FNTT apklausė NMA vadovą Eriką Bėrontą
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) apk­lau­sė už Eu­ro­pos Są­jun­gos ir na­cio­na­li­nės par­amos že­mės ūkiui skirs­ty­mą at­sa­kin­gos Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) va­do­vą Eri­ką Bė­ron­tą. Jis sa­ko, jog jam įta­ri­mai nė­ra par­eikš­ti, bet dau­giau de­ta­lių apie ty­ri­mą tei­gia ne­ga­lin­tis at­skleis­ti.

„Šian­dien bu­vau FNTT ir su­si­ti­kau su par­ei­gū­nais po tre­čia­die­nį at­lik­tų kra­tų. Pa­si­kal­bė­jo­me, ko­kia link­me ju­da ty­ri­mas ir vi­są in­for­ma­ci­ją, ku­rią tu­rė­jau, ati­da­viau“, – BNS po FNTT apk­lau­sos sa­kė E.Bė­ron­tas.

Jis ne­ga­lė­jo at­skleis­ti, ko­kį ty­ri­mą at­lie­ka FNTT, ir ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti, jog ty­ri­me fi­gū­ruo­ja bu­vęs NMA va­do­vas Sau­lius Si­lic­kas. E.Bė­ron­tas taip pat ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar jam su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas.

„Aš ga­liu pa­tvir­tin­ti tik tuos fak­tus, ku­riuos vie­šai pa­tvir­ti­na FNTT“, – tvir­ti­no E.Bė­ron­tas.

Nuo ry­to at­lie­ka­mos kratos

FNTT at­sto­vė Rū­ta And­riuš­kai­tė BNS pa­tvir­ti­no, kad kra­tos NMA at­lik­tos, ta­čiau dau­giau de­ta­lių tei­gė ne­ga­lin­ti at­skleis­ti.

„Bu­vo at­lie­ka­mi pro­ce­si­niai veiks­mai – kra­tos Na­cio­na­li­nė­je mo­kė­ji­mų agen­tū­ro­je“, – BNS sa­kė R.And­riuš­kai­tė.

Por­ta­las lry­tas.lt skel­bia, kad kra­ta vy­ko tre­čia­die­nį, o NMA va­do­vui Eri­kui Bė­ron­tui su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas.

B.Mar­kaus­kas: kra­ta NMA at­lik­ta dėl se­nų tyrimų

Dėl FNTT at­lik­tų kra­tų že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas sa­ko, kad tei­sė­sau­ga ti­ria bu­vu­sio tar­ny­bos va­do­vo ad­mi­nis­truo­tus pro­jek­tus.

Pa­sak mi­nis­tro, po tre­čia­die­nį at­lik­tų kra­tų jis ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ko su NMA va­do­vu Eri­ku Bė­ron­tu.

„Jis ma­ne in­for­ma­vo jau už­va­kar va­ka­re (tre­čia­die­nį – BNS), ka­da bu­vo pa­da­ry­tas poė­mis ir aš, aiš­ku, pa­sik­vie­čiau jį pa­siaiš­kin­ti. Aiš­ku, tu­rė­jo­me ir ki­tų rei­ka­lų, nes jo kaip va­do­vo ver­ti­ni­mas nė­ra at­lik­tas, o jau ter­mi­nai pra­ėję. Tai po­kal­bis ir su­si­jęs, ir ne­su­si­jęs“, – BNS sa­kė B.Mar­kaus­kas.

Anot mi­nis­tro, E.Bė­ron­tas pa­ti­ki­no, kad FNTT ti­ria NMA dėl se­nų pro­jek­tų, kai įstai­gai dar te­be­va­do­va­vo Sau­lius Si­lic­kas.

„(Pa­ti­ki­no – BNS), kad tie pro­jek­tai yra se­ni, ne jam va­do­vau­jant bu­vo ad­mi­nis­truo­ja­mi, o jam va­do­vau­jant tie vi­si pro­jek­tai bu­vo sank­cio­nuo­ti, kad bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų. Sa­kė, kad vi­si ar vi­si ar ne, bet sank­cio­nuo­ti, su­sig­rą­žin­ta par­ama“, – tei­gė mi­nis­tras.

S.Si­lic­kas NMA va­do­va­vo nuo 2005 me­tų iki 2013 me­tų spa­lio.