FNTT: Prekyba bitkoinais yra iššūkis teisėsaugai
Pi­ni­gų rea­li­za­vi­mas per bit­koi­nus yra pa­vo­jin­gas reiš­ki­nys ir iš­šū­kis tei­sė­sau­gai, nes per pre­ky­bą bit­koi­nais ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mas te­ro­riz­mas, sa­ko Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius.

Penk­ta­die­nį ko­men­tuo­da­mas tarp­tau­ti­nę tei­sė­sau­gos ope­ra­ci­ją, per ku­rią su­lai­ky­ta de­šimt as­me­nų, įskai­tant vie­ną lie­tu­vį, FNTT Spe­cia­lių­jų už­duo­čių val­dy­bos vir­ši­nin­kas Da­rius Ku­lie­šius sa­kė, kad Olan­di­jos tei­sė­sau­gi­nin­kams šis me­cha­niz­mas yra nau­jas ir vie­nas iš pir­mų­jų to­kio po­bū­džio at­lik­tų ty­ri­mų.

„Tai la­bai pa­vo­jin­gas reiš­ki­nys ir tei­sė­sau­gai di­de­lis iš­šū­kis, nes per pre­ky­bą bit­koi­nais rea­li­zuo­ja­mi pi­ni­gai iš pre­ky­bos nar­ko­ti­kais, žmo­nė­mis. (..). Kas pa­sta­ruo­ju me­tu ak­tua­lu – ko­va su te­ro­riz­mu. Ga­li­mas da­ly­kas, kad per pre­ky­bą bit­koi­nais ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mas te­ro­riz­mas“, – tei­gė K.Ju­ce­vi­čius.

D.Ku­lie­šius pa­sa­ko­jo, kad pre­kiau­jant bit­ko­nais bend­ra­dar­biau­ja ne­le­ga­lią veik­lą vyk­dan­tys as­me­nys (pa­vyz­džiui, pre­kiau­to­jai nar­ko­ti­kais) ir fi­nan­si­nes pa­slau­gas tei­kian­tys as­me­nys – jie kei­čia bit­koi­nus į rea­lią va­liu­tą.

„Tų, ku­rie pre­kiau­ja nar­ko­ti­kais, tiks­las – gau­tus bit­koi­nus (at­sis­kai­ty­mas už nar­ko­ti­kus vyk­ta ano­ni­mi­niuo­se pus­la­piuo­se bit­koi­nais), juos pa­keis­ti į va­liu­tą – eu­rus, do­le­rius. Šiuo at­ve­ju jau­nas, pers­pek­ty­vus eko­no­mis­tas tei­kė pa­slau­gą – gau­tus bit­koi­nus keis­da­vo į gry­nus pi­ni­gus. Tą kei­ti­mą jis da­rė ke­liais bū­dais. Vie­nas yra stan­dar­ti­nis – gau­tus pi­ni­gus į sąs­kai­tą tie­siog iš­gry­nin­ti ir ati­duo­ti gry­nais. Ki­tas įdo­mes­nis bū­das, ku­rį mes iš­siaiš­ki­no­me, – vyk­dy­ti pre­ky­bą in­ves­ti­ci­nio auk­so lui­tais. Tu­rė­da­mas bit­koi­nus, juos pa­nau­do­ji pirk­da­mas auk­są. Ki­toms kom­pa­ni­joms par­duo­da­mas auk­są, gau­ni gry­nus pi­ni­gus, juos ati­duo­ti as­me­nis, ku­rie pre­kiau­ja nar­ko­ti­kais“, – aiš­ki­no D.Ku­lie­šius.

Jo tei­gi­mu, toks tar­pi­nin­ka­vi­mo vaid­muo, bend­rau­jant su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu, kau­nie­čiui at­ne­šė iki 15 proc. pel­no. Įta­ria­ma, kad nu­si­kals­ta­ma vei­ka vyk­dy­ta nuo 2013 iki 2015 me­tų.

Kau­nie­čiui skir­tas na­mų areš­tas, ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis pro­ku­ra­tū­ra kreip­sis į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą dėl įta­ria­mo iš­da­vi­mo Olan­di­jai.

Ny­der­lan­dų mo­kes­čių ir mui­tų tar­ny­ba, bend­ra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba ir ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, su­ren­gė tarp­tau­ti­nę ope­ra­ci­ją, per ku­rią su­lai­ky­ta de­šimt as­me­nų, įskai­tant vie­ną lie­tu­vį. Įta­ria­ma, kad jie sie­kė „išp­lau­ti“ apie 20 mln. eu­rų, gau­tų iš pre­ky­bos nar­ko­ti­kais ir gink­lais.

Tarp­tau­ti­nia­me ty­ri­me, api­man­čia­me Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tę, JAV, Aus­tra­li­ją, Ma­ro­ką ir Lie­tu­vą, iš­aiš­kin­ta, kad va­di­na­muo­siuo­se ano­ni­mi­niuo­se in­ter­ne­to pus­la­piuo­se (Dark Web) pre­kiau­ta drau­džia­mo­mis pre­kė­mis, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, gink­lais.

Pa­pras­tam var­to­to­jui su­nkiai prie­ina­muo­se ano­ni­mi­niuo­se pus­la­piuo­se už įsi­gy­ja­mas ne­le­ga­lias pre­kes ir pa­slau­gas bu­vo at­sis­kai­to­ma vir­tua­lia va­liu­ta – bit­koi­nais. Ją vė­liau vir­tua­lios va­liu­tos pre­kei­viai – „išg­ry­nin­to­jai“ – iš­keis­da­vo į gry­nuo­sius pi­ni­gus.

Su ke­lio­se už­sie­nio vals­ty­bė­se vei­ku­sia as­me­nų gru­pe sie­ja­mas Lie­tu­vos pi­lie­tis Kau­ne stu­di­juo­ja eko­no­mi­kos ma­gis­tran­tū­rą, pa­gal stu­den­tų mai­nų prog­ra­mą jis yra gy­ve­nęs ir stu­di­ja­vęs už­sie­ny­je. Ny­der­lan­dų tei­sė­sau­gi­nin­kai jį įvar­di­ja kaip vie­ną svar­biau­sių as­me­nų šio­je gru­pė­je. Kau­nie­čiui, kaip ir ki­tiems įta­ria­mie­siems, in­kri­mi­nuo­ja­mas pi­ni­gų plo­vi­mas.

Tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu at­lik­ta de­šim­tys kra­tų Ny­der­lan­duo­se, Lie­tu­vo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se. Areš­tuo­tos pra­ban­gios trans­por­to prie­mo­nės, gry­nie­ji pi­ni­gai, ban­kų sąs­kai­tos ir ki­ti su ne­le­ga­lio­je pre­ky­bo­je nau­do­ja­mais bit­koi­nais sie­ja­mi įro­dy­mai.