FNTT vadovas: tyrimas dėl „Lietuvos geležinkelių“ gali plėstis
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) at­lie­ka­mas ty­ri­mas dėl vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ – pla­čios apim­ties ir ga­li dar plės­tis, aiš­ki­nan­tis ga­li­mą ko­rup­ci­ją, sa­ko FNTT va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius.

„Mū­sų ty­ri­mo ri­bos yra la­bai pla­čios šiuo at­ve­ju, ty­ri­mas ga­li bū­ti ir dėl ko­rup­ci­nių straips­nių“, – tre­čia­die­nį BNS tei­gė K.Ju­ce­vi­čius.

Jis sa­kė kol kas ne­ga­lin­tis pa­teik­ti kon­kre­tes­nės in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą ty­ri­mo plė­trą, įta­riant ir ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus.

„Jei­gu rei­kės, bend­ra­dar­biau­si­me ir su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, mums da­bar rei­kia įver­tin­ti la­bai daug me­džia­gos, ku­ri iš­im­ta kra­tų me­tu. (...) Kol kas kon­kre­čių fak­tų (dėl ko­rup­ci­nių vei­kų – BNS.) ne­ga­li­me pa­teik­ti, ta­čiau iš tu­ri­mos me­džia­gos daug klau­si­mų ky­la“, – kal­bė­jo FNTT va­do­vas.

Kaip tre­čia­die­nį pra­ne­šė FNTT, ty­ri­mas su­si­jęs su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir su ja su­si­ju­sių bend­ro­vių san­do­riais, jį at­lie­kant, su­lai­ky­ti 3 as­me­nys, at­lik­tos kra­tos 4 bend­ro­vė­se, įta­ria­mų­jų na­muo­se, au­to­mo­bi­liuo­se, pa­gal­bi­nė­se pa­tal­po­se.

„FNTT par­ei­gū­nai at­li­ko bū­ti­nus pro­ce­si­nius veiks­mus ty­ri­me dėl ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ku­rios su­si­ju­sios su bend­ro­vės duk­te­ri­nė­mis įmo­nė­mis, jų su­da­ry­tais san­do­riais, ga­li­mu mo­kes­ti­niu su­kčia­vi­mu stam­biu mas­tu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mu“, – ra­šo­ma FNTT pra­ne­ši­me spau­dai.

Tarp ti­ria­mų įmo­nių – „Litmotas“

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, FNTT ty­ri­me, be ki­ta ko, fi­gū­ruo­ja bend­ro­vė „Lit­mo­tas“, jos va­do­vas Juo­zas Šir­vins­kas – vie­nas su­lai­ky­tų­jų as­me­nų.

Pa­grin­di­nė „Lit­mo­to“ veik­la – dy­ze­li­nių va­rik­lių, ge­le­žin­ke­lio ma­ši­nų, jų at­sar­gi­nių da­lių pre­ky­ba ir re­mon­tas. Įmo­nė yra vie­nin­te­lis Ru­si­jos Ja­ros­lav­lio dy­ze­li­nių va­rik­lių ga­myk­los „Si­lo­vye Ag­re­ga­ty – Grup­pa GAZ“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je, to­dėl jos veik­la su­si­ju­si su šios Ru­si­jos įmo­nės at­sar­gi­nių da­lių, va­rik­lių rea­li­za­vi­mu.

„Lit­mo­to“ dar­buo­to­jai nuo­lat sta­žuo­ja­si Ru­si­jos ga­myk­lo­je, to­dėl tu­ri iš­skir­ti­nę tei­sę įsi­gy­jant „Si­lo­vye Ag­re­ga­ty – Grup­pa GAZ“ pro­duk­ci­ją bei at­lie­kant šios pro­duk­ci­jos re­mon­to dar­bus“, – ra­šo­ma Re­gis­trų cen­trui pa­teik­to­je įmo­nės 2015 me­tų at­as­kai­to­je.

Bend­ro­vė taip pat skel­bia glau­džiai bend­ra­dar­biau­jan­ti su Če­ki­jos „Ško­da Va­gon­ka“, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“, Vo­kie­ti­jos kra­nų ga­min­to­ja „Ki­row Ar­delt“. Pa­sta­rai­siais me­tais „Lit­mo­tas“ yra lai­mė­jęs ne vie­ną „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ skelb­tą kon­kur­są, ro­do Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) duo­me­nys.

