau­si­mai bu­vo kon­kre­tūs, su­si­ję su at­lie­ka­mu ty­ri­mu. Pa­ties K.Ju­ce­vi­čiaus ar­gu­men­tai bu­vo to­kie, kad į šiuos klau­si­mus jis jau at­sa­kė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu“, - sa­kė G.Ci­ni­nas.

Tuo me­tu mi­nis­tras ak­cen­ta­vo, kad ty­ri­mo me­tu su­rink­ta me­džia­ga nu­siųs­ta įver­tin­ti STT. Taip pat K.Ju­ce­vi­čiaus at­žvil­giu šiuo me­tu mi­nis­te­ri­jo­je at­lie­ka­mas dar vie­nas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas „dėl ga­li­mo ne­skaid­raus par­ei­gū­nų at­sta­ty­mo į tar­ny­bą“. Ty­ri­me aiš­ki­na­ma­si si­tua­ci­ja dėl dvie­jų FNTT Pa­ne­vė­žio sky­riaus par­ei­gū­nų grą­ži­ni­mo į par­ei­gas.

S.Skver­ne­lis tvir­ti­no, kad mi­nis­te­ri­ja grei­čiau­siai siū­lys ti­kri­ni­mo po­lig­ra­fu tvar­kos pa­kei­ti­mus, kad tai bū­tų ne vie­na iš pa­pil­do­mų, bet vie­na pa­grin­di­nių prie­mo­nių ti­kri­nant as­mens pa­ti­ki­mu­mą - taip esą yra „ne­ma­žo­je da­ly­je vals­ty­bių“. Taip pat mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na reng­ti tvar­kos ap­ra­šą, kad min­si­te­ri­ja ga­lė­tų „pla­nin­gai ar ne­pla­nin­gai“ at­lik­ti įstai­gų prie mi­nis­te­ri­jos au­di­tą.

„Kal­bant apie Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mą, ten tu­rė­tų bū­ti im­pe­ra­ty­vas, kad ki­lus bet ko­kiai abe­jo­nei dėl in­for­ma­ci­jos ga­li­mo ne­tei­sė­to pa­nau­do­ji­mo ar­ba pra­ra­di­mo, ar­ba jei jis su­si­jęs ne­tin­ka­mais ry­šiais su ne­tin­ka­ma ap­lin­ka, tu­rė­tų bū­ti im­pe­ra­ty­viai nai­ki­na­mas toks lei­di­mas, kad bent jau šia­me eta­pe bū­tų at­ski­ria­mos par­ei­gy­bės, ku­rios ga­li to­liau dar­buo­tis tu­rė­da­mos lei­di­mą ir ne­tu­rė­da­mos lei­di­mo“, - sa­kė jis.

Tar­ny­bi­nis ty­ri­mas dėl K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo bu­vo at­lie­ka­mas nuo per­nai lap­kri­čio. K.Ju­ce­vi­čiaus ka­den­ci­ja tu­ri baig­tis 2017 me­tais.

Klau­si­mas dėl K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo ki­lo, kai jis bu­vo apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vu­sio ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je.

K.Ju­ce­vi­čius sie­kė teis­me pa­nai­kin­ti S.Skver­ne­lio įsa­ky­mą at­lik­ti pa­kar­to­ti­nį jo pa­ti­ki­mu­mo ti­kri­ni­mą - šiuo įsa­ky­mu K.Ju­ce­vi­čiui ty­ri­mo me­tu bu­vo užd­raus­ta su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas šią by­lą tre­čia­die­nį nu­trau­kė K.Ju­ce­vi­čiaus pra­šy­mu. Spren­di­mo mo­ty­vų K.Ju­ce­vi­čius ne­nu­ro­dė.