FNTT gali ir nebelikti
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vo kon­kur­sas at­šauk­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) su­pla­na­vus keis­ti įstai­gos di­rek­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką. Ki­tą sa­vai­tę ga­li pa­aiš­kė­ti, kad ne­be­liks ir pa­čios FNTT.

Pu­san­tro mė­ne­sio tru­kęs FNTT va­do­vo kon­kur­sas at­šauk­tas. Du ja­me da­ly­vau­ti pa­no­rė­ję kan­di­da­tai ga­lės mė­gin­ti lai­mę ki­ta­me kon­kur­se, jei toks bus ren­gia­mas.

FNTT di­rek­to­riaus kė­dė li­ko lais­va, kai ko­vo pa­bai­go­je, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, ją pa­li­ko Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius. Pa­sak vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Ei­mu­čio Mi­siū­no pa­ta­rė­jo vie­šie­siems ry­šiams Ka­ro­lio Vait­ke­vi­čiaus, FNTT va­do­vo kon­kur­sas bu­vo „at­šauk­tas mi­nis­tro re­zo­liu­ci­ja“.

„Mo­ty­vas šiuo at­ve­ju yra Vy­riau­sy­bės pri­im­tas spren­di­mas keis­ti FNTT va­do­vo sky­ri­mo tvar­ką“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­aiš­ki­no K. Vait­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, at­ei­nan­čią sa­vai­tę mi­nis­tras tu­rė­tų pra­neš­ti nau­jie­ną apie to­les­nę FNTT at­ei­tį – su­jun­gi­mą su ki­ta ins­ti­tu­ci­ja. Ta­čiau kol kas ne­sa­ko­ma, su ko­kia.

Anks­čiau bu­vo už­si­me­na­ma, kad FNNT par­tne­re tu­rė­tų tap­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), nau­jau­sia ver­si­ja – dar ir Mui­ti­nės kri­mi­na­li­ne tar­ny­ba. Sei­mo na­riai ste­bi­si, ko­dėl VRM sta­to ve­ži­mą prieš­ais ark­lį – įsta­ty­mas par­la­men­te dar ne­pa­keis­tas, o mi­nis­te­ri­ja juo jau re­mia­si. Po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį, kad iš VRM sklin­dan­čios kal­bos apie ga­li­mą FNTT ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų reor­ga­ni­za­ci­ją trik­do jų veik­lą, de­mo­ty­vuo­ja dar­buo­to­jus. Žmo­nės jau­di­na­si dėl sa­vo at­ei­ties, bai­mi­na­si at­lei­di­mų.

Tryp­čio­ja vietoje

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) vi­ce­pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras VRM veiks­mus pa­va­di­no blaš­ky­mu­si. „Praė­ju­sią ka­den­ci­ją tu­rė­jo­me Vy­riau­sy­bę, ku­rios va­do­vas iš ry­to sa­ky­da­vo vie­naip, po pie­tų – ki­taip. Juk apie FNTT pet­var­ką kal­ba­ma nuo ka­den­ci­jos pra­džios. Rei­kia pa­ga­liau ap­sisp­ręs­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad nei prem­je­ras, nei vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras be Sei­mo nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­lės. Yra FNTT įsta­ty­mas, ku­rį tek­tų keis­ti.

„Pro­ce­sas grei­tai ne­pa­si­baigs. Ar ge­rai, kad ins­ti­tu­ci­ja bus be va­do­vo?“ – ste­bė­jo­si S. Šed­ba­ras. Pa­sak jo, FNTT at­lie­ka di­de­lį žval­gy­bi­nį dar­bą. „Jei kas nors ma­ty­tų, kaip ten žmo­nės dir­ba, kaip ste­bi tuos fi­nan­si­nius srau­tus ir gau­do ban­dan­čius ap­gau­ti vals­ty­bę ir mus. Ten fan­tas­tiš­kas ko­lek­ty­vas, ku­rį rei­kia iš­sau­go­ti“, – įsi­ti­ki­nęs TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Jis sa­kė jo­kiu bū­du ne­ga­lįs su­pras­ti idė­jų FNTT su­jung­ti su VMI. Anot tei­si­nin­ko, mo­kes­čių po­li­ci­ja kaip tik at­si­ra­do kaip ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri „už­mes­tų akį ir į VMI dar­žą“. Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nė tar­ny­ba bū­tų ar­ti­mes­nė, ta­čiau jos spe­ci­fi­ka kiek ki­to­kia.

„Tie­siog ne­ma­tau, ar mes iš to ga­lė­tu­me su­tau­py­ti. Ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jos su­sty­guo­tos, nu­sis­to­vė­ju­sios. Kam da­ry­ti re­for­mą dėl re­for­mos?“ – sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę dės­tė S. Šed­ba­ras.