2015 me­tų spa­lį „Lit­mo­tas“ kar­tu su par­tne­re Če­ki­jos „Pars no­va“ pa­si­ra­šė tre­jų me­tų truk­mės 6,4 mln. eu­rų ver­tės elek­tri­nių trau­ki­nių įran­gos re­mon­to pa­slau­gų su­tar­tį, tuo pat me­tu ga­vo ir 3,7 mln. eu­rų ver­tės tų pa­čių elek­tri­nių trau­ki­nių at­sar­gi­nių da­lių už­sa­ky­mą. Su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta taip pat tre­jiems me­tams.

Per­nai ge­gu­žę bend­ro­vė su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“ pa­si­ra­šė 2,3 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tį dėl elek­tri­nių trau­ki­nių at­sar­gi­nių da­lių pir­ki­mo pa­gal po­rei­kį.

„Lit­mo­tas“ 2015 me­tais ga­vo 1,1 mln. eu­rų pa­ja­mų (2015 me­tais – 7,6 mln. eu­rų) ir už­dir­bo 53,5 tūkst. eu­rų gry­no­jo pel­no (864,2 tūkst. eu­rų).

Me­tus trun­kan­tis tarp­tau­ti­nis tyrimas

Vals­ty­bės val­do­mo­je bend­ro­vė­je „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ an­tra­die­nį at­lik­tos kra­tos yra da­lis be­veik me­tus at­lie­ka­mo tarp­tau­ti­nio ty­ri­mo da­lis, tei­gia Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo ta­ry­ba (FNTT). „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vas to­liau ti­ki­na, kad ty­ri­mas ne­su­si­jęs tie­sio­giai nei su bend­ro­ve, nei su jos an­tri­nė­mis įmo­nė­mis. Do­mas Ju­re­vi­čius tei­gia, kad įmo­nė pra­šys FNTT pa­teik­ti jai dau­giau in­for­ma­ci­jos.

Ty­ri­mą FNTT pra­dė­jo šių me­tų sau­sį, ga­vu­si pra­ne­ši­mą apie dvie­jų Lie­tu­vos įmo­nių ga­li­mai ne­tei­sė­tas vei­kas, su­si­ju­sias su tarp­tau­ti­niu pi­ni­gų plo­vi­mu, pa­nau­do­jant Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Be­li­ze re­gis­truo­tų of­šo­ri­nių kom­pa­ni­jų ban­kų sąs­kai­tas, ati­da­ry­tas Lat­vi­jos ban­ke.

FNTT šia­me ty­ri­me bend­ra­dar­biau­ja su Lat­vi­jos ir ki­to­mis už­sie­nio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis.

An­tra­die­nį po kra­tų cen­tri­nė­je „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ būs­ti­nė­je lai­ki­na­sis įmo­nės va­do­vas And­rius Mon­tri­mas tei­gė, kad ty­ri­mas ne­su­si­jęs su įmo­nės veik­la ir bend­ro­vės vi­daus san­do­riais.

„Šis ty­ri­mas nė­ra su­si­jęs su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­la ir nė­ra su­si­jęs su vi­daus san­do­riais. Yra įmo­nės, ku­rios tu­ri san­do­rius su mu­mis. Tų įmo­nių veik­la yra ti­kri­na­ma. Mes vi­sa­pu­siš­kai bend­rau­ja­me su ty­rė­jais, bet dau­giau ko­men­ta­rų ne­ga­liu su­teik­ti, nes tai pa­kenk­tų ty­ri­mui. Tos įmo­nės nė­ra „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nės įmo­nės“, – žur­na­lis­tams sa­kė A.Mon­tri­mas.

Por­ta­las 15min.lt ra­šė, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su an­tri­nė­mis įmo­nė­mis 2011–2015 me­tais su­da­rė vi­daus san­do­rių už 429 mln. eu­rų, o di­de­lė jų da­lis ati­te­ko šių įmo­nių be kon­kur­sų sam­dy­tiems ne­atsk­lei­džia­miems su­bran­go­vams.