Finansų ministras: „Kiekviena ministerija turi ieškoti efektyvumo šaltinių“
Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka lai­ko­si nuo­mo­nės, kad siek­da­mos įgy­ven­din­ti sa­vo tiks­lus ir prog­ra­mas, mi­nis­te­ri­jos tu­ri veik­ti efek­ty­viai ir tu­ri­mas lė­šas pa­nau­do­ti pri­ori­te­ti­nėms sri­tims.

Kal­bė­da­mas apie tai, kad kul­tū­ros mi­nis­trė ne­si­ruo­šia leis­ti ap­kar­py­ti mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to dėl „po­ky­čių krep­še­lio“, V. Ša­po­ka pa­brė­žė, kad veik­da­mos efek­ty­viai, mi­nis­te­ri­jos ga­li įgy­ven­din­ti ke­lia­mus tiks­lus be pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo.

„Mi­nis­te­ri­jos tiek įdė­jo, tiek svar­biau­siems dar­bams iš to krep­še­lio ga­vo, tai šiuo at­ve­ju kal­bė­ti, net ir to­se sri­ty­se, kur fi­nan­sa­vi­mas ne­si­kei­čia, tai ne­reiš­kia, kad ne­bus ga­li­ma pa­da­ry­ti svar­biau­sių dar­bų, nes kiek­vie­na mi­nis­te­ri­ja tu­ri vi­di­nių re­zer­vų, kad nu­kreip­tų juos svar­biau­siems dar­bams“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė V. Ša­po­ka.

Anot jo, ne­efek­ty­vu­mo pa­vyz­džiu ga­lė­tų bū­ti tai, kad mi­nis­te­ri­jos val­do daug ne­rei­ka­lin­go ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio iš­lai­ky­mas bran­giai kai­nuo­ja.

„Aš ma­nau, kad kiek­vie­na mi­nis­te­ri­ja tu­ri ieš­ko­ti efek­ty­vu­mo šal­ti­nių. Vie­nas pa­vyz­džių, vi­sai ne­se­niai pa­skel­bė­me, kaip vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos val­do ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, aki­vaiz­du, jog dau­ge­lis mi­nis­te­ri­jų tu­ri per­tek­li­nio tur­to, ku­rio iš­lai­ky­mas bran­giai kai­nuo­ja, tu­ri žmo­nių, ku­rie rū­pi­na­si tuo tur­tu, nors yra su­kur­ti me­cha­niz­mai tam, kad bū­tų ga­li­ma šio­je vie­to­je“, – ti­ki­no mi­nis­tras.