Ne­at­sa­kin­gas elgesys

Pa­sak Sei­mo TTK na­rio, bu­vu­sio FNTT va­do­vo Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, Vy­riau­sy­bės rei­ka­las teik­ti Sei­mui pro­jek­tus, o spren­di­mus – keis­ti įsta­ty­mus ar ne­keis­ti – pri­ims par­la­men­ta­rai. „Kai Sei­mas nu­spręs, ta­da bus ga­li­ma va­do­vau­tis tuo ak­tu. Da­bar vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras re­mia­si vien svars­ty­mais, o ne įsta­ty­mais. Kam iš vi­so rei­kė­jo skelb­ti kon­kur­są, ži­nant, kad rei­kės tai­sy­ti įsta­ty­mą ir re­for­muo­ti įstai­gą? Ma­nau, kad VRM el­gia­si ma­žų ma­žiau­siai ne­so­li­džiai. No­riu pa­lin­kė­ti, kad VRM ne­spręs­tų už par­la­men­tą, nes jo nuo­mo­nė ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kia“, – tei­gė V. Gai­lius.

Jo ma­ny­mu, tei­sė­sau­gos įstai­gų op­ti­mi­za­vi­mas „tu­ri lo­gi­kos“. Ta­čiau kar­tu, anot po­li­ti­ko, rei­kė­tų kal­bė­ti ne tik apie FNTT, bet ir apie „po­li­ci­jų su­ma­ži­ni­mą“. „Tiek po­li­ci­jos Lie­tu­vai ne­rei­kia. Už vie­šą sau­gu­mą, nu­si­kals­ta­mų vei­kų pre­ven­ci­ją tu­ri at­sa­ky­ti vie­nas su­bjek­tas. Jei da­ro­me vie­ną žings­nį, kal­bė­ki­me ir apie ki­tus, ku­rie šian­dien im­ituo­ja ir at­kar­to­ja po­li­ci­jos funk­ci­jas“, – ma­no V. Gai­lius.

Sie­kia su­vie­no­din­ti tvarką

Prem­je­ro pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, už­sie­nio ir vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Ar­nol­das Pik­žir­nis tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė, siū­ly­da­ma keis­ti įsta­ty­mą, sie­kia su­vie­no­din­ti vi­sų ana­lo­giš­kų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų sky­ri­mo tvar­ką. „Ti­ki­mės, kad Sei­me tam bus pri­tar­ta“, – sa­kė pa­ta­rė­jas. Ko­dėl VRM, pla­nuo­da­ma pert­var­ką, sku­bė­jo skelb­ti va­do­vo kon­kur­są, A. Pik­žir­nis tei­gė ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti.

„Tai klau­si­mas ne man. Iš pra­džių ne­bu­vo aiš­ku, kiek truks pa­ti re­for­ma. Ka­dan­gi ap­ma­tus pa­ma­ty­si­me ar­ti­miau­siu me­tu, ma­tyt, mi­nis­tras ir pri­ėmė to­kį spren­di­mą“, – spė­jo jis.

Vy­riau­sy­bė ba­lan­džio pa­bai­go­je pa­lai­mi­no FNTT di­rek­to­riaus sky­ri­mo tvar­kos po­ky­čius. Tei­sę skir­ti šį va­do­vą siū­lo­ma per­leis­ti Vy­riau­sy­bei. Šiuo me­tu tei­sę skir­ti FNTT di­rek­to­rių tu­ri vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Vi­ta­li­jus Gai­lius: „Kam iš vi­so rei­kė­jo skelb­ti kon­kur­są, ži­nant, kad rei­kės tai­sy­ti įsta­ty­mą ir re­for­muo­ti įstai­gą?“

VRM par­eng­tas pro­jek­tas jau pa­sie­kė Sei­mą, ta­čiau ka­da bus svars­to­mas, dar ne­ži­no­ma. FNTT di­rek­to­riaus sky­ri­mą pa­ti­kė­ti Vy­riau­sy­bei, o ne mi­nis­trui siū­lė tiek pra­ėju­sios, tiek dar anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai, ta­čiau pro­jek­tai ne­bu­vo įgy­ven­din­ti.

Idė­jų netrūko

Apie ke­ti­ni­mus FNTT pri­jung­ti prie VMI E. Mi­siū­nas už­si­mi­nė sau­sio pra­džio­je. Ta­da jis aiš­ki­no, kad šio pro­ce­so ter­mi­nai ir są­ly­gos bus nu­ma­ty­ti spe­cia­lio­je vie­šą­jį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų ge­ro­vės prog­ra­mo­je, ku­rią par­eng­ti pla­nuo­ja­ma per pus­me­tį. Kal­bė­ta, jog to­kios pert­var­kos rei­kia sie­kiant di­din­ti veik­los efek­ty­vu­mą ir ma­žin­ti iš­lai­das.

Ini­cia­ty­vų su­jung­ti FNTT ir VMI anks­čiau taip pat ne­trū­ko. 2010 me­tų sau­sį to­kią idė­ją bu­vo iš­kė­lu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Tuo­me­tė kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ža­dė­jo įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą, ta­čiau pa­ža­do ne­te­sė­jo. 2014-ai­siais prie šio klau­si­mo grį­žo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė. Tuo­met bū­ta pa­siū­ly­mų FNTT jung­ti ne tik su VMI, bet ir su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.