FNTT domisi V. Uspaskicho šeimos valdomo koncerno įmonėmis
Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl su­nkių fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų, ku­rio tai­kik­ly­je at­si­dū­rė ir Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šei­mos val­do­mo kon­cer­no „Vi­kon­da“ bend­ro­vės, pra­ne­šė por­ta­las tv3.lt ir TV3 „Ži­nios“.

Tei­sė­sau­gą su­do­mi­no esą įtar­ti­na „Vi­kon­dos“ bend­ro­vių pi­ni­gų cir­ku­lia­ci­ja bei gran­dio­zi­nių kon­cer­no ren­gi­nių, tarp ku­rių – kon­cer­no 25-me­čio ju­bi­lie­jus, „Vi­kon­dos“ va­do­vės, vers­li­nin­kės, V.Us­pas­ki­cho žmo­nos Jo­lan­tos Bla­žy­tės-Us­pas­kich 50 me­tų gim­ta­die­nio šven­tė, Le­dų šven­tė, fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius tei­gė, kad par­ei­gū­nus su­do­mi­no dvie­jų vie­šų­jų įstai­gų bu­hal­te­ri­ja.

„Ty­ri­mas at­lie­ka­mas ne kon­kre­čiai dėl kon­cer­no „Vi­kon­da“, o yra ty­ri­mas dėl dvie­jų vie­šų­jų įstai­gų ir bū­tent dėl lė­šų pa­nau­do­ji­mo ši­to­se įstai­go­se. Es­mė yra ta­me, kad bū­tent vie­na iš šių vie­šų­jų įstai­gų yra ga­vu­si ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą bū­tent iš kon­cer­no „Vi­kon­da“. Ir bū­tent ty­ri­mas at­lie­ka­mas, kaip tos tiks­li­nės lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos. Yra par­eikš­ti įta­ri­mai, bet ti­krai, ži­no­ki­te, da­bar yra ty­ri­mo tik pra­džia, yra at­lie­ka­mi ak­ty­vūs iki­teis­mi­niai ty­ri­mo veiks­mai ir aš Jums ne­ga­lė­čiau šiai die­nai de­ta­li­zuo­ti kon­kre­čių fak­tų“, – sa­kė FNTT va­do­vas.

TV3 duo­me­ni­mis, mi­nė­tiems ren­gi­niams su­reng­ti pa­si­telk­ti 0,5 mln. eu­rų iš kon­cer­no „Vi­kon­da“ įmo­nių „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“, „Kė­dai­nių fab­ri­ko kon­ser­vai“ bu­vo per­duo­ti ne­tur­tin­gų šei­mų vai­kų par­ama be­si­rū­pi­nan­čiam lab­da­ros ir par­amos fon­dui „Vil­tis-Vi­kon­da“, fon­das lė­šas per­ve­dė vie­nai ne­įvar­dy­tai vie­ša­jai įstai­gai. Ši įstai­ga esą pi­ni­gus iš­gry­ni­no ir grą­ži­no bend­ro­vėms.

V.Us­pas­ki­chas tvir­ti­no nie­ko ne­ži­nąs nei apie at­lie­ka­mas kra­tas sa­vo šei­mos įmo­nė­se, nei apie pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

„Pas ma­ne yra pa­kan­ka­mai pi­ni­gų dek­la­ruo­ta, kad ga­lė­čiau ap­mo­kė­ti žmo­nos gim­ta­die­nį“, – sa­kė po­li­ti­kas.