FNTT vadovo skyrimą ir atleidimą siūloma perduoti Vyriausybei
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­rių tu­rė­tų skir­ti Vy­riau­sy­bė, o ne vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, siū­lo Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­riai.

Šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir jo na­rys Da­rius Pe­tro­šius par­en­gė bei Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­te įre­gis­tra­vo Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­są, kad šios tar­ny­bos di­rek­to­rius ir jo pa­va­duo­to­jai į par­ei­gas ski­ria­mi ir iš jų at­lei­džia­mi Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te sa­vo ruo­žtu nu­sta­ty­ta, kad vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vus pen­ke­riems me­tams į par­ei­gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia Vy­riau­sy­bė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu.

A.Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, to­kiu bū­du ne tik bū­tų su­vie­no­din­ta vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo tvar­ka, bet ir už­ti­krin­tas FNTT ne­prik­lau­so­mu­mas.

„At­si­tin­ka taip, kad mi­nis­trui ski­riant FNTT di­rek­to­rių, tar­ny­ba ne­ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­kas asig­na­vi­mų val­dy­to­jas ir tam­pa pri­klau­so­ma nuo mi­nis­tro, kiek jis skirs pi­ni­gų. Ge­ras mi­nis­tras – tru­pu­tį dau­giau, su ku­riuo ne­pa­lai­ko san­ty­kių – tru­pu­tį ma­žiau. No­rint iš­veng­ti to su­bjek­ty­vu­mo, įgy­ven­di­nant ne­prik­lau­so­mu­mo pri­nci­pą, ma­no­me, kad vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios pri­klau­so Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos ir fi­nan­suo­ja­mos pa­gal tą pa­tį pri­nci­pą“, – BNS sa­kė Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, FNTT li­ko pra­ktiš­kai vie­nin­te­lė vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos įstai­ga, ku­rios va­do­vą ski­ria ir at­lei­džia vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras. Pa­sak A.Pa­ulaus­ko Vy­riau­sy­bė spren­džia dėl pa­sie­nio, vie­šo­jo sau­gu­mo, prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vų pa­sky­ri­mo. At­ei­ty­je jai tu­rė­tų bū­ti per­duo­ta ir ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro sky­ri­mo tei­sė.

Šiuo me­tu FNTT va­do­vau­jan­čio Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus ka­den­ci­ja bai­gia­si 2017 me­tų ko­vą.