FNTT vadovą tikrins poligrafu
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius bus ti­kri­na­mas po­lig­ra­fu ty­ri­me dėl jo pa­ti­ki­mu­mo, pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Ge­ne­ra­li­nis ins­pek­to­rius ma­ne in­for­ma­vo, kad toks pa­siū­ly­mas jam (K.Ju­ce­vi­čiui) yra pa­teik­tas ir jis su tuo su­ti­ko“, - BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot mi­nis­tro, VRM at­lie­ka­mas pa­ti­kri­ni­mas dėl K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo nė­ra baig­tas. S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, spren­di­mai dėl K.Ju­ce­vi­čiaus tin­ka­mu­mo ei­ti par­ei­gas ir tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja bus pri­im­ti tik ga­vus pa­ti­kri­ni­mo po­lig­ra­fu iš­va­das.

„Pro­ce­dū­ras at­lie­ka mū­sų ko­mi­si­ja, ku­ri yra mi­nis­te­ri­jo­je. Kol kas nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti - kai bus at­lik­tos pro­ce­dū­ros, cen­tri­nė eks­per­tų ko­mi­si­ja su­for­muos pa­siū­ly­mus, ta­da aš jį pa­ma­ty­siu ir pri­im­siu spren­di­mą, da­bar dar anks­ti kal­bė­ti“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pats K.Ju­ce­vi­čius BNS sa­kė penk­ta­die­nį su­ti­kęs su pa­ti­kri­ni­mu po­lig­ra­fu, nors pri­pa­ži­no abe­jo­jan­tis jo tei­sė­tu­mu.

„Ne­la­bai su­pran­tu, ko aš tu­riu bi­jo­ti - ne­ma­tau grės­mių jo­kių. Va dėl tei­sė­tu­mo - ki­tas klau­si­mas. Bet kad ne­bū­tų po­li­ti­kuo­ja­ma, kad aš ven­giu at­sa­ko­my­bės, kad taip to­liau, aš nu­ei­siu ir pa­si­ti­krin­siu. O tei­sė­ta ar ne­tei­sė­ta - mi­nis­trui pa­lie­ka­me ši­tą klau­si­mą“, - sa­kė FNTT va­do­vas.

To­kį pa­ti­kri­ni­mą ga­li at­lik­ti dvi ins­ti­tu­ci­jos - An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) bei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai. Kaip skel­bia al­fa.lt, ty­ri­mą mi­nis­tro pa­ve­di­mu tu­rė­tų at­lik­ti bū­tent KAM at­sto­vai.

K.Ju­ce­vi­čius ne­atsk­lei­dė, ar to pa­gei­da­vo pats, bet pa­tvir­ti­no, kad pa­ti­kri­ni­mas KAM bū­tų ob­jek­ty­ves­nis, nes at­lie­ka­mas S.Skver­ne­liui ne­pa­val­džių par­ei­gū­nų.

„Ži­no­ma, man la­biau bū­tų pri­im­ti­na, kad bū­tų ne­prik­lau­so­mas po­lig­ra­fo ty­ri­mas. Ga­lė­tų bū­ti ša­liš­kas, nes (Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas) yra mi­nis­trui pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja“, - sa­kė K.Ju­ce­vi­čius.

FNTT va­do­vui lei­di­mas dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja lai­ki­nai bu­vo su­stab­dy­tas lap­kri­čio pa­bai­go­je, pra­dė­jus mi­nė­tą pa­ti­kri­ni­mą.

K.Ju­ce­vi­čius yra apk­laus­tas ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Anot nau­jie­nų por­ta­lo al­fa.lt, K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­kri­ni­mas pra­dė­tas po to, kai Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rų at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me bu­vo gau­ta duo­me­nų, kad FNTT di­rek­to­rius 2013 me­tų gruo­džio 15 die­ną Vil­niu­je, vieš­bu­čio „Ne­rin­ga“ res­to­ra­ne apie 19 val. per nu­sta­ty­tą tar­pi­nin­ką ga­lė­jo par­ei­ka­lau­ti di­de­lės ver­tės ky­šio iš tuo­me­čio ad­vo­ka­to J.Ko­zu­bovs­kio. Ad­vo­ka­to at­žvil­giu FNTT tuo me­tu at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. FNTT šią by­lą pra­ėju­sią sa­vai­tę per­da­vė teis­mui.

Su­rink­tų duo­me­nų ne­pa­ka­ko, kad K.Ju­ce­vi­čiui bū­tų par­eikš­ti įta­ri­mai, ta­čiau pra­dė­tas ty­ri­mas dėl jo tin­ka­mu­mo to­liau ei­ti uži­ma­mas par­ei­gas. Pro­ku­ra­tū­ra FNTT va­do­vą ir jo pa­va­duo­to­ją pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­siais, nes jie bu­vo ne­tei­sė­tai pa­slap­čia se­ka­mi.

2012-ai­siais ti­riant, kas ga­lė­jo nu­te­kin­ti in­for­ma­ci­ją apie pla­nuo­ja­mą „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą, va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­mi bu­vo pa­ti­krin­ti anks­tes­ni FNTT va­do­vai Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Vy­tau­tas Gir­ža­das. Po ty­ri­mų tuo­me­ti­nis mi­nis­tras Rai­mun­das Pa­lai­tis, re­miant Pre­zi­den­tū­rai, juos at­lei­do iš par­ei­gų. Teis­mai šiuos at­lei­di­mus pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tais ir pri­tei­sė kom­pen­sa­ci­jas.