FNTT: mokesčių inspektorės padaryta žala valstybei gali siekti apie 1 mln. eurų
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT), ga­vu­si Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) in­for­ma­ci­jos, tre­čia­die­nį at­li­ko kra­tas ne­įvar­di­ja­mos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jos dar­bo vie­to­je ir na­muo­se.

Kaip BNS sa­kė FNTT Vil­niaus apy­gar­dos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Dai­nius Bar­šaus­kas, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) su­kčia­vi­mo, o ga­li­ma ža­la vals­ty­bei, anot jo, sie­kia apie 1 mln. eu­rų.

„Šian­dien bu­vo at­lik­tos dvi kra­tos, vie­na – Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jos tar­ny­bos pa­tal­po­se, ki­ta – tos pa­čios dar­buo­to­jos na­muo­se. Įta­ri­mų nė­ra pa­teik­ta, kra­ta at­lik­ta tik šian­dien, jos me­tu gau­ti ty­ri­mui reikš­min­gi duo­me­nys – juos dar rei­kia iš­ana­li­zuo­ti, pa­ti­krin­ti ir nu­spręs­ti, ar yra pa­grin­das par­eikš­ti įta­ri­mus, ar ne“, – tei­gė jis.

Anot D.Bar­šaus­ko, tu­ri­ma duo­me­nų, kad VMI dar­buo­to­ja ga­lė­jo pa­dė­ti iš­veng­ti PVM mo­kė­ji­mo še­šioms Vil­niu­je re­gis­truo­toms įmo­nėms.

„Vi­sos jos yra Vil­niu­je, jos vi­sos tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sios. Ža­la biu­dže­tui – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų“, – tei­gė FNTT at­sto­vas.

D.Bar­šaus­kas tiks­liai ne­įvar­di­jo, ka­da bu­vo gau­ta VMI in­for­ma­ci­ja – anot jo, ty­ri­mas pra­dė­tas šie­met.

FNTT at­sto­vai BNS pa­tiks­li­no, kad įta­ri­mų su­kė­lu­si dar­buo­to­ja dir­ba Vil­niaus aps­kri­ties VMI.

VMI at­sto­vė spau­dai Rū­ta Asa­daus­kai­tė BNS sa­kė ne­ga­lin­ti at­skleis­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ty­ri­mą.

Anot VMI, pa­sit­vir­ti­nus įta­ri­mams, bus pri­im­tas spren­di­mas dėl dar­buo­to­jos to­les­nio dar­bo.