Finansų ministre paskirta R. Budbergytė
Pa­skir­ta nau­jo­ji Fi­nan­sų mi­nis­trė, ja ta­po Ra­sa Bud­ber­gy­tė. 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir at­siž­velg­da­ma į Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko tei­ki­mą, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo nuo bir­že­lio 21d. fi­nan­sų mi­nis­tre ski­ria­ma Ra­sa Bud­ber­gy­tė, pra­ne­ša Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Tei­si­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti kan­di­da­tė di­des­nę sa­vo pro­fe­si­nės kar­je­ros da­lį sky­rė vie­ša­jam sek­to­riui. Prieš tap­da­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos Au­di­to rū­mų na­re, ku­ria bu­vo pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, Ra­sa Bud­ber­gy­tė ėjo vals­ty­bės kon­tro­lie­rės par­ei­gas, yra dir­bu­si Vi­daus rei­ka­lų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­se vi­ce­mi­nis­tre, bu­vo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja.

Su­si­ti­ki­me su kan­di­da­te Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad pa­grin­di­nis iš­šū­kis la­bai trum­pam lai­ko­tar­piui ski­ria­mai mi­nis­trei – su­val­dy­ti prieš­rin­ki­mi­nį fi­nan­si­nį po­pu­liz­mą. Fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai tu­ri bū­ti pa­sver­ti ir ati­tik­ti ša­lies fi­nan­si­nius pa­jė­gu­mus – tu­ri­me gy­ven­ti ne pa­ža­dais, o pa­gal iš­ga­les.

Šiai mi­nis­trei teks at­sa­ko­my­bė ru­de­nį pa­teik­ti 2017 m. vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą Sei­mui. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, for­muo­jant jį pri­ori­te­tu tu­ri iš­lik­ti ša­lies gy­ny­ba ir so­cia­li­nis ša­lies žmo­nių sau­gu­mas. Taip pat ypa­tin­gą dė­me­sį bū­ti­na skir­ti il­ga­lai­kiams ša­lies įsi­pa­rei­go­ji­mams ir tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų EK ir EB­PO re­ko­men­da­ci­joms dėl pro­duk­ty­vu­mo, tech­no­lo­gi­jų įsi­sa­vi­ni­mo ir ino­va­ci­jų po­li­ti­kos.

Sie­kiant už­ti­krin­ti vie­šų­jų fi­nan­sų tva­ru­mą bū­ti­na efek­ty­vin­ti biu­dže­to pa­ja­mų su­rin­ki­mą, už­ti­krin­ti, kad bet ko­kie mo­kes­čių sis­te­mos pa­kei­ti­mai ne­di­din­tų naš­tos so­cia­liai jau­trioms as­me­nų gru­pėms ir ne­stab­dy­tų eko­no­mi­kos au­gi­mo, o mo­kes­ti­nės leng­va­tos ar iš­im­tys at­sver­tų tei­kia­mą nau­dą ša­lies eko­no­mi­kai ir var­to­to­jams.

Bū­si­mo­ji mi­nis­trė, ku­ri dirbs iki nau­jos Vy­riau­sy­bės veik­los pra­džios šių me­tų pa­bai­go­je, pa­brė­žia, kad vals­ty­bė ne­tu­ri pri­siim­ti ne­pag­rįs­tų il­ga­lai­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

„Ma­no pri­ori­te­tai pir­miau­siai yra ki­tų me­tų biu­dže­tas. Šiuo me­tu pa­teik­ti pa­pil­do­mi asig­na­vi­mų po­rei­kiai vir­ši­ja 2016 me­tų biu­dže­tą 1,8 mlrd. eu­rų, to­dėl dėl dau­ge­lio da­ly­kų, ma­tyt, rei­kės ieš­ko­ti vi­di­nių re­sur­sų, gal­vo­ti apie tai, kad ne­priim­ti il­ga­lai­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, net jei tai ga­li bū­ti su­si­ję su tam ti­kro­mis re­for­mo­mis. (...) Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tva­ri fis­ka­li­nė po­li­ti­ka, tva­rūs vie­šie­ji fi­nan­sai (...) tu­ri bū­ti ga­ran­tuo­ja­mi lai­kan­tis fis­ka­li­nės draus­mės, ge­riau su­ren­kant mo­kes­čius, kon­tro­liuo­jant pa­ja­mas, kon­tro­liuo­jant iš­lai­das, ko­vo­jant su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka ir dis­ku­tuo­jant, ver­ti­nant vi­sus po­rei­kius ir žiū­rint į pri­ori­te­tus, ku­rie rei­ka­lin­gi lai­kan­tis tos kryp­ties į ki­tų me­tų biu­dže­tą“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te žur­na­lis­tams sa­kė so­cial­de­mo­kra­tė R.Bud­ber­gy­tė, ku­rią Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė fi­nan­sų mi­nis­tre.

Bu­vu­si Lie­tu­vos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se (EAR) pa­keis Ri­man­tą Ša­džių, ku­ris pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­jo dirb­ti EAR.

Anot jos, pri­ori­te­tai ki­tų me­tų biu­dže­te yra so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, pro­tin­gas ir pa­grįs­tas dar­bo už­mo­kes­čio bei pen­si­jų di­di­ni­mas, ša­lies sau­gu­mas ir so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mas.

„Kad ne­bū­tų pa­da­ry­ta klai­dų dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­riems ne­tu­rė­si­me pa­grįs­tų pa­ja­mų iš biu­dže­to. Aš už fi­nan­sų sta­bi­lu­mą ir už bend­ra­dar­bia­vi­mą, su­si­kal­bė­ji­mą ir už tai, kad rei­kia pa­da­ry­ti vi­sas struk­tū­ri­nes re­for­mas, nes jos yra ke­lias į prie­kį“, – sa­kė pa­skir­to­ji fi­nan­sų mi­nis­trė.