Finišo tiesioji kalnų versti neįkvepia
Į pa­sku­ti­nę šios ka­den­ci­jos se­si­ją rug­sė­jo 10-ąją su­si­rink­sian­tis Sei­mas per­si­dirb­ti ne­lin­kęs. Po­li­ti­kai ne­sle­pia, kad kai ku­riuos par­la­men­to spren­di­mus dik­tuos rin­ki­mų lo­gi­ka.

Ket­ve­rius me­tus uo­liai plu­šė­jęs Sei­mas prieš fi­ni­šą dirbs lais­ves­niu gra­fi­ku. Iki Sei­mo rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro li­ku­sį mė­ne­sį ir po­rą sa­vai­čių iki an­tro­jo pla­nuo­ja­ma skir­ti tik bū­ti­niau­siems dar­bams baig­ti. Vie­nas to­kių – spren­di­mas dėl pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­tuo­to Dar­bo ko­dek­so (DK). Kei­sis ir Sei­mo na­rių dar­bo lai­kas. Per sa­vai­tę pla­nuo­ja­ma reng­ti ne ke­tu­ris, o tris ple­na­ri­nius po­sė­džius – an­tra­die­nį ir tre­čia­die­nį po pie­tų. Li­ku­sį lai­ką par­la­men­ta­rai ga­lės skir­ti bend­ra­vi­mui su rin­kė­jais ir sa­vi­rek­la­mai. Baig­da­mas ru­dens se­si­ją gruo­džio 23-ią­ją him­ną gie­dos jau nau­jas Sei­mas, ku­ris dirb­ti pra­dės lap­kri­tį.

Truk­dys politikavimas

Di­džiau­sios Sei­mo val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė ma­no, kad la­bai svar­bu ru­de­nį pri­im­ti spren­di­mą dėl nau­jo­jo DK. Pa­sak jos, frak­ci­jos na­rių nuo­mo­nės dėl pre­zi­den­tės ve­to – komp­ro­mi­si­nės. „Ir tai yra ge­rai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė I. Šiau­lie­nė. Kad par­ti­ja lin­ku­si pri­tar­ti D. Gry­baus­kai­tės ve­to dėl DK, tvir­ti­no ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas. Anot jo, ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl to, ar pri­tar­ti, ar ne­pri­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to, bus pri­im­tas rug­sė­jo pra­džio­je su­si­rin­kus į se­si­ją. Frak­ci­jos se­niū­nės įsi­ti­ki­ni­mu, ru­de­nį taip pat svar­bu pri­im­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų dar­bo už­mo­kes­tį reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų pa­ke­tą, ke­lis su ap­lin­ko­sau­ga su­si­ju­sius tei­sės ak­tus. „Ži­no­ma, se­si­ja bus jau rin­ki­mų“, – pa­žy­mė­jo I. Šiau­lie­nė.

Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys mi­nė­jo, kad frak­ci­ja sa­vo po­zi­ci­ją dėl ve­tuo­to­jo DK iš­sa­kys su­si­rin­ku­si į se­si­ją. „Pa­si­rin­ki­mas čia aiš­kus – ga­li­ma pa­lik­ti ga­lio­ti se­ną­jį ko­dek­są, pri­tar­ti ar­ba at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to. Vie­naip ar ki­taip, šį klau­si­mą rei­kia baig­ti, nes, vie­na ver­tus, yra žmo­nių lū­kes­čiai, ki­ta ver­tus, rei­kia aiš­ku­mo vers­lui“, – kal­bė­jo K. Dauk­šys. Jis taip pat ma­no, kad val­dan­tie­ji ga­lė­tų su­tar­ti ir dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ma­ži­ni­mo bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams. „Ti­kiuo­si, kai ku­riuos dar­bus dar su­ge­bė­si­me pa­da­ry­ti, nors di­de­lių re­zul­ta­tų ne­si­ti­kiu. Bus po­li­ti­ka­vi­mo, kai ku­riuos spren­di­mus dik­tuos ne jų bū­ti­nu­mas, o rin­ki­mų lo­gi­ka“, – ka­den­ci­jos pa­bai­gą api­bū­di­no K. Dauk­šys.

Opo­zi­ci­jos bal­so negirdėjo

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, svar­biau­sias Sei­mo ru­dens dar­bas bū­tų tvar­kin­gai baig­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų svars­ty­mą, pir­miau­sia ap­sisp­ren­dus dėl ve­tuo­to DK. „Ga­lė­tu­me iš­tai­sy­ti vie­ną ki­tą pa­ste­bė­tą to di­džiu­lio įsta­ty­mų pa­ke­to klai­dą, nes la­bai jau sku­bo­tai vis­kas bu­vo pri­im­ta. Tuo­met ga­lė­tu­me bū­ti ra­mūs, kad nuo Nau­jų­jų, kai įsta­ty­mai įsi­ga­lios, vis­kas veiks tvar­kin­gai“, – dės­tė J. Raz­ma. Nors vie­nas ru­dens se­si­jos po­sė­dis dar bus skir­tas opo­zi­ci­jos dar­bot­var­kei, par­la­men­ta­ras pri­si­pa­ži­no ne­si­ti­kin­tis, jog pa­vyks pri­im­ti ką nors es­mi­nio. „Ne­tu­ri­me daug vil­čių, kad opo­zi­ci­jos tei­kia­mus pro­jek­tus pa­lai­ky­tų bent da­lis val­dan­čių­jų“, – sa­kė jis ap­gai­les­tau­da­mas, jog pa­na­ši ten­den­ci­ja vy­ra­vo vi­są ka­den­ci­ją.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las dėl pre­zi­den­tės ve­tuo­to DK prog­no­za­vo kil­siant mū­šį. Jis pri­mi­nė, kad li­be­ra­lai jau anks­čiau bu­vo dek­la­ra­vę ne­pa­lai­ky­sian­tys ša­lies va­do­vės spren­di­mo ir nuo­mo­nės keis­ti ne­ke­ti­nan­tys. „Ne­sa­ko­me, jog pre­zi­den­tės pa­sta­bos vie­na­reikš­miš­kai ne­tin­ka­mos. Ta­čiau no­ri­si, kad Sei­mo pri­im­tas nau­ja­sis DK įsi­ga­lio­tų. Ta­da jau ga­li­ma tvar­ky­ti, tai­sy­ti, at­siž­vel­giant ir į pre­zi­den­tės nuo­mo­nę. Jei pri­tar­si­me ve­to, iš kar­to pra­si­dės tai­sy­mas ir iki rin­ki­mų DK, bi­jau, ne­bus pri­im­tas“, – aiš­ki­no E. Gent­vi­las. Ru­de­nį li­be­ra­lai dar ke­ti­na teik­ti Sei­mui ke­lias mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­tai­sas. E. Gent­vi­las pri­si­pa­ži­no la­biau­siai ap­gai­les­tau­jan­tis, kad per ket­ve­rius me­tus Sei­mo ne­pa­sie­kė Vy­riau­sy­bės ža­dė­ta par­eng­ti Na­cio­na­li­nė ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja.

Vy­riau­sy­bė po­li­ti­kų pagailės

Sa­vo ruo­žtu dar­bus, ku­riuos siū­lys Sei­mo ru­dens se­si­jai, bai­gia dė­lio­ti ir Vy­riau­sy­bė. Pla­ne, su­da­ry­ta­me pa­gal mi­nis­te­ri­jų siū­ly­mus, įra­šy­ta dau­giau kai 200 tei­sės ak­tų pro­jek­tų. Ta­čiau prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius per pa­si­ta­ri­mą tre­čia­die­nį par­agi­no šį skai­čių ma­žin­ti. Jis pri­mi­nė, kad par­la­men­tas per nor­ma­lios truk­mės se­si­ją tra­di­ciš­kai „ap­žio­ja“ 100–150 pro­jek­tų, bet ši ru­dens se­si­ja esą ne­tra­di­ci­nė, ją su­skal­dys spa­lį vyk­sian­tys rin­ki­mai. Nau­ja­sis Sei­mas pir­miau­sia pri­va­lės nu­veik­ti ne­ma­žai or­ga­ni­za­ci­nių dar­bų ir tik tuo­met im­sis Vy­riau­sy­bės pa­teik­tų pro­jek­tų. Iš­rink­ti par­la­men­ta­rai tu­rės pri­im­ti da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės par­eng­tą ki­tų me­tų biu­dže­tą, ta­čiau prieš tai jiems ga­li kil­ti no­ras pro­jek­tą ge­ro­kai pa­tai­sy­ti. To­dėl dis­ku­si­jų iš­veng­ti grei­čiau­siai ne­pa­vyks.