FNTT tiria bandymą pasisavinti beveik 4 mln. eurų
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) ti­ria ne­tei­sė­tą ban­dy­mą gau­ti be­veik 4 mln. eu­rų ver­tės Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos biu­dže­to par­amos vie­nuo­li­kai pro­jek­tų. Iš vi­so ti­ria­ma 68 Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių įmo­nių veik­la, pra­ne­ša FNTT.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal po­žy­mius nu­si­kals­ta­mų vei­kų, nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 203 str. 2 d. (ne­tei­sė­ta ju­ri­di­nio as­mens veik­la), 300 str. 3 d. (do­ku­men­to klas­to­ji­mas), 182 str. 2 d. (di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to už­val­dy­mas ap­gau­le), 228 str. 2 d. (pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba), dėl ap­gau­le sa­vo ar ki­tų as­me­nų nau­dai įgy­to be­veik 4 mln. eu­rų ver­tės sve­ti­mo tur­to – Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos biu­dže­tų lė­šų, gau­tų kaip par­ama 11-kai pro­jek­tų pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plė­tros 2007–2013 me­tų prog­ra­mos prie­mo­nes „Pa­ra­ma vers­lo kū­ri­mui ir plė­trai“ ir „Že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mas ir pri­dė­ti­nės ver­tės di­di­ni­mas (že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mas)“ ir ad­mi­nis­truo­ja­mų Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros, pra­ne­ša FNTT.

Ti­ria­ma 68 Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių įmo­nių, su­si­ju­sių su mi­nė­tais pro­jek­tais, veik­la. At­lik­ta dau­giau kaip ke­tu­rias­de­šimt kra­tų pas fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius as­me­nis, jų me­tu ras­ta ir pa­im­ta ty­ri­mui reikš­min­gų duo­me­nų. Pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus įteik­ti 8 fi­zi­niams as­me­nims.

Pas vie­ną iš įta­ria­mų­jų ras­tas su­klas­to­tas Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Ne­tei­sė­tos par­amos pa­nau­do­ji­mo ty­ri­mo sky­riaus par­ei­gū­no pa­žy­mė­ji­mas, ku­rio ga­li­mo pa­nau­do­ji­mo nu­si­kals­ta­miems kės­lams įgy­ven­din­ti ap­lin­ky­bės nu­sta­ti­nė­ja­mos.

Ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­tas.