FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimą „Vilniaus energijoje“
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT), iš­nag­ri­nė­ju­si frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rių par­eiš­ki­mą dėl Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Veo­lia“ val­do­mos bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ ga­li­mai pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

FNTT at­sto­vė Rū­ta And­riuš­kai­tė BNS pa­tvir­ti­no, kad tar­ny­ba iš­nag­ri­nė­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros gau­tą „tvar­kie­čių“ par­eiš­ki­mą ir va­sa­rio 17 die­ną pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ty­ri­mas su­si­jęs su „Vil­niaus ener­gi­jos“ 2006–2012 me­tais Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jai teik­tais duo­me­ni­mis.

„Tvar­kie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis no­rė­tų, kad FNTT ty­ri­mą at­lik­tų sku­biai.

„Ti­ki­mės, jog FNTT kuo sku­biau tai­kys lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – tur­to areš­tą sie­kiant su­grą­žin­ti vil­nie­čiams pri­teis­tus pi­ni­gus už šil­dy­mo per­mo­kas, nes ko­vo 29-ąją „Vil­niaus ener­gi­jos“ nuo­mos su­tar­tis bai­gia­si. Tai leis­tų su­sig­rą­žin­ti kiek­vie­nam vi­du­ti­niam apie 60 kvad­ra­ti­nių me­trų dvie­jų kam­ba­rių bu­tui 300 eu­rų per­mo­ką“, – an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tvir­ti­no R.Že­mai­tai­tis.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas sau­sio pa­bai­go­je įpa­rei­go­jo Kai­nų ko­mi­si­ją iš nau­jo įver­tin­ti, ar ji bu­vo nu­sta­čiu­si tei­sin­gas bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ 2010–2015 me­tų ba­zi­nes ši­lu­mos kai­nas. Kol kas ne­aiš­ku, kiek lė­šų bend­ro­vė tu­rė­tų grą­žin­ti var­to­to­jams. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė In­ga Ži­lie­nė yra sa­kiu­si, kad ko­mi­si­ja tu­rės per 2 mė­ne­sius pers­kai­čiuo­ti kai­nas, ta­čiau ji ma­no, kad tai ne­bus šim­ta­mi­li­jo­ni­nė su­ma.

Tuo me­tu „tvar­kie­čiai“ sa­ko, kad „Vil­niaus ener­gi­ja“ dėl ne­tin­ka­mai nu­sta­ty­tų ba­zi­nių ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nų nuo 2010 iki 2015 me­tų ga­vo dau­giau kaip 100 mln. eu­rų ne­pag­rįs­tų pa­ja­mų, ku­rias pri­va­lė­jo grą­žin­ti var­to­to­jams, ta­čiau to ne­pa­da­rė.

R.And­riuš­kai­tė taip pat pri­mi­nė, kad FNTT dar tę­sia di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo „Vil­niaus ener­gi­jos“ su­kčia­vi­mo, tur­to iš­švais­ty­mo, ne­tei­sė­to ver­ti­mo­si ūki­ne veik­la ir pikt­nau­džia­vi­mo. Šia­me ty­ri­me FNTT aiš­ki­na­si ap­lin­ky­bės dėl ke­lių nu­si­kals­ta­mų vei­kų: šil­dy­mo pa­slau­gų tie­ki­mo per tar­pi­nin­ką Vil­niaus mies­to švie­ti­mo įstai­goms, „Vil­niaus ener­gi­jos“ ku­ro pir­ki­mus pa­di­din­to­mis kai­no­mis ir ki­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Šiuo me­tu Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl bend­ro­vių „Vil­niaus ener­gi­ja“ ir „Li­tes­ko“ bu­vu­sių ir esa­mų va­do­vų ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to iš­švais­ty­mo ir su­kčia­vi­mo. FNTT bei Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­lik­to ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad ne­tei­sė­tai ma­ni­pu­liuo­jant du­jų įsi­gi­ji­mo kai­no­mis mi­nė­toms bend­ro­vėms bei ši­lu­mos var­to­to­jams bu­vo pa­da­ry­ta be­veik 2,9 mln. eu­rų ža­la.