FNTT tiria įtarimus, kad „Kauno grūdai“ galėjo vengti mokesčių
Tei­sė­sau­gi­nin­kai ti­ria su­kčia­vi­mo sche­mą bend­ro­vė­je „Kau­no grū­dai“, ku­rios dar­buo­to­jai įta­ria­mi pa­dė­ję iš­veng­ti 389 tūkst. eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM). Įta­ria­ma, kad nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­riai „Kau­no grū­dams“ tie­kė cu­krų iš Len­ki­jos.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) ne­skel­bia bend­ro­vės pa­va­di­ni­mo, ta­čiau BNS ži­nio­mis, tai yra „Kau­no grū­dai“.

„Kau­no grū­dų“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Taut­vy­das Barš­tys BNS sa­kė nie­ko ne­ko­men­tuo­sian­tis.

„Nie­ko ne­ži­nau, ži­no­ki­te, nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti (...). Pas mus dir­ba 3,5 tūkst. dar­buo­to­jų, pas mus tų ty­ri­mų, kas do­mi­si, krū­vos“, – BNS sa­kė T.Bar­šys.

Įta­ri­mai par­eikš­ti trims pa­grin­di­niams nu­si­kals­ta­mos veik­los or­ga­ni­za­to­riams ir dar pen­kiems as­me­nims, ku­rie va­do­va­vo fik­ty­vioms bend­ro­vėms, an­tra­die­nį pra­ne­šė FNTT. Nu­sta­ty­ta, kad bend­ro­vės par­da­vi­mų va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims N.A., bu­vęs va­dy­bi­nin­kas P.P., veik­da­mi bend­ri­nin­kų gru­pė­je su A.R., dir­bu­siu bend­ro­vė­je, ku­ri stei­gė ir re­gis­tra­vo įmo­nes, įstei­gė tris fik­ty­vias įmo­nes.

Ži­no­da­mi, kad šios bend­ro­vės bus pa­nau­do­tos ne­tei­sė­tai pir­ki­mo PVM at­skai­tai su­kur­ti, jų va­do­vais ir ak­ci­nin­kais jie įfor­mi­no anks­čiau teis­tus ar pri­klau­so­mus nuo nar­ko­ti­kų as­me­nis. Šių fik­ty­vių bend­ro­vių var­du „Kau­no grū­dams“ bu­vo iš­ra­šy­tos cu­kraus par­da­vi­mą pa­tvir­ti­nan­čios PVM sąs­kai­tos-fak­tū­ros bend­rai 2,2 mln. eu­rų su­mai, iš ku­rios 389 tūkst. eu­rų yra PVM – jis ne­bu­vo su­mo­kė­tas į vals­ty­bės biu­dže­tą.

Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Di­de­lės ver­tės su­kčia­vi­mu įta­ria­miems as­mens gre­sia mak­si­ma­li baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas iki aš­tuo­ne­rių me­tų